Skip to content
Skip to navigation menu

English

Amnewid gorsafoedd heddlu am ‘gop mewn siop’

29 Ebrill 2013

Police signGallai’r heddlu arbed arian a chynnig gwasanaeth gwell i’r cyhoedd drwy gau hen orsafoedd ac agor mwy o orsafoedd lleol mewn canolfannau siopa, mewn swyddfeydd post ac mewn lleoliadau cyhoeddus poblogaidd eraill.

Mae adroddiad newydd, sef Rebooting the PC, gan felin drafod Policy Exchange, a ysgrifennwyd gan yr Athro Martin Innes o Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu , yn annog prif swyddogion yr heddlu i beidio â rhoi ‘adeiladau cyn heddweision’. Mae’n dweud bod natur yr heriau ariannol a chymdeithasol sy’n ymddangos, a fydd yn wynebu cymdeithas Prydain dros y degawd nesaf, yn golygu bod angen i wasanaeth yr heddlu fod yn fwy dychmygus wrth ryngweithio â’r cyhoedd. Dylai hyn gynnwys "rheoli ystâd yr heddlu mewn modd craffach" drwy gau gorsafoedd heddlu sydd wedi dyddio. Bydd camau sy’n cynyddu gwelededd ac argaeledd yr heddlu, fel rhoi swyddogion mewn siopau a swyddfeydd lleol yn y stryd fawr, yn arbed arian i’r trethdalwyr. Bydd hyn hefyd yn ei gwneud hi’n haws i aelodau’r cyhoedd adrodd am droseddau fel digwyddiadau o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol. Dim ond traean ohonynt sy’n cael eu hadrodd i’r heddlu, mewn gwirionedd. 

Mae’r papur yn amlygu’r ffaith fod y mwyafrif o bobl bron byth yn mynd i orsaf heddlu i adrodd am drosedd. Mae’r cwymp dramatig yn y defnydd o’r cownter blaen yn golygu bod rhai gorsafoedd yn gweld llai na saith ymwelydd bob dydd. Yn ôl un arolwg, mae 20% o bobl sy’n ymweld â’r cownter blaen mewn gorsaf heddlu yn gwneud hynny i gofnodi eiddo coll neu i roi eiddo coll iddynt, ac mae 12% o bobl yn ymweld â chownteri blaen i gael gwybodaeth gyffredinol neu i ofyn am gyfarwyddiadau yn unig.

Yn Llundain yn unig, mae nifer y rhai sy’n dod i gownteri blaen er mwyn adrodd am droseddau wedi syrthio dros 100,000 – bron hanner – ers 2006/07, wrth i bobl droi at ffyrdd eraill o gyfathrebu, gan gynnwys ar-lein.  Yn wir, o’r holl adroddiadau am droseddau a dderbyniwyd gan Wasanaeth Heddlu Metropolitan yn 2011/12, roedd llai nag 1 mewn 8 wedi eu hadrodd wrth y cownteri blaen.

Mae’r adroddiad hwn yn argymell y canlynol hefyd:

·         Cyflwyno fersiwn gyfoes o flwch ‘Tardis’ yr heddlu. Byddent yn fannau cyswllt yr heddlu sydd wedi eu galluogi’n dechnolegol, yn cynnwys technoleg glyweled dwy ffordd fel y gallai aelodau o’r cyhoedd gyfathrebu’n uniongyrchol â staff yr heddlu. Gellir eu defnyddio i adrodd am drosedd, darparu datganiadau tyst, trafod pryderon a chael gwybodaeth.

·         Sefydlu cyfres o ‘Fothau ar gyfer Arloesi mewn Plismona’, gan ddilyn agenda sy’n wahanol i agenda’r Coleg Plismona. Byddai’r rhain wedi eu lleoli mewn prifysgolion ar draws y wlad a byddent yn galluogi’r heddlu lleol i weithio gydag academyddion a’r sector preifat i ddatblygu technegau newydd addas ar gyfer anghenion atal trosedd lleol.

Dywedodd yr Athro Martin Innes, o Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd: "Cafwyd gwrthwynebiad chwyrn ledled pryd bynnag y byddai Prif Gwnstabl neu Gomisiynydd Heddlu a Throsedd yn awgrymu eu bod am gau rhai gorsafoedd heddlu. Fodd bynnag, y gwirionedd yw yr hysbysir am y mwyafrif o droseddau dros y ffôn, mae llawer o’r gorsafoedd yn mynd yn hen ac mae cost eu cynnal a chadw’n cynyddu, ac yn aml maent wedi eu lleoli yn y man anghywir, ymhell o ganolfannau poblog allweddol."

"Yn hytrach nag ystyried cau’r gorsafoedd hyn yn unig, efallai y byddai’n fwy cynhyrchiol  siarad â phobl leol am gyfnewid gorsafoedd hen ffasiwn am orsafoedd mwy lleol. Gallai’r gorsafoedd hyn weithio fel safleoedd gweithredol ar gyfer timau lleol Plismona yn y Gymdogaeth."

Dolenni cysylltiedig

Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Policy Exchange

 

Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol