Skip to content
Skip to navigation menu

English

Arolwg blynyddol o drais

21 Ebrill 2010

Athro Jonathan ShepherdAthro Jonathan Shepherd

Bu gostyngiad o 0.4 y cant y llynedd yn nifer yr achosion o drais difrifol yng Nghymru a Lloegr, yn ôl arolwg blynyddol y Grŵp Ymchwil i Drais a Chymdeithas o adrannau achosion brys mewn ysbytai.

Amcangyfrif yr astudiaeth a gyhoeddir heddiw yw i 350,010 o bobl fynd i adrannau achosion brys yn 2009 i gael trin eu hanafiadau treisiol. Mae’r ffigur hwnnw 1,500 yn llai nag yn 2008.

Dechreuodd y Grŵp Ymchwil gynnal yr arolwg blynyddol yn 2001. Mae ef wedi cofnodi gostyngiad mewn trais difrifol bob blwyddyn ar wahân i 2008, pryd y gwelwyd cynnydd o 6.6 y cant dros y flwyddyn flaenorol. Amcangyfrifir i ysbytai weld 64,000 yn llai o achosion cysylltiedig-â-thrais yn 2009 nag yn 2001.

Seilir yr astudiaeth ar ddata o sampl o 44 o’r Adrannau Achosion Brys a Chanolfannau Cerdded-i-mewn ledled Cymru a Lloegr sydd i gyd yn aelodau o’r Rhwydwaith Cenedlaethol Cadw Golwg ar Drais. Ar ddyddiau Sadwrn a Sul y gwelwyd yr achosion amlaf o drin effeithiau trais. Cyrhaeddodd y niferoedd eu huchafbwynt ym misoedd Mawrth, Mai ac Awst, ac yr oeddent ar eu hisaf ym misoedd Tachwedd a Rhagfyr.

Dangosodd y ffigurau hefyd mai gwrywod oedd tri-chwarter y rhai a ddioddefodd drais a bod eu hanner rhwng 18 a 30 oed. Er bod y tueddiadau’n debyg i rai’r blynyddoedd blaenorol, gwelodd y llynedd gynnydd o 7.5 y cant yn nifer y plant hyd at ddeg oed a aeth i ysbytai ag anafiadau a achoswyd gan drais.

Meddai’r Athro Jonathan Shepherd, yr Ysgol Deintyddiaeth a Chyfarwyddwr y Grŵp Ymchwil i Drais a Chymdeithas: "Dydy ffigurau ysbytai am drin achosion lle’r oedd cleifion wedi dioddef trais y llynedd ddim ond yn dangos ychydig bach o ostyngiad oddi ar 2008. Dylen ni gofio mai tuag i lawr y mae’r duedd gyffredinol yn mynd o hyd. Mae’n hastudiaeth ni wedi dangos gostyngiad o ychydig dros 15 y cant oddi ar 2001, ond mae ffigurau eleni a’r llynedd yn dangos bod peth ffordd i fynd eto i daclo trais difrifol yn y wlad hon."

Mae astudiaeth annibynnol Caerdydd wedi ennill ei phlwyf dros y degawd diwethaf fel ffynhonnell genedlaethol o ddata am drais, ochr yn ochr â chofnodion yr heddlu ac Arolwg Troseddu Prydain. Ym mis Chwefror, dyfarnwyd Gwobr Addysg Uwch Pen-blwydd y Frenhines i’r Grŵp Ymchwil i Drais a Chymdeithas, yn rhannol am ei waith wrth ddefnyddio data’r gwasanaeth iechyd i daclo troseddu treisiol.