Skip to content
Skip to navigation menu

English

Anrhydeddu Menywod Asiaidd Cymru

11 Tachwedd 2011

Meena and Farhana - webYr Athro Upadhyaya (ar y dde) gydag enillydd gwobr y busnes bach, Farhana Ali

Mae Athro yn y Brifysgol wedi creu gwobrau cyflawniad menywod Asiaidd cyntaf Cymru.

Fe wnaeth y Seremoni Wobrwyo gyntaf, a gynhaliwyd yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd, gydnabod a dathlu cyfraniad pwysig menywod Asiaidd ym mhob agwedd ar fywyd Cymru. Mae’r categorïau’r gwobrau yn ymwneud â’r celfyddydau; busnes bach; rheolaeth ac arweinyddiaeth; gwyddoniaeth, technoleg a meddygaeth; gwaith cymdeithasol a dyngarol a hunanddatblygiad.

Ysbrydolwyd Gwobrau Cyflawniad Menywod Asiaidd Cymru gan yr Athro Meena Upadhyaya o Sefydliad Geneteg Feddygol y Brifysgol. Mae’r Athro Upadhyaya wedi’i chydnabod yn rhyngwladol ym maes geneteg feddygol, ac mae hi wedi gwella ansawdd bywyd cleifion sydd â chyflyrau etifeddol sy’n rhoi bywyd yn y fantol. Hefyd, mae’n ymroi o’i hamser i hyfforddi plant o gymunedau Asiaidd lleol ar gyfer mynd i brifysgol. Cyrhaeddodd hi ei hun gategori Gweithiwr Proffesiynol y Flwyddyn yn rownd derfynol Gwobr Cyflawniad Menywod Asiaidd y Deyrnas Unedig y llynedd.

Meddai’r Athro Upadhyaya: "Sefydlom y gwobrau i ddathlu cyflawniadau, sy’n aml yn mynd heb sylw, gan lawer o’r menywod Asiaidd gwirioneddol ysbrydoledig yma yng Nghymru ac, yn bwysicach na hynny efallai, i ddod i adnabod menywod sy’n enghreifftiau i’r gymuned Asiaidd eu dilyn. Rydym yn gobeithio y bydd y fenter hon hefyd yn hyrwyddo ysbryd entrepreneuraidd menywod Asiaidd, gan helpu i hybu busnes newydd, ehangu ein heconomi a gwella ansawdd bywyd yma yng Nghymru."

Cyflwynwyd y gwobrau mewn dathliad mawreddog o fwyd a diwylliant Asiaidd. Ymhlith yr enillwyr yr oedd Chetna Sinha, y dyfarnwyd y wobr am waith Cymdeithasol a Dyngarol iddi ar y cyd. Mae Mrs Sinha, sydd ag MSc mewn Cemeg o Gaerdydd, yn uwch bartner yn y cwmni cyfreithwyr Chetna & Co. sy’n canolbwyntio ar waith mewnfudo, ac mae hi hefyd yn gadeirydd cymdeithas y Black Association of Women Step Out. Cyflwynwyd y wobr gan Bennaeth Cysylltiadau Cyhoeddus y Brifysgol, Karen O’Shea.

Roedd gan y Brifysgol gysylltiad cryf â’r gwobrau, gyda’r Athro Julian Sampson, Cyfarwyddwr y Sefydliad Geneteg Feddygol, yn cadeirio’r panel beirniaid. Ef hefyd gyflwynodd y wobr gwyddoniaeth, technoleg a meddygaeth i’r enillydd Dr Tapati Maulik. Y Dirprwy Is-ganghellor yr Athro Terry Threadgold a’r Athro Terry Rees, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, a gyflwynodd wobr y celfyddydau i Kiran Ratna a Madhvi Dalal. Cyflwynodd yr Athro Malcolm Mason, yr Ysgol Feddygaeth, y wobr rheolaeth ac arweinyddiaeth i Samsunear Ali. Roedd yr Athro Dianne Edwards, o Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr, yn feirniad hefyd.

Ymhlith y gwesteion eraill yr oedd yr athronydd gwleidyddol yr Arglwydd Parekh, y Fonesig Lloyd Jones a’r Newyddiadurwr gyda BBC News, Almeena Ahmed. Ymhlith y rhai a oedd hefyd yn cyflwyno’r gwobrau oedd Gweinidog Cyllid Cymru, Jane Hutt AC, Kirsty Williams AC a Julie Morgan AC.

Ychwanegodd yr Athro Upadhyaya: "Rydym wedi cael ymateb uchel tu hwnt yn nifer yr enwebiadau ar gyfer y gwobrau, yn enwedig yn ein blwyddyn gyntaf, a rhai enwebiadau o safon uchel tu hwnt. Rydym yn ddiolchgar iawn i Brifysgol Caerdydd, i’r cymunedau Asiaidd lleol ac i bawb sydd wedi cefnogi’r Gwobrau. Edrychaf ymlaen at weld y digwyddiad hwn yn ymddangos yn rheolaidd yn y calendr yng Nghymru a gwella cyfraniadau menywod Asiaidd i fywyd Cymru."