Skip to content
Skip to navigation menu

English

Rhagweld anhrefn cyhoeddus

22 Rhagfyr 2011

Police web 2

Gallai arferion cudd-wybodaeth presennol yr heddlu fethu sylwi ar densiwn cymunedol a throseddolrwydd ar raddfa fawr, yn ôl gwaith dadansoddi gan Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu.

Gofynnodd Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi (HMIC) i Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu (UPSI) ym Mhrifysgol Caerdydd ystyried y prosesau cudd-wybodaeth yr oeddent ar waith mewn heddluoedd cyn anhrefn Awst 2011 yn Lloegr.

Hefyd, gofynnwyd i’r Sefydliad gynnig opsiynau i wella gallu Gwasanaeth yr Heddlu i fonitro’r amodau amgylcheddol lle gallai anhrefn gyhoeddus a throseddolrwydd ddigwydd.

Amlinellwyd eu canfyddiadau yn adroddiad diweddar HMIC The Rules of Engagement: A review of the August 2011 disorders.

Darganfu UPSI fod potensial am fethiant cudd-wybodaeth o safbwynt rhagweld anhrefn gyhoeddus o’r math a ddigwyddodd yn Awst 2011 oherwydd diffyg gwybodaeth wedi’i dadansoddi. Fodd bynnag, daeth y Sefydliad i’r casgliad hefyd ei bod hi’n aneglur p’un a fyddai’r digwyddiadau hyn wedi gallu cael eu rhagweld neu p’un a ellid bod wedi achub y blaen arnynt, ai peidio.

Arweiniwyd y gwaith gan yr Athro Martin Innes, Cyfarwyddwr UPSI: "Mae’r amgylchedd gwybodaeth y mae’r heddlu’n gweithio ynddo yn datblygu’n gyflym iawn, diolch i ledaeniad technolegau cyfryngau cymdeithasol," meddai’r Athro Innes.

"Mae angen i’r prosesau a’r systemau y mae’r heddlu yn eu defnyddio i gasglu a datblygu cudd-wybodaeth ddod yn gyflymach ac yn fwy chwim i ymdopi â’r amgylchedd newydd hwn. Mae ymchwil blaenllaw sy’n cael ei gynnal wrth y croesffyrdd rhwng gwyddorau cyfrifiadurol a gwyddorau cymdeithasol yng Nghaerdydd a phrifysgolion eraill yn awgrymu rhai ffyrdd y gallai’r heddlu addasu. Bydd angen iddynt wneud hyn yn gyflym, serch hynny, oherwydd bod y sefyllfa economaidd fyd-eang yn golygu y bydd enghreifftiau pellach o anhrefn ar raddfa fawr yn y dyfodol yn debygol," ychwanegodd.

Mae argymhellion a wnaed gan UPSI yn cynnwys datblygu dull systematig a strwythuredig, o ymgysylltu â’r gymuned gan dimau plismona yn y gymdogaeth, er mwyn creu rhwydwaith o ffynonellau gwybodaeth a chudd-wybodaeth gymunedol lleol iawn y gellir eu rhoi ar waith, fel bo’r angen.

Awgrymodd argymhelliad allweddol a wnaed gan y Sefydliad ac a gefnogwyd gan HMIC ddatblygu ‘peiriant cloddio data’ i sganio cyfryngau cymdeithasol sydd ar gael yn gyhoeddus am droseddau arwyddol, anhrefn arwyddol ac arwyddion rheoli a allai fod yn gysylltiedig â newidiadau yn nwysedd neu yng ngraddfa’r adwaith cyhoeddus i droseddu, anhrefn a phlismona.

Mae’r adroddiad llawn ar gael yma

Dolenni cysylltiedig

Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol