Skip to content
Skip to navigation menu

English

Mwy o geisiadau

14 Chwefror 2013

Backstage

Mae mwy a mwy o ddarpar fyfyrwyr israddedig yn gwneud cais i Gaerdydd yn ôl y wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael o UCAS.

Hyd yma, mae 31,183 o geisiadau wedi'u derbyn sef cynnydd o 3,279, neu 12 y cant, ar yr un pwynt yn 2012. Yn y DU, mae ceisiadau wedi cynyddu dim ond tri y cant.

Mae data UCAS yn dangos bod Caerdydd wedi gweld cynnydd yng ngheisiadau o'r DU, o Ewrop ac o dramor o 10, 24 a 18 y cant yn eu trefn.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Caerdydd wedi cynyddu'i hymdrechion marchnata’n fawr mewn marchnad fwy cystadleuol. Mae hyn wedi cynnwys ymgyrch recriwtio newydd yn yr UE, rhagor o ymweliadau i ysgolion a cholegau yn y DU, rhagor o ddigwyddiadau diwrnod agored, diweddaru'r wefan recriwtio ac ailwampio deunyddiau marchnata. Mae'r ymgyrch farchnata hefyd wedi croesawu’r cyfryngau cymdeithasu ac wedi rhoi mynediad uniongyrchol i lawer o gynnwys cyfryngol a thystiolaeth amser real myfyrwyr cyfredol i ddarpar ymgeiswyr er mwyn eu helpu i ddarganfod rhagor am y Brifysgol, y ddinas, a'r hyn y gall y Brifysgol ei gynnig.

Meddai Dave Roylance, Pennaeth Recriwtio Israddedigion ac Ehangu Mynediad: "Caerdydd yw un o'r prifysgolion mwyaf poblogaidd yn y DU ac mae'r ffigurau trawiadol hyn yn ei rhoi ymhell o flaen y cynnydd cyfartalog yn genedlaethol mewn ceisiadau. Mae’n galonogol bod yr ymdrech a roddir i mewn i recriwtio myfyrwyr gan staff ar draws y Brifysgol yn dwyn ffrwyth. Fodd bynnag, nid yw'r gwaith wedi'i orffen ac erbyn hyn mae'n rhaid canolbwyntio ar annog ymgeiswyr i wneud Caerdydd yn ddewis pendant.

"Caiff myfyrwyr eu denu i Gaerdydd oherwydd ei henw da am addysgu a arweinir gan ymchwil, cyflogaeth uchel ymhlith graddedigion ac oherwydd ei fod mewn prif ddinas. Cafodd ein llwyddiant wrth recriwtio israddedigion ei gydnabod yn ddiweddar gan The Telegraph, a ddywedodd mai Caerdydd yw un o'r prifysgolion sy'n tyfu gyflymaf yn y DU o ran nifer yr israddedigion sy'n cofrestru."

Ymhlith yr Ysgolion a chyrsiau sy'n gweld cynnydd mewn ceisiadau y mae: yr Ysgol Gemeg (cynnydd o 51 y cant mewn ceisiadau); yr Ysgol Beirianneg (cynnydd o 25 y cant); yr Ysgol Gyfrifiadureg a Gwybodeg (cynnydd o 33 y cant); Ysgol y Gyfraith Caerdydd (cynnydd o 39 y cant); Ysgol Busnes Caerdydd (cynnydd o 25 y cant); ac Astudiaethau Saesneg, (cynnydd o 31 y cant).

 

Dolenni perthnasol

Dilynwch @cardiffuniug

Diwrnod Agored Ebrill 24

Astudio yng Nghaerdydd

Cwrdd â'n myfyrwyr