Skip to content
Skip to navigation menu

English

Partneriaeth academaidd y Cynulliad

23 Medi 2011

assembly web

Mae Caerdydd wedi arwain y ffordd i uno prif uned ymchwil gyfansoddiadol Cymru â Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae Canolfan Llywodraethu Cymru yn y Brifysgol wedi llofnodi Memorandwm Dealltwriaeth gyda’r Llywydd, Rosemary Butler AC, sy’n golygu y bydd y Ganolfan yn sefydlu canolfan yn adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd.

Bydd y bartneriaeth, sy’n sicrhau bod ymchwil berthnasol, o ansawdd da ar gael i’r Cynulliad, yn galluogi deddfwrfa Cymru i barhau i ddatblygu systemau deddfu ac archwilio cryf a fydd yn arwain at ddeddfau sy’n ymateb i anghenion pobl Cymru.

Dywedodd y Llywydd, Rosemary Butler AC: "Y nod yw defnyddio gallu ymchwil sefydliadau addysg uwch blaenllaw Cymru er mwyn cefnogi gwaith Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Gall hynny ond helpu gwneud llywodraethu datganoledig yng Nghymru mor effeithiol ag y bo modd a bydd hyn, yn y pen draw, yn gwella ansawdd bywyd i’w dinasyddion.

"Rwy’n edrych ymlaen at y cyfraniad y bydd rhai o’n meddyliau craffaf yn ei wneud i’r ffordd yr ydym yn creu deddfau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru."

Bydd Canolfan Llywodraethu Cymru yn bwrw ymlaen â’r fenter mewn ffordd sy’n dod â phum llofnodwr prifysgol Grŵp Dydd Gŵyl Dewi at ei gilydd. Ym mis Mawrth 2009, cyhoeddodd Prifysgolion Caerdydd, Aberystwyth, Bangor, Abertawe a Morgannwg eu bwriad i weithredu gyda’i gilydd, gan gyfuno eu cryfderau a’u doniau i yrru’r economi wybodaeth yng Nghymru yn ei blaen.

Dywedodd Dr David Grant, Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd: "Bydd y bartneriaeth hon yn creu canolfan bwysig ar gyfer rhwydwaith polisi cyhoeddus Cymru gyfan a fydd yn gallu defnyddio arbenigedd academaidd pum prifysgol ymchwil dwys y wlad er lles pobl Cymru. Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous i’r Cynulliad ac i bob un o’r sefydliadau sy’n cymryd rhan."

Bydd Canolfan Llywodraethu Cymru yn defnyddio Adeilad y Pierhead i gynnal seminarau, cyfarfodydd, trafodaethau polisi, darlithoedd a briffiau rheolaidd. Bydd yn ceisio canolbwyntio’n fanwl ar feysydd polisi penodol yn ogystal â rhoi sylw i ddatblygiadau mwy cyffredinol. Yn ychwanegol, bydd yn darparu lle gwaith ar gyfer academyddion sy’n ymweld o sefydliadau addysg uwch yng Nghymru a thu hwnt sy’n dymuno ymwneud yn agosach â’r gymuned bolisi.

I nodi’r ffaith fod y Memorandwm Dealltwriaeth wedi cael ei lofnodi rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chanolfan Llywodraethu Cymru, daeth arbenigwyr o feysydd gwleidyddiaeth, y gyfraith a’r byd academaidd at ei gilydd yn y Pierhead yng Nghaerdydd, ar gyfer cynhadledd i drafod: "Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel deddfwrfa – y gorffennol, y presennol a’r dyfodol".

Roedd Cyfarwyddwr Canolfan Llywodraethu Cymru, yr Athro Richard Wyn Jones, yr Athro Laura McAllister o Brifysgol Lerpwl, Syr Chrisopher Jenkins a’r arbenigwr cyfansoddiadol Alan Trench, ymhlith y rheiny a gymerodd ran.

Yno hefyd, roedd Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan a edrychodd ar bwerau’r Cynulliad yn y dyfodol; cyn Lywydd Senedd yr Alban a Chadeirydd Bwrdd Taliadau annibynnol y Cynulliad Cenedlaethol, George Reid; a’r Prif Gwnsler Deddfwriaethol i Lywodraeth Cymru, yr Athro Thomas Watkin, sydd hefyd yn Athro Ymweliadol Anrhydeddus yn Ysgol y Gyfraith Caerdydd.

Dolenni cysylltiedig:
Canolfan Llywodraethu Cymru