Skip to content
Skip to navigation menu

English

Aelodau’r Cynulliad yn gweld ymgysylltu ar waith

14 Chwefror 2011

Chris Franks AC yn gwylio ffilm fer am farn ceiswyr lloches am Gymru gyda Dr Rachel Hurdley, Ysgol y Gwyddorau CymdeithasolChris Franks AC yn gwylio ffilm fer am farn ceiswyr lloches am Gymru gyda Dr Rachel Hurdley, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Mae Aelodau’r Cynulliad wedi gweld sut mae Caerdydd a phrifysgolion eraill Cymru ar flaen y gad o ran cydweithio â’r cyhoedd.

Bu’r aelodau yn cwrdd ag arbenigwyr o gorff Goleufa Cymru a sefydliadau addysg uwch Cymru yn adeilad Pierhead y Cynulliad i weld sut mae prifysgolion ledled Cymru yn ymgysylltu â’r cyhoedd â’u cyfraniad gwerthfawr tuag at gymdeithas yn gyffredinol.

Gwyliodd yr ymwelwyr gyfres o ffilmiau byr a grëwyd ar y cyd â cheiswyr lloches yng Nghaerdydd. Roedd y rhain yn sôn am eu hatgofion, eu safbwyntiau am Gymru a Chymreictod yn ogystal â’u gobeithion a’u dyheadau ar gyfer y dyfodol. Mae’r ffilmiau’n rhan o brosiect dan arweiniad Dr Rachel Hurdley o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd mewn partneriaeth â Chyngor Ffoaduriaid Cymru ac Amgueddfa Cymru. Roedd hefyd yn gyfle i weld sut y gall anifeiliaid fferm ac anifeiliaid anwes edrych yn y dyfodol. Arweinir y prosiect hwn gan Dr Jacqui Mulville, Ysgol Hanes, Archeoleg a Chrefydd, mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru, Paul Evans (Arlunydd) a Techniquest. Derbyniodd yr aelodau wybodaeth fanwl hefyd am yr holl brosiectau ymgysylltu â’r cyhoedd mae Goleufa Cymru yn eu hariannu.

Cyflwynodd Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol, yr anerchiad agoriadol yn yr arddangosfa oedd â’r teitl ‘Goleufa Cymru – Arddangosfa Addysg Uwch a’r Cyhoedd yng Nghymru’.

Meddai Mr Sargeant: "Mae Goleufa Cymru yn rhaglen sy’n cyd-fynd yn llawn ag agendâu Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer cyfiawnder cymdeithasol ac addysg. Gobeithio bydd y digwyddiad hwn yn rhoi syniad i chi o sut y gall cydweithio rhwng y sector AU, llywodraeth, cymunedau a’r sector cyhoeddus ehangach fod o les mawr i gymunedau Cymru, ac y bydd yn annog pobl Cymru i fynd ati eu hunain i wella eu byd."

Meddai Bruce Etherington, Rheolwr Goleufa Cymru: "Mae’r prosiectau hyn yn dangos bod prifysgolion wedi ymrwymo i’w cymunedau a bod academyddion yn rhan annatod o’r byd o’u cwmpas yn hytrach na bod wedi’u hynysu. Mae hyd yn oed pynciau fel astudio gwaith ysgrifenedig merched y canol oesoedd yn cael effaith uniongyrchol ar bobl drwy eu defnyddio i gynghori mewn galar yn y GIG ar hyn o bryd."

Trefnwyd yr arddangosfa gan Goleufa Cymru. Mae’r corff hwn yn gweithio ledled Cymru i gynorthwyo prifysgolion i weithio a rhannu gwybodaeth gyda’r cyhoedd yn ogystal â dysgu ganddynt. Mae’n bartneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Morgannwg, BBC Cymru, Amgueddfa Cymru a Techniquest. Fe’i hariennir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, Cynghorau Ymchwil y DU ac Ymddiriedolaeth Wellcome sy’n darparu dros £1.2 miliwn rhwng 2008 a 2011. Yn rhan o’r gwaith hwn, mae Goleufa Cymru wedi rhoi dyfarniadau (£320K) i 28 o bartneriaethau ymgysylltu â’r cyhoedd ledled Cymru. Cewch ragor o wybodaeth yn http://www.engagingwales.org