Skip to content
Skip to navigation menu

English

Atal Trais

22 Rhagfyr 2011

violence prevention webYr Athro Jonathan Shepherd (trydydd o'r chwith) gyda'i gyd-gynrychiolwyr

Mae model llwyddiannus o atal trais a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Caerdydd ar fin cael ei gyflwyno ym mhrifddinas yr Iseldiroedd, Amsterdam.

Yr Athro Jonathan Shepherd, Athro Triniaethau’r Geg a’r Wyneb yn yr Ysgol Ddeintyddiaeth sydd wedi sefydlu Model Atal Trais Caerdydd sy’n seiliedig ar yr heddlu, y cynghorau a’r gwasanaethau brys yn rhannu gwybodaeth ac yn cymryd camau i ffrwyno trais.

Fel rhan o ymdrechion y wlad i leihau ymddygiad treisgar, mae Gweinidog Diogelwch a Chyfiawnder yr Iseldiroedd wedi anfon grŵp o gynrychiolwyr i Gaerdydd i gael gwybod rhagor am y cynllun.

Treuliodd y grŵp, oedd yn cynnwys Prif Arolygydd Heddlu Amsterdam, ddau ddiwrnod yn y Brifysgol yn dysgu am fodel Caerdydd. O ganlyniad i’r dull hwn, mae 42% yn llai o bobl yn mynd i’r ysbyty yn sgil trais yn y brifddinas o gymharu â 14 o ddinasoedd tebyg yng Nghymru a Lloegr. Mae’r llwyddiant hwn yn seiliedig ar gael gwybodaeth gan ddioddefwyr sy’n gorfod mynd i’r ysbyty i amlygu lleoedd sy’n ddrwg-enwog am drais fel mannau ar strydoedd, clybiau nos, parciau, ysgolion yn ogystal â dioddefwyr sy’n cael eu hanafu mewn mannau preswyl.

Yn ogystal â chwrdd ag aelodau o’r Grŵp Atal Trais, ymwelodd y cynrychiolwyr ag Uned Damweiniau ac Achosion Brys Ysbyty Prifysgol Cymru yn ogystal â threulio amser ar strydoedd Caerdydd gyda phlismyn ar ddyletswydd.

Meddai Hidde Toet o Sefydliad Diogelwch Defnyddwyr yr Iseldiroedd a arweiniodd y cynrychiolwyr: "Mae model Caerdydd yn cynnig dull effeithiol o wella sut rydym yn rhannu gwybodaeth yn ogystal â sut mae’r heddlu a llywodraeth leol yn cymryd camau er mwyn lleihau trais yn effeithiol. Fel rhan o gam archwilio ein prosiect, roeddem am ymweld â Chaerdydd i weld dros ein hunain sut mae pethau’n cael eu trefnu a’u cynnal, yn ogystal â siarad â phob partner i weld beth allwn ei ddysgu.

"Roedd ein hymweliad yn gyfle i ni gwrdd â’r bobl briodol, ymweld â’r lleoedd perthnasol yn ogystal â gweld sut mae’r sefyllfa yng Nghaerdydd yn wahanol i’r un yn Amsterdam. Roedd yn llwyddiant ysgubol ac rydym yn gobeithio bydd pob partner yn chwarae rhan yn ein prosiect peilot ni yn ystod y misoedd nesaf ac y gallwn ddechrau symud ymlaen. "

Nid yr Iseldiroedd yw’r wlad gyntaf i ddilyn model Caerdydd; mae prosiectau ar waith yn yr Unol Daleithiau, er enghraifft ym Milwaukie, yn ogystal â chynllun tebyg yn y Western Cape yn Ne Affrica.

Gan fod y llywodraeth glymblaid wedi mabwysiadu’r fenter hon, mae dros 100 o ysbytai ledled Cymru a Lloegr wedi rhoi’r model hwn ar waith.

Meddai’r Athro Jonathan Shepherd: "O ganlyniad i’r model atal trais hwn, a gafodd ei greu yn y Brifysgol a’i ddatblygu gyda phartneriaid ar draws y ddinas, mae Caerdydd yn fwy diogel nag unrhyw ddinas arall debyg ei maint yn y DU. Rwy’n hapus dros ben fod cyhoeddi ein gwerthusiad yn y British Medical Journal wedi ysgogi Gweinidog Diogelwch a Chyfiawnder yr Iseldiroedd i lunio cynllun gweithredu ar gyfer Amsterdam gyda’r bwriad o’i weithredu’n ehangach ledled yr Iseldiroedd."

Dolenni cysylltiedig

Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas

Ysgol Deintyddiaeth Caerdydd