Skip to content
Skip to navigation menu

English

Athena Swan

24 Medi 2010

Mae dwy Ysgol wedi cael eu cydnabod am eu hymrwymiad i ddatblygu a hyrwyddo gyrfaoedd menywod mewn gwyddoniaeth gyda gwobr genedlaethol.

Mae’r Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth a’r Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg wedi derbyn gwobrau efydd ac arian siarter Athena SWAN yn ôl eu trefn am eu hymarfer da o ran recriwtio, cadw a hyrwyddo menywod mewn Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg (SET).

Mae Siarter Athena SWAN yn gynllun sy’n cydnabod rhagoriaeth mewn cyflogaeth SET mewn addysg uwch ac mae’n cymeradwyo ymarfer da ar gyfer menywod sy’n gweithio yn y meysydd hyn.

Gwnaeth beirniaid y gwobrau ganmol gweithgareddau a mentrau’r Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth o ran dyrchafu, gan nodi yn arbennig y mentora oedd ar gael trwy’r Cynllun Mentora Menywod mewn Prifysgolion a’r Fforwm Menywod sy’n Athrawon. Roedd y panel hefyd yn falch gweld penodiad dau Ddirprwy Bennaeth benywaidd i’r Ysgol.

Cydnabuwyd yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg am ei system gwerthuso a mentora deuol, polisi drws agored, a chyfarfodydd un i un gyda staff sy’n dychwelyd ar ôl absenoldeb mamolaeth I nodi unrhyw gymorth oedd ei angen. Roedd y panel hefyd yn falch gweld bod yr Ysgol yn cydnabod bod y diwrnod gwaith craidd yn rhedeg o 10.30am tan 3.30pm, ac y gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod cyfarfodydd a digwyddiadau cymdeithasol yn dechrau ac yn gorffen o fewn yr oriau hyn. Cymeradwywyd Pennaeth yr Ysgol, yr Athro Tim Wess, am ei ymglymiad ym mhwyllgorau cydraddoldeb ac amrywiaeth y Brifysgol a’r Ysgol.

Yn y ddau achos, gwnaeth y panel sylw ar y ffaith eu bod nhw’n falch gweld cyflwyniadau gan yr Ysgolion, fel adran academaidd anhraddodiadol yn achos yr Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth; a’r cyflwyniad cyntaf gan ddisgyblaeth o’i fath wrth gyfeirio at yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg.

Dywedodd yr Athro Tim Wess, Pennaeth yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg: "Ni yw’r Ysgol gyntaf yng Nghymru i dderbyn y Wobr Arian. Mae cydraddoldeb yn gonglfaen ein gwerthoedd ac rydym ni’n falch bod y gwaith caled, y cynllunio a’r cymorth staff i gael hyn yn iawn, wedi cael ei gydnabod."

Dywedodd yr Athro Sheila Hunt, Pennaeth yr Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth: "Rydym ni’n falch ein bod ni wedi cael ein hanrhydeddu yn y modd hwn ac yn edrych ymlaen at ddarparu tystiolaeth o’n cynnydd parhaus tuag at y wobr arian."

Yn 2009, Prifysgol Caerdydd oedd un o 19 prifysgol yn unig yn genedlaethol i ennill gwobr efydd fawreddog o dan y Siarter ar gyfer ei ymrwymiad i fenywod mewn gwyddoniaeth.

Cyllidir Athena SWAN ar y cyd gan Ganolfan Adnoddau’r DU ar gyfer Menywod mewn Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg a’r Uned Herio Cydraddoldeb.

Dolenni perthynol: