Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobr ar gyfer trin Anhwylder Deubegwn

02 Rhagfyr 2010

Dr Danny Smith, School of Medicine (front) is pictured with Dr Ian Jones, School of Medicine, and Barbara Wilding, Big Lottery at the official launch of BEPCymruPennawd y llun: Mae Dr Danny Smith, Yr Ysgol Feddygaeth (y tu blaen) yn y llun gyda Dr Ian Jones, Yr Ysgol Feddygaeth, a Barbara Wilding, o’r Gronfa Loteri Fawr, yn lansiad swyddogol BEPCymru.
Mae triniaeth addysgol unigryw i’r Brifysgol, sy’n cael ei chyflwyno dros y we i gleifion ag anhwylder deubegwn, wedi ennill gwobr allweddol am bartneriaeth â diwydiant.

Y prosiect Beating Bipolar, a ddatblygwyd gan Dr Daniel Smith, Yr Ysgol Feddygaeth, yw’r driniaeth addysgol gyntaf ar y we ar gyfer anhwylder deubegwn.

Dyfarnwyd Gwobr Arloesedd MediWales 2010 ar gyfer Partneriaeth GIG â Diwydiant i gydnabod ei ddefnydd arloesol ar dechnoleg a’i effaith ‘arwyddocaol a chlodwiw’ ar ofal cleifion.

Mae’r rhaglen, sy’n defnyddio gwefan ryngweithiol, yn addysgu cleifion a’u perthnasau am ddiagnosis, achosion a thriniaethau anhwylder deubegwn, gan eu helpu nhw i ddatblygu sgiliau hunanreoli a ffyrdd o ymdopi ag arwyddion cynnar o gael pwl o anhwylder.

Mae’r rhaglen yn cynnwys wyth modiwl rhyngweithiol sy’n para 20 munud, a roddwyd ar y wefan dros gyfnod o bedwar mis. Caiff pob modiwl ei gyflwyno gan gyn-fyfyriwr y Brifysgol a darlithydd ym Mhrifysgol Bryste, Dr Alice Roberts, sy’n adnabyddus i gynulleidfaoedd teledu yn sgil rhaglen Coast y BBC, a’i chyfres ar iechyd, Don’t Die Young.

Dywedodd Dr Daniel Smith, Uwch Ddarlithydd Clinigol a Seiciatrydd Ymgynghorol Mygedol yn Sefydliad Niwrowyddoniaeth ac Ymchwil Iechyd Meddwl y Brifysgol: "Mae Beating Bipolar yn helpu cysylltu cleifion a pherthnasau â’r syniadau diweddaraf am iselder deubegwn – a’u cysylltu â'i gilydd.

"Mae’n esbonio symptomau a dewisiadau triniaeth mewn ffordd sydd o fewn eu cyrraedd, a bydd y cleifion yn sylwi bod y fforwm ar-lein yn ffynhonnell cymorth werthfawr iawn ychwanegol. Mae’n ymwneud â rhoi grym i bobl drwy roi gwybodaeth iddynt, a chynnig man lle gall profiadau gael eu rhannu a’u trafod.

"Rydym yn falch iawn bod y rhaglen wedi cael ei chydnabod drwy wobr mor fawreddog."

Mae prosiect Beating Bipolar, a ddatblygwyd ar y cyd â’r Healthcare Learning Company, y Manic Depression Fellowship a chyllid gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r Gronfa Loteri Fawr, wedi cael ei brofi mewn treial clinigol ar hap a darganfuwyd ei fod yn cael effaith sylweddol ar ansawdd bywyd seicolegol pobl sydd ag anhwylder deubegwn.

Y gobaith yw cyflwyno’r driniaeth newydd ar draws y GIG am gost isel fel bod mwy o ddioddefwyr yn gallu elwa ar y driniaeth.

Mae’r prosiect yn rhan o raglen fwy o ymyriadau addysgol a ddatblygwyd gan arbenigwyr o’r Ysgol Feddygol.

Rhaglen Addysg Deubegwn Cymru (BEPCymru) yw rhaglen gyntaf Cymru ar gyfer cynnig addysg grŵp i bobl sydd ag anhwylder deubegwn a’u teuluoedd, yn ychwanegol at eu triniaeth reolaidd, ac fe’i datblygwyd ar y cyd gan yr Athro Nick Craddock, Dr Ian Jones a Dr Danny Smith o grŵp Anhwylderau Hwyliau’r Brifysgol.

Nod y prosiect pum mlynedd, a ariannwyd gan grant o £770,862 gan Raglen Materion Iechyd Meddwl gwerth £15 miliwn y Gronfa Loteri Fawr, yw hyrwyddo gwellhad ac annibyniaeth pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl difrifol yng Nghymru a chefnogi’r bobl hynny sydd â’r perygl mwyaf o gyflawni hunanladdiad.

Dolenni: