Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobrwyo arloesi

30 Ebrill 2010

Innovation Network Logo

Cafodd prosiectau ymchwil arloesol sy’n helpu i ychwanegu at broffil amgylcheddol positif cynhyrchu dur ac sy’n cynnig dewis yn lle cynnal profion ar anifeiliaid – eu cydnabod yn seremoni wobrwyo flynyddol y Brifysgol.

Amcan Gwobrau Arloesi’r Brifysgol yw cydnabod a dathlu’r cysylltiadau a chydweithio llwyddiannus rhwng y Brifysgol a diwydiant.

Enillwyd Gwobr Arloesi 2010 gan brosiect ar y cyd rhwng yr Ysgol Beirianneg a’r cynhyrchwr dur, Corus, sy’n rhan o Grŵp Tata Steel, sydd â gweithfeydd yn Ne Cymru.

Creodd y prosiect Ganolfan Ragoriaeth mewn Optimeiddio Ynni a Rheoli Sgil-gynhyrchion a Gwastraff gyda’r amcan o geisio technoleg sy’n fwy effeithiol o ran ynni a defnyddiau, er mwyn gwneud y busnes yn fwy cystadleuol yn ogystal â gofalu am yr amgylchedd.

Dywedodd arweinydd y prosiect, yr Athro Tony Griffiths o Ysgol Beirianneg Prifysgol Caerdydd: "Mae’r prosiect hwn yn enghraifft ragorol o sut gall gwybodaeth ac arbenigedd y Brifysgol helpu rhan hollbwysig o economi Cymru a chyflogwr allweddol i rannu gwybodaeth ac wynebu heriau.

"Yn benodol, mae’n helpu’r diwydiant i fynd i’r afael â rhai o’r problemau sydd wedi wynebu’r diwydiant dur ers amser hir – yn enwedig y gwastraff sinc sy’n cael ei gynhyrchu wrth ailgylchu dur.

"Mae hefyd yn enghraifft ragorol o sut rydym ni yn yr Ysgol Beirianneg yn gallu defnyddio ein gwybodaeth er budd diwydiant trwy drosglwyddo sgiliau."

Cafodd y prosiect ei gydnabod hefyd am drosglwyddo sgiliau newydd i weithlu Corus. Mae gweithwyr Corus yn derbyn hyfforddiant Prifysgol mewn meysydd newydd o hylosgi diogel, sy’n helpu i wneud ynni’n fwy effeithlon a lleihau nifer y damweiniau.

Enillwyd Gwobr Arloesi 2010 gan brosiect ar y cyd rhwng yr Ysgol Biowyddorau a Q Chip – un o gwmnïau deillio’r Brifysgol sy’n arbenigo mewn dulliau arloesol o ddarparu cyffuriau.

Dan arweiniad Dr Kelly BéruBé, mae’r prosiect ‘micro-ysgyfaint’ wedi datblygu system dyfu 3D newydd ar gyfer meithrin celloedd yr ysgyfaint. Amcan y dull newydd yw dynwared meinwe ddynol a bydd yn cynnig dewis yn lle cynnal profion ar anifeiliaid ac yn rhoi mewnwelediad pellach i ymddygiad clefydau’r ysgyfaint.

Dywedodd Dr BéruBé: "Rydym werth ein bodd fod yr ymchwil a ddatblygwyd gennym wedi cael ei gydnabod fel hyn.

"Mae’r ymchwil hw,, ar y cyd â Q Chip, wedi’n galluogi i ddatblygu ffordd newydd o dyfu celloedd er mwyn helpu i greu amgylcheddau sy’n debycach i rai’r corff, fel y gallwn greu amodau sy'n cydberthyn i’r canlyniadau y gallem eu disgwyl mewn pobl.

Hefyd, cydnabuwyd datblygiad Efelychydd Uwchsain "Rhith Glaf" ar gyfer cwmni deillio MedaPhor Cyf o Gaerdydd. Mae’r prosiect ar y cyd, dan arweiniad Mr Nazar Amso o Ysgol Feddygaeth y Brifysgol gyda’r Athro Nick Avis o Ysgol Gyfrifiadureg a Gwybodeg Caerdydd, wedi datblygu cyfarpar arloesol newydd i hyfforddi myfyrwyr mewn sonograffeg.

Dywedodd Is-Ganghellor y Brifysgol, Dr David Grant, a gyflwynodd y seremoni wobrwyo: "Mae Gwobrau Arloesi’r Brifysgol, sydd bellach yn eu hunfed flwyddyn ar ddeg, yn gyfle i ddathlu’r cysylltiadau a chydweithio llwyddiannus rhwng y Brifysgol a diwydiant.

"Mae’r enillwyr eleni’n enghreifftiau unwaith eto o’r gwaith sy’n cael ei wneud gan y Brifysgol i helpu i gefnogi diwydiant Cymru a datblygu atebion arloesol i fusnes.

"Ar ran y Brifysgol, rwy’n llongyfarch yr enillwyr am eu cyflawniadau nodedig."

Yn y gorffennol cyflwynwyd gwobrau am ddylunio a chomisiynu cyfleuster newydd ar gyfer adennill defnydd ac am gynhyrchu tai fforddiadwy carbon isel wrth ddefnyddio pren meddal wedi’i dyfu yng Nghymru.

Mae’r Gwobrau Arloesi’n rhan allweddol o Rwydwaith Arloesi’r Brifysgol. Nod Rhwydwaith Arloesi Prifysgol Caerdydd, a sefydlwyd yn 1996, yw datblygu rhwydwaith cryf ar gyfer busnes yn yr economi wybodaeth.

Mae'r Rhwydwaith yn darparu cyfleoedd am gysylltiadau rhwng busnes a busnes a rhwng busnes a phrifysgol ar draws yr holl ddisgyblaethau.

Noddwyd gwobrau 2010 gan Gwmni Cyfreithwyr Geldards, Fusion IP a Cyllid Cymru.