Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobrau ar gyfer rhagoriaeth addysgu

28 Gorffennaf 2011

Professor Chris Webster

Mae dau academydd o Brifysgol Caerdydd wedi cael cydnabyddiaeth genedlaethol am eu ‘heffaith ragorol ar y profiad dysgu i fyfyrwyr’.

Mae’r Athro Chris Webster o’r Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol, a Ms Julie Price o Ysgol y Gyfraith Caerdydd, wedi ennill Cymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol gan yr Academi Addysg Uwch (HEA) yn gydnabyddiaeth am eu ffyrdd arloesol o addysgu myfyrwyr a gwella’r profiad i fyfyrwyr.

Dywedodd y Dirprwy Ganghellor dros Addysg a Myfyrwyr, yr Athro Jonathan Osmond: "Roedd yn fraint cael bod yn rhan o broses ddethol y Brifysgol ar gyfer enwebiadau gwobrau’r Gymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol, ac roeddwn wedi gwirioni ag ymroddiad cryf y staff tuag at wella profiad addysgol eu myfyrwyr.

"Er gwaethaf maes cryf ac amrywiol o enwebeion o bob rhan o’r Brifysgol, roeddem yn unfryd wrth ddethol Chris Webster a Julie Price am eu gallu i ddangos effaith ragorol a thrawsnewidiol ar brofiadau eu myfyrwyr.

"Hoffwn eu llongyfarch ar ran y Brifysgol".

Mae’r Athro Webster, sy’n frwd o blaid addysgu, yn arwain yr Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol, sy’n cael ei chydnabod am ansawdd ei gwaith ymchwil ac am ei harloesiadau mewn addysgu israddedig, meistr ac ymchwil ôl-raddedig.

Mae wedi cyhoeddi dros 150 o bapurau ysgolheigaidd ar y syniad o drefn drefol naturiol ac mae wedi cael dros £10.5 miliwn mewn grantiau ar gyfer ymchwil a phrosiectau dysgu ac addysgu. Mae ymchwil a ariannwyd yn ddiweddar yn cynnwys dau brosiect a ariannwyd gan yr Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol/ESRC ar hawliau eiddo trefol a thlodi mewn dinasoedd yn Tsieina; a phrosiect y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd yn edrych ar y berthynas rhwng dwysedd safleoedd alcohol, polisïau alcohol yng nghanol dinasoedd ac afiachusrwydd yn gysylltiedig ag alcohol.

Yn ogystal â bod yn athro-ymchwilydd gweithredol, mae’r Athro Webster wedi arwain yr agenda dysgu ac addysgu yn ei faes pwnc ar lwyfan genedlaethol a rhyngwladol. Mae wedi cynghori UNESCAP, UNESCO ac UNDP ar ystyriaethau addysgol mewn cynllunio aneddiadau dynol ac ef oedd cyfarwyddwr sefydlol canolfan bwnc HEA (LTSN gynt) ar gyfer yr amgylchedd adeiledig (CEBE) (2000-2011). Mae wedi trefnu ac annerch nifer o weithdai a chynadleddau ar ystyriaethau addysgol.

Ms Julie Price

Fel Pennaeth Pro Bono yn Ysgol y Gyfraith, Caerdydd, gwaith Julie Price yw creu, datblygu a rheoli portffolio esblygol o sgiliau a chyfleoedd dysgu allgyrsiol fel y gall myfyrwyr gael profiad o’r gyfraith ar waith, ac ennill ac ymarfer sgiliau trosglwyddadwy i wella eu cyflogadwyedd. Mae gan Julie gefndir mewn addysgu’r gyfraith alwedigaethol ymarferol, ac mi weithiodd gynt fel cyfreithiwr mewn cyfraith teulu ac eiddo.

Gan fabwysiadu athroniaeth o addysgu ar ffurf "dysgu trwy wneud", erbyn hyn mae myfyrwyr yn gweithio ar achosion llofruddiaeth go iawn, yn herio’r GIG ar ran cleifion â dementia ac yn gweithio ar y rheng flaen mewn cyfraith lloches. Dan ei harweinyddiaeth, mae’r athroniaeth hon wedi dod yn rhan hanfodol o Ysgol y Gyfraith Caerdydd, sydd ag un o’r ychydig iawn o unedau pro bono pwrpasol yn y wlad, gan ddarparu’r sgiliau sydd eu hangen ar raddedigion ar gyfer y gweithle.

Yn ddiweddar, mae Julie wedi rhoi cynlluniau pro bono newydd ar brawf, gan gynnwys partneriaeth â’r elusen Asylum Justice, lle mae myfyrwyr yn hyfforddi i gynghori ceiswyr lloches, ac â’r Uned Cymorth Personol, lle mae myfyrwyr yn gwirfoddoli yng Nghanolfan Gyfiawnder Caerdydd i gynorthwyo achwynwyr wyneb-yn-wyneb.

Dywedodd yr Athro Craig Mahoney, Prif Weithredwr yr Academi Addysg Uwch (HEA): "Rwyf wrth fy modd yn croesawu ein cydweithwyr yng Nghymru i’r cynllun eleni, a hoffwn longyfarch pob un o’r enwebeion llwyddiannus.

"Yn ystod fy mlwyddyn gyntaf fel Prif Weithredwr HEA, mae wedi bod yn fraint cyfarfod â nifer o Gymrodorion Addysgu Cenedlaethol ledled y wlad, ac mae eu gwaith a’u cyflawniadau wedi fy ysbrydoli. Mae eu hymroddiad a’u harbenigedd yn ysbrydoliaeth i academyddion a myfyrwyr ar draws y sector, fel ei gilydd.

"Dylai ymroddiad y Cymrodorion newydd a gyhoeddwyd heddiw gael ei gymeradwyo, ac mae’n dystiolaeth bellach o’r arferion arloesol o ansawdd uchel y gall myfyrwyr sy’n talu ffioedd ddisgwyl cael profiad ohonynt mewn addysg uwch."

Mae Cynllun y Gymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol yn rhan o raglen yr Academi Addysg Uwch i ysbrydoli a dathlu rhagoriaeth athrawon. Caiff ei ariannu gan Gynghorau Cyllid Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a Lloegr (HEFCE) a’r Adran Gyflogaeth a Dysgu yng Ngogledd Iwerddon (DELNI).

Ynghyd â Chynllun y Gymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol, mae gwaith HEA mewn rhagoriaeth athrawon yn cynnwys achredu rhaglenni datblygiad proffesiynol athrofeydd (gan gynnwys rhaglen Caerdydd) a chydnabyddiaeth unigol i staff sy’n bodloni meini prawf Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU.

Bydd y Cymrodorion Addysgu Cenedlaethol yn derbyn eu gwobrau’n swyddogol mewn seremoni yn Llundain ddydd Mercher 5 Hydref 2011.

Caiff y Cymrodoriaethau eu dyfarnu’n flynyddol. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflwyno cais ar gyfer 2012, cysylltwch â: Dr Nathan Roberts yn robertsn1@caerdydd.ac.uk.

Dolenni: