Skip to content
Skip to navigation menu

English

Bangor a Chaerdydd yn cydweithredu ar iechyd

17 Rhagfyr 2008

Mae prifysgolion Bangor a Chaerdydd wedi cyhoeddi cynlluniau i weithio gyda’i gilydd ar draws feysydd o ddiddordeb i’r naill a’r llall ym maes meddygaeth a disgyblaethau sy’n gysylltiedig ag iechyd.

Mae’r prifysgolion wedi sefydlu prosiect Cynghrair Iechyd Strategol ar gyfer Ymchwil ac Addysg (SHARE) er mwyn gwella datblygiad proffesiynol iechyd mewn partneriaeth rhwng gogledd a de Cymru, gan barhau i ehangu galluoedd ymchwil cydweithredol llwyddiannus y ddau sefydliad.

Mae’r cynlluniau’n cynnwys:

  • Adeiladu ar feysydd o gryfder ymchwil cyflenwol
  • Ymestyn rhaglenni dysgu sydd eisoes yn bodoli mewn meysydd iechyd allweddol sy’n ymelwa ar arbenigedd yn y ddwy brifysgol
  • Datblygu rhaglenni academaidd a Datblygiad Proffesiynol Parhaus newydd i gyflwyno addysg gofal iechyd yng ngogledd ac yn ne Cymru
  • Cynyddu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn addysg feddygol ac mewn addysg iechyd proffesiynol arall
  • Defnyddio’u cryfderau cyfunol er mwyn sicrhau cyllid ychwanegol i gefnogi addysg ac ymchwil flaenllaw o ansawdd uchel.

Meddai Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, Dr David Grant: "Mae gwella iechyd a lles pobl yng Nghymru a thu hwnt yn agwedd hanfodol bwysig ar ein gwaith. Rydym yn ymgymryd ag ef ar y cyd â nifer fawr iawn o bartneriaid ac rwy’n falch iawn o’r cydweithio arfaethedig â Bangor a gyhoeddwyd heddiw. Mae’r prosiect yn adeiladu ar ein hymchwil a’n partneriaethau llwyddiannus presennol yn y maes hwn a bydd yn dwyn buddion go iawn, pellach, i gymdeithas."

Meddai Is-Ganghellor Prifysgol Bangor Merfyn Jones: "Mae Prifysgol Bangor yn awyddus i chwarae rôl amlwg wrth ddatblygu addysg feddygol yng ngogledd Cymru. Mae’n bleser gennym ein bod yn cydweithredu â Phrifysgol Caerdydd yn y fenter gyffrous hon."

Mae Grŵp Llywio’n cael ei sefydlu i gyflawni’r gwaith rhychwantu a’r dadansoddiad opsiynau fel rhan gyntaf gyrru’r bartneriaeth yn ei blaen.

Rhagwelir y bydd hyfforddiant datblygedig gweithwyr iechyd proffesiynol yng ngogledd Cymru (ymysg pethau eraill) yn cynorthwyo â recriwtio staff sy’n gymwys yn feddygol yng ngogledd Cymru.

Tags