Skip to content
Skip to navigation menu

English

Baromedr yn dangos barn ffafriol myfyrwyr

04 Ebrill 2008

Mae myfyrwyr rhyngwladol yn fodlon iawn â safon yr addysg y maen nhw’n ei dderbyn ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae canlyniadau’r arolwg diweddaraf, Baromedr Myfyrwyr Rhyngwladol yn dangos bod y dysgu yng Nghaerdydd wedi’i farnu gyda’r blaenaf ymhlith y prifysgolion sydd yng ngrŵp elit Russell.

Aeth yr arolwg ar-lein yn Nhachwedd y llynedd a chanolbwyntiai ar y cyfnod cyn cyrraedd a phrofiadau yn ystod y mis cyntaf yn y brifysgol. Yng Nghaerdydd, atebwyd yr holiadur gan 1,295 o fyfyrwyr rhyngwladol ac o’r UE, cyfradd ymateb o 36 y cant.

Ym maes allweddol dysgu, roedd cyfradd boddhad o 84 y cant, sy’n rhoi Caerdydd yn y pedwerydd safle ymhlith 20 aelod Grŵp Russell. Roedd darlithwyr yn neilltuol o foddhaol (97 y cant), a chyfleusterau llyfrgell a chynnwys cyrsiau (90 y cant yr un).

Roedd barn bositif hefyd am nifer o agweddau ar y profiad o fyw yng Nghaerdydd. Daeth y Brifysgol yn gyntaf yng Ngrŵp Russell am gost llety ac yn ail am gostau byw. Undeb Myfyrwyr Caerdydd, gyda chyfradd boddhad o 93 y cant, oedd yr ail mwyaf poblogaidd yng Ngrŵp Russell a’r pumed ymhlith yr holl sefydliadau addysg uwch a arolygwyd.

Dangosodd yr arolwg bod lle i wella mewn rhai meysydd. Eto i gyd, ynglŷn â’r cwestiwn allweddol "A fyddech chi’n argymell y brifysgol hon i eraill?", atebodd 88 y cant o fyfyrwyr tramor y byddent yn gwneud hynny. Roedd y sgôr hwn yn well na chyfartaledd Grŵp Russell a’r arolwg yn gyffredinol.

Roedd yr arolwg yn dangos bod myfyrwyr yng Nghymru’n hapusach â bron pob agwedd ar eu haddysg na’u cyfoedion mewn mannau eraill yn y DU. Cymerodd 91 sefydliad addysg uwch ran yn yr arolwg, gyda deg ohonynt yng Nghymru.