Skip to content
Skip to navigation menu

English

Treiddio ymhellach i’r Argae

12 Ionawr 2009

Mae’r Ysgol Beirianneg wedi bod yn croesawu nifer o ymwelwyr gwleidyddol yn ddiweddar sy’n awyddus i ddysgu mwy am argae dadleuol yr Hafren a phrosiectau arfaethedig eraill i ddefnyddio grym llanw’r Hafren.

Ym mis Rhagfyr, cafwyd ymweliadau unigol gan Weinidog Ynni a Newid Hinsawdd y DU Mike O’Brien, a Peter Hain, AS Castell-nedd. Yr wythnos ddiwethaf, ymwelodd Rosemary Butler, AC Gorllewin Casnewydd â’r Ysgol.

Wrth deithio o gwmpas Labordy Hydroleg Hyder gyda’r Athro Roger Falconer, Athro Rheoli Dŵr Halcrow, cawsant gyfle i weld model unigryw Aber Hafren yr Ysgol ar raddfa 1:25,000. Mae’r model hwn, y cyntaf o’i fath, yn caniatáu i’r Athro Falconer a’i dîm yn y Ganolfan Ymchwil Hydro-Amgylcheddol dynwared effeithiau prosiectau grym llanw gwahanol.

Roedd Mike O’Brien wedi bod yn ymweld â de Cymru fel rhan o astudiaeth i ddichonoldeb prosiectau arfaethedig ar rym llanw’r Hafren. Dywedodd: "Mae’n bwysig ein bod yn dysgu am yr heriau o adeiladu prosiect grym llanw yn Aber Hafren i gynhyrchu trydan. Dw i’n edmygu brwdfrydedd y staff yma yn yr Ysgol sy’n amlwg yn frwd dros y potensial y gallai’r aber ei gael o ran cynyddu’r ynni adnewyddadwy y mae’r DU yn ei gynhyrchu".

Dywedodd Rosemary Butler, a oedd yn awyddus i gael diweddariad awdurdodol ar Argae’r Hafren oherwydd ei diddordeb etholaethol hirsefydlog ynddo: "Roeddwn wrth fy modd â chyflwyniad yr Athro Roger Falconer a’r modelau amrywiol a ddangosodd i mi. Cefais fy nghysuro y byddai Argae’r Hafren yn gostwng risgiau llifogydd yn yr aber yn hytrach na’u cynyddu. Cefais fy mherswadio hefyd y byddai hinsawdd amgylcheddol ac economaidd Casnewydd yn gwella’n sylweddol pe bai argae’n cael ei adeiladu.

"Soniais wrth yr Athro Falconer a’r Athro Hywel Thomas, Pennaeth yr Ysgol, y buaswn yn tynnu sylw Llywodraeth Cynulliad Cymru at y gwaith neilltuol sy’n cael ei wneud yn gyffredinol gan Ysgol Beirianneg Caerdydd yn y gobaith y caiff ei gydnabod mewn unrhyw benderfyniadau ariannu yn y dyfodol."

Nid gwleidyddion yn unig sy’n cael eu denu i’r Ysgol. Daeth Jonathon Porritt, amgylcheddwr enwog, i gyfweld â’r Athro Falconer ar gyfer rhaglen arbennig o Week In, Week Out y BBC yn ymchwilio i ddwy ochr y drafodaeth ar Argae’r Hafren.

Tags