Skip to content
Skip to navigation menu

English

Trechu canser y fron

24 Ebrill 2012

Bridging the gap -Web

Mae academydd meddygol o’r Brifysgol am ymchwilio i ffyrdd i wella’r driniaeth a’r gyfradd goroesi i gleifion hŷn sy’n cael diagnosis o ganser y fron.

Mae’r gwaith ymchwil newydd hwn wedi cael dyfarniad o bron i £2M gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd (NIHR) i sicrhau bod merched hŷn yn cael eu trin lawn mor effeithiol â merched iau.

Bob blwyddyn, bydd mwy na 13,000 o ferched yn y Deyrnas Unedig dros 70 oed yn cael diagnosis o ganser y fron, gan arwain at bron i 7,000 o farwolaethau bob blwyddyn.

Er bod gwaith ymchwil dwys wedi arwain at welliannau sylweddol wrth drin merched iau sydd â chanser y fron a sicrhau eu bod yn goroesi, nid yw hynny wedi bod yn wir am ferched hŷn.

Ceir tystiolaeth nad yw merched hŷn bob amser yn cael eu trin mor effeithiol â merched iau gyda thriniaethau fel llawfeddygaeth, cemotherapi a radiotherapi yn cael eu hepgor mewn llawer o achosion.

Seilir hynny ar gamddeall effaith canser y fron ar gyfraddau goroesi mewn merched hŷn, cymhlethdodau a sgil-effeithiau’r driniaeth a’r canfyddiadau sydd gan y cleifion hyn o’r clefyd a’r driniaeth arno, a’r dewisiadau sydd ganddynt..

Dywedodd yr Athro Glyn Elwyn, Yr Ysgol Feddygaeth: "Bydd y rhaglen hon yn ein cynorthwyo i sefydlu beth yw’r drinaeth fwyaf effeithiol i ganser y fron mewn cleifion hŷn, triniaeth wedi’i theilwra i nodweddion y tyfiannau unigol sydd ganddynt a’u hiechyd yn gyffredinol.

"Bydd hyn yn galluogi cleifion a’u meddygon i ddewis y driniaeth orau gan osgoi’r broblem gyffredin o ordriniaeth gyda’r perygl cysylltiedig o sgil-effeithiau a cholli annibyniaeth."

Bydd y rhaglen ymchwil yn casglu gwybodaeth fanwl am driniaethau a chanlyniadau carfan fawr o ferched gyda’r nod o gynllunio cymhorthion penderfynu hawdd eu defnyddio i helpu clinigwyr a chleifion benderfynu ar y driniaeth fwyaf priodol.

Bydd yr Athro Glyn Elwyn, sy’n gweithio yn Sefydliad Gofal Sylfaenol ac Iechyd Cyhoeddus yr Ysgol Feddygaeth, yn ymuno gyda’r Athro Malcolm Reed a Lynda Wyld o Adran Oncoleg Prifysgol Sheffield a Dr Karen Collins o Ganolfan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol Prifysgol Sheffield Hallam i ymgymryd â’r ymchwil.

Dywedodd yr Athro Malcolm Reed, Pennaeth Oncoleg Lawfeddygol ym Mhrifysgol Sheffield: "Mae dyfarnu ariannu grant rhaglen o bwys inni gan yr NIHR yn rhoi cyfle gwych inni barhau â’n gwaith i wella gofal yn y maes hwn na chafodd digon o adnoddau cyn hyn.

"Caiff y rhaglen ymchwil hon ei hariannu am bum mlynedd gyda’r nod o sicrhau enillion i gleifion yn y GIG."

Dolenni cysylltiedig:

Yr Ysgol Feddygaeth

Y Sefydliad Gofal Sylfaenol ac Iechyd Cyhoeddus

Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd (NIHR)