Skip to content
Skip to navigation menu

English

Lansio BEPCymru

20 Ionawr 2010

BEPC logo

Lansiwyd rhaglen addysgol a ddatblygwyd yn y Brifysgol ac y cafodd ei llunio i wella ansawdd bywyd pobl sy'n dioddef o anhwylder deubegwn ac ansawdd bywyd eu teuluoedd.

Rhaglen Addysgol Deubegwn Cymru (BEPCymru) yw'r rhaglen gyntaf i gynnig, yn ychwanegol at y driniaeth arferol, addysg mewn grŵp i ddioddefwyr anhwylder deubegwn ac i'w teuluoedd.

Datblygwyd y rhaglen ar y cyd gan yr Athro Nick Craddock, Dr Ian Jones a'r Dr Danny Smith o grŵp Anhwylderau Hwyliau yr Ysgol Feddygaeth.

Ariannwyd y prosiect drwy grant o £770,862 o raglen £15 miliwn Materion Iechyd Meddwl y Gronfa Loteri Fawr. Mae'n anelu at hyrwyddo adferiad ac annibyniaeth pobl sy'n dioddef o broblemau meddyliol dwys yng Nghymru a chynnal y rhai hynny sydd fwyaf tebygol o gyflawni hunanladdiad.

Trosglwyddir y rhaglen, sydd wedi'i llunio ar sail tystiolaeth, mewn 10 sesiwn wythnosol a fydd yn cynnwys cyfuniad o gyflwyniadau, trafodaethau grŵp ac ymarferion grŵp. I'r rhai y mae anhwylder deubegwn arnynt, bydd y rhaglen yn darparu gwell dealltwriaeth o'u cyflwr gan eu galluogi hwy i gymryd cyfrifoldeb personol i reoli eu cyflwr.

Dywedodd Dr Ian Jones, yr Ysgol Feddygaeth a Chyd-gyfarwyddwr BEPCymru: "Mae'r Sefydliad Rhagoriaeth Glinigol Cenedlaethol (NICE) wedi pwysleisio'r angen i gyfuno triniaeth ar gyfer anhwylder deubegwn gydag ymyriadau eraill megis seico-addysgu er mwyn cael yr effaith orau.

Dr Ian Jones, School of Medicine, (left) Barbara Wilding, Big Lottery and Dr Danny Smith, School of Medicine, launch BEPCymru

"Mae lansio Rhaglen Addysgol Deubegwn Cymru (BEPCymru) yn gymorth i ni gwrdd â'r argymhelliad hwn. Lluniwyd y rhaglen unigryw hon i'r cyfranogwyr allu ennill ymwybyddiaeth well o'u hanhwylder, cael gwell dealltwriaeth o'u triniaeth, darparu'r medrau angenrheidiol i ganfod arwyddion cynnar ail bwl ac, yn fwyaf pwysig, eu galluogi i benderfynu'n wybodus ynglŷn â'u triniaeth."

Cafwyd rhaglen beilot ddechreuol eisoes yng Nghaerdydd a'r bwriad yw dechrau sesiynau 10-wythnos eto yng Nghaerdydd cyn bo hir.

Yn rhan o'r rhaglen pum mlynedd bydd BEPCymru yn cael ei ymestyn ledled Cymru gyda chefnogaeth Timau Cymunedol Iechyd Meddwl a meddygon teulu.

Meddai Barbara Wilding, Aelod o Bwyllgor Cronfa Loteri Fawr Cymru a Chadeirydd Pwyllgor Materion Iechyd Meddwl: "Bydd un o bob pedwar ohonom yn profi problemau iechyd meddwl ar ryw adeg yn ein bywyd ac felly mae'n bwysig cydnabod y mater. Mae pobl sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl ymhlith y rhai mwyaf difreintiedig mewn cymdeithas. Mae llawer ohonynt yn unig, heb fawr o hunan barch a'u dyheadau'n wan. Gwaethygu y mae eu cyflwr oherwydd y stigma, y diffyg dealltwriaeth a'r gwahaniaethiad maent yn ei wynebu'n feunyddiol.

"Bydd y prosiect hwn yn cael effaith sylweddol ar fywydau pobl sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl yng Nghymru a bydd yr ariannu gennym yn gyfraniad strategol pwysig i ddatblygu gwasanaethau iechyd meddwl dros y wlad i gyd, trwy gynorthwyo pobl â phroblemau iechyd meddwl a chefnogi prosiectau sy'n ceisio goresgyn y rhwystrau a wynebant."

Yn ychwanegol at y brif raglen, trefnir sesiynau unigol ar gyfer teuluoedd a gofalwyr y rhai a ddaw ar y rhaglen.
Trwy gydol pum mlynedd y rhaglen gobeithir y bydd dros 200 unigolyn yn cael cymorth bob blwyddyn ac felly y bydd rhyw 1000 ar eu hennill yn ystod oes y rhaglen, gyda'r manteision yn ymledu i'w teuluoedd ac i'r gymuned ehangach.

Tags