Skip to content
Skip to navigation menu

English

Biowyddorau o dan y chwyddwydr

23 Chwefror 2011

BIOSI Advisory board

Mae Bwrdd Cynghori Gwyddonol Rhyngwladol Ysgol y Biowyddorau wedi cwrdd am y tro cyntaf. Bu’n cynnal astudiaeth fanwl o’r Ysgol ac yn cynnig argymhellion ar gyfer ei dyfodol.

Mae’r Bwrdd Cynghori yn cynnwys naw academydd blaenllaw o bedwar ban byd ac sy’n cynrychioli meysydd astudio’r Ysgol.

Cynhaliwyd trafodaeth undydd am Ffiniau mewn Gwyddorau Biolegol yn Amgueddfa Cymru ar ddiwrnod cyntaf ymweliad tri diwrnod y Bwrdd. Cafwyd cyflwyniad gan bob aelod o’r Bwrdd yn ogystal â chan gynrychiolwyr o holl isadrannau ymchwil yr Ysgol am eu hastudiaethau diweddaraf.

Treuliodd y Bwrdd y ddau ddiwrnod canlynol yn mynd o amgylch yr Ysgol gan gyfweld â nifer helaeth o’r staff. Cafwyd adroddiad cychwynnol ar lafar ganddynt ar ddiwedd eu hymweliad a byddant yn paratoi adroddiad ysgrifenedig ffurfiol maes o law. Bydd hyn yn arbennig o berthnasol o ran y cyflwyniadau mae’r Ysgol yn eu paratoi ar gyfer y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF).

Meddai’r Athro Kim Barrett o Brifysgol California, San Diego, sy’n cadeirio’r Bwrdd: "Roedd y Bwrdd yn fodlon dros ben ar amrywiaeth yr ymchwiliadau ym meysydd y gwyddorau biolegol, cynhyrchedd y gyfadran, brwdfrydedd y myfyrwyr ac effaith canlyniadau’r ymchwil ar wyddoniaeth a’r gymuned ehangach. Roedd y drafodaeth yn ddigwyddiad penigamp a lwyddodd i ddangos rhywfaint o waith rhagorol aelodau’r Ysgol."

Dyma’r tro cyntaf i rai aelodau’r Bwrdd weld yr Ysgol. Meddai’r Athro Jim Tiedje, aelod o Academi Gwyddoniaeth Cenedlaethol America a Chyfarwyddwr Canolfan Ecoleg Microbaidd Prifysgol Talaith Michigan: "Yn Is-adran yr Organebau a’r Amgylchedd, gwelais ddefnydd effeithiol dros ben o wyddoniaeth foleciwlaidd mewn ymchwil economegol gan olygu bod yr Ysgol hon ymysg y gorau yn y byd. Gall y math yma o weithgaredd feithrin ein dealltwriaeth o effaith y newid yn yr hinsawdd a heriau amgylcheddol eraill."

Dyma farn yr Athro Michel Lazdunski, aelod o l’Academie des Sciences (Ffrainc) a sylfaenydd Sefydliad Molecwlaidd a Chellog CNRS yn Sophia Antipolis yn ogystal ag aelod rhyngwladol o Brif Banel y Gwyddorau Bywyd yn Ymarfer Asesu Ymchwil 2008: "Mae nifer ac amrywiaeth y disgyblaethau yn yr Ysgol, yn ogystal â gweithgarwch gwyddonol nifer o’r timau ymchwil, wedi creu argraff arnaf. Mae trefniadaeth hynod y digwyddiad hefyd wedi creu argraff arnaf, ond nid yw hynny wedi fy synnu. Mae’n amlwg bod Ole Petersen wedi gwneud llawer iawn mewn ychydig fisoedd i aildrefnu ac ailfywiogi’r ysgol."

Meddai Cyfarwyddwr yr Ysgol, yr Athro Ole Petersen FRS: "Rydym yn ddiolchgar dros ben bod panel mor arbennig o bob cwr o’r byd wedi gallu ymuno â ni am dri diwrnod. Mae’r cyngor y maent wedi’i roi i ni yn werthfawr dros ben a byddwn yn datblygu eu syniadau, yn enwedig wrth baratoi ar gyfer yr REF."

Dyma aelodau eraill y Bwrdd Cynghori Gwyddonol Rhyngwladol:

Yr Athro Anders Björklund, Prifysgol Lund, Sweden
Yr Athro Ole Krishtal, Sefydliad Ffisioleg Bogomoletz, Kiev, yr Wcrain
Yr Athro John Heath, Prifysgol Birmingham
Yr Athro Fonesig Louise Johnson FRS, Prifysgol Rhydychen
Yr Athro Arthur Konnerth, Prifysgol Dechnegol Munich
Yr Athro Charles Godfray FRS, Prifysgol Rhydychen


Yn y llun: (rhes gefn, chwith i’r dde) yr Athro Anders Björklund, yr Athro John Heath, yr Athro Oleg Krishtal, yr Athro Ole Petersen, yr Athro Michel Lazdunski, yr Athro James Tiedje, yr Athro Arthur Konnerth (rhes flaen, chwith i’r dde) yr Athro Fonesig Louise Johnson, yr Athro Kim Barrett. Nid oedd yr Athro Charles Godfray, sy’n aelod o’r Bwrdd, yn gallu bod yno.

Tags