Skip to content
Skip to navigation menu

English

Hwb i arloesedd yng Nghymru

31 Ionawr 2013

Boost for Wales' innovation - Prof Chris McGuigan

Mae cynllun newydd i drosglwyddo mwy o ymchwil arloesol prifysgolion Cymru i fusnesau er mwyn cefnogi’r economi yng Nghymru a meithrin ‘diwylliant o arloesedd’ wedi cael hwb ariannol gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).

Yn sgîl y prosiect hwn a ariennir gan CCAUC, bydd y prifysgolion sy’n gwneud llawer o ymchwil, sef Caerdydd, Aberystwyth, Bangor, Morgannwg ac Abertawe, ac sy’n rhan o Grŵp Dydd Gŵyl Dewi, yn dod ynghyd i greu rhwydwaith newydd o staff er mwyn amlygu, diogelu a masnachu ymchwil blaenllaw Cymru yn well.

Bydd y prosiect yn rhoi’r grŵp mewn gwell sefyllfa i fasnachu eiddo deallusol yn ogystal â chreu rhwydwaith effeithiol i drosglwyddo rhagor o dechnoleg rhwng prifysgolion a busnesau yng Nghymru er mwyn ategu amcanion Llywodraeth Cymru.

Bydd hefyd yn creu cysylltiadau agos gyda sectorau diwydiant pwysig yng Nghymru er mwyn creu proses integredig ar gyfer masnachu technolegau yng Nghymru a thu hwnt.

"Mae gan brifysgolion Cymru draddodiad o droi technoleg a syniadau newydd mewn canolfan academaidd yn fusnesau newydd ac arloesol – ond mae’n rhaid i wneud mwy," yn ôl Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Menter y Brifysgol, yr Athro Chris McGuigan.

"Bydd prosiect newydd Grŵp Dydd Gŵyl Dewi – y cyntaf o’i fath i’r grŵp -  yn helpu i ddod â phrifysgolion Cymru sy’n gwneud llawer o ymchwil ynghyd i greu tîm fydd yn gallu amlygu cyfleoedd i drosglwyddo technoleg, cyn manteisio ar y cyfleoedd hyn.

Ychwanegodd: "Yn ystod y cyfnod y cynhelir y prosiect, bydd hefyd yn helpu aelodau Grŵp Dydd Gŵyl Dewi i feithrin cysylltiadau agosach gyda sectorau diwydiant pwysig yng Nghymru – ac mae hynny i’w groesawu’n fawr."

Meddai Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: "Mae’n dda gweld bod prifysgolion Grŵp Dydd Gŵyl Dewi wedi dod ynghyd i ystyried ffyrdd newydd o fasnachu eiddo deallusol yng Nghymru.

"Mae system eiddo deallusol yn hynod werthfawr er mwyn troi gwaith ymchwil sydd eisoes wedi’i gynnal mewn prifysgolion yn rhywbeth pendant sydd hefyd yn gallu cynnig manteision economaidd neu oblygiadau cadarnhaol i gymdeithas yn ehangach.

"Mae angen cryn arbenigedd i allu gwneud hyn. Nid y prifysgolion sy’n cymryd rhan a’r cwmnïau neu’r sefydliadau sy’n cydweithio â nhw’n unig fydd yn elwa ar greu rhwydwaith o Swyddogion Trosglwyddo Technoleg; bydd hefyd yn cyd-fynd ag un o’r prif flaenoriaethau yn strategaeth Gwyddoniaeth i Gymru'r Llywodraeth, a bydd yn gwneud yn siŵr bod yr economi ehangach yn elwa i’r eithaf ar yr eiddo deallusol a gynhyrchir ym Mhrifysgolion Cymru."

Mae gan Brifysgol Caerdydd - sy’n arwain y prosiect - eisoes nifer o gwmnïau trosglwyddo technoleg lwyddiannus.

Mae un cwmni o’r fath yn gweithio ym maes telegyfathrebu.

Cwmni sy’n tarddu o Ysgol Peirianneg y Brifysgol yw Mesuro. Maent yn masnachu cenhedlaeth newydd o systemau mesur ar gyfer y diwydiant cyfathrebu diwifr.

Treuliwyd dros ddegawd yn datblygu’r dechnoleg ac roedd cydweithio â’r diwydiant diwifr a chyfathrebu’n rhan o’r gwaith. Fe’i cyflwynwyd ar y farchnad gyda buddsoddiad cyfalaf cychwynnol yn ogystal â chymorth gan Fusion IP, partner masnachu Caerdydd, Cyllid Cymru a Sefydliad ERA.

Ychwanegodd yr Athro McGuigan: "Ymhen dim o amser, roedd Mesuro yn gallu masnachu ei ymchwil drwy greu cwmni oedd yn tarddu o Brifysgol Caerdydd.

"Mae’r dechnoleg a ddatblygwyd yn unigryw i Gaerdydd a Chymru ac mae’n mynd i’r afael â phroblemau go iawn. Yn sgil y dechnoleg hon, mae mwyhaduron pŵer gwneuthurwyr ffonau symudol yn gweithredu’n agosach at yr uchafswm effeithlonrwydd damcaniaethol, sef rhywbeth nad oedd yn bosibl cyn hynny.

"Mae’r dechnoleg wedi newid y diwydiant hwn yn ogystal â chreu sgiliau hynod fedrus yng Nghymru, swyddi i raddedigion, a chynhyrchu dros £1.2m o werthiant dros y 12 mis diwethaf yn unig.

"Mae enghreifftiau dirifedi o lwyddiannau fel hyn ledled Grŵp Prifysgolion Dydd Gŵyl Dewi - fid bynnag, byddwn yn gallu gwneud hyd yn oed rhagor gyda’r arian newydd hwn.

"Gan mai dyma’r brif fenter gyntaf i Grŵp Dydd Gŵyl Dewi, bydd hefyd yn helpu i greu cysylltiadau rhwng prifysgolion o bob cwr o Gymru, yn helpu i atgyfnerthu cryfderau pob un ohonynt, yn ogystal â chynnig llwyfan ar gyfer gweithgareddau trosglwyddo gwybodaeth ledled Cymru yn y dyfodol."

Llofnodwyd Datganiad Dydd Gŵyl Dewi yn 2009 gan Brifysgolion Caerdydd, Aberystwyth, Bangor, Morgannwg ac Abertawe a chynrychiolodd bennod newydd o ran cynorthwyo’r economi wybodaeth yng Nghymru.

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Beirianneg

Mesuro