Skip to content
Skip to navigation menu

English

Mae adeiladu tai eco yn hawdd

01 Rhagfyr 2010

Kevin McCloudKevin McCloud
Daeth un o eiriolwyr mwyaf adnabyddus Prydain dros gynllunio adeiladau’n gynaliadwy i’r Brifysgol wythnos hyn i gyflwyno darlith gyhoeddus ar bensaernïaeth gynaliadwy.

Fe wnaeth y dylunydd, y cyflwynydd a’r awdur Kevin McCloud, sy’n fwyaf enwog am gyflwyno rhaglen Grand Designs ar Channel 4, annerch cynulleidfa lawn yn Adeilad Morgannwg mewn darlith fywiog a chartrefol.

Roedd y ddarlith o’r enw ‘Building eco-houses is easy’, a gynhaliwyd gan Uned Arloesi ac Ymgysylltu Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol Caerdydd, yn mynd i’r afael â chyd-destun, o safbwynt adeiladu mannau priodol i bobl fyw ynddynt, sy’n unigryw a chydnaws.

Meddai Kevin McCloud: "Y darn pwysicaf o bensaernïaeth y bydd unrhyw un ohonom fyth yn cael profiad ohono yw ein cartref. Nid dim ond i’r garfan ‘gwau dy sgidiau dy hun’ y mae eco-adeiladu yn perthyn iddi mwyach. Mae deddfwriaeth a phrotocolau Rio a Kyoto yn gofyn i ni ystyried effaith amgylcheddol popeth rydym ni’n ei wneud, ac wrth reswm, mae ein tai ni’n grewyr llygredd sylweddol, wrth eu hadeiladu a’u cynnal o ddydd i ddydd."

Agorodd Gweinidog Cymru dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai, Jane Davidson, AC, y trafodion gyda chyflwyniad ar ddull ac ymrwymiad Llywodraeth Cynulliad Cymru i ddatblygu cynaliadwy yn yr amgylchedd adeiledig.

Jane Davidson AM with Kevin McCloudMeddai: "Mae’r agenda cynaliadwyedd yn ennill tir yma yng Nghymru ac mae’r gwelliant o 55% mewn allyriadau carbon gan dai newydd a gyhoeddwyd gennyf ym mis Gorffennaf yn gam cyntaf tuag at fod yn ddigarbon.

"Fodd bynnag, ni ddylid tanamcangyfrif y mathau o newidiadau y mae bod yn ddigarbon yn eu mynnu gan ddiwydiant a’r defnyddiwr. Mae’n hanfodol bod defnyddwyr yn derbyn y rhain, er mwyn i’r tai hyn sicrhau’r gostyngiadau gofynnol mewn allyriadau ac er mwyn rhoi gwerth ar eu perfformiad.

"Mae hwn yn gyfnod cyffrous. Er bod pryderon yn bodoli, yn enwedig yng ngoleuni’r sefyllfa economaidd, mae awydd am newid. Y dasg yw harneisio’r awydd hwnnw er mwyn symud tuag at ddull hirdymor newydd sy’n ymgorffori cynaliadwyedd ac sy’n ystyried oes gyfan adeiladau."

McCloud sydd wedi ysgrifennu a chyflwyno pob cyfres o’r rhaglen boblogaidd ar Channel 4, Grand Designs, sy’n dilyn pobl sy’n cychwyn prosiectau adeiladu tai anghyffredin, pensaernïol. Mae ganddo gefndir teuluol mewn peirianneg, gradd o Gaergrawnt mewn hanes celf a phensaernïaeth a phrofiad o ddylunio ar gyfer y theatr.

Oherwydd lefel uchel y galw am docynnau, cynhaliwyd darllediad byw o’r ddarlith drws nesaf yn Siambr y Cyngor, Adeilad Morgannwg y Brifysgol. Hefyd, roedd y ddarlith ar gael ar ffurf gwe-ddarllediad ar wefan y Brifysgol. Gwyliodd tua 120 o bobl y gwe-ddarllediad byw a bydd fideo wedi’i olygu o’r ddarlith ar gael i’w wylio yn ystod yr wythnosau nesaf ar www.caerdydd.ac.uk/cplan.

Ewch i dudalen digwyddiadau yr Ysgol i gael gwybodaeth am ddarlithoedd sydd i ddod yn y Gyfres Arloesi ac Ymgysylltu.

Dolen gysylltiedig
www.caerdydd.ac.uk/cplan