Skip to content
Skip to navigation menu

English

Creu cymunedau ymchwil o’r radd flaenaf

02 Mehefin 2014

GW4 logo_web

Mae prosiectau cyntaf Cynghrair GW4 wedi’u cyhoeddi. Y rhan yw’r cyntaf i gael arian ar gyfer creu cymunedau ymchwil i fynd i’r afael â rhai o brif heriau’r byd.

Mae Cynghrair GW4 - sy’n gynghrair rhwng prifysgolion Caerfaddon, Bryste, Caerdydd a Chaerwysg - wedi cyhoeddi canlyniadau ei rhaglen gyntaf ar gyfer Creu Cymunedau.

Mae Cronfa Gychwynnol Creu Cymunedau yn cynnig hyd at £20,000 i brosiectau llwyddiannus i greu cymunedau ymchwil GW4 o safon neu gynorthwyo trefniadau cydweithio cyfredol.

"Drwy gyfuno cryfderau ymchwil y prifysgolion sy’n canolbwyntio fwyaf ar ymchwil yng Nghymru a gorllewin Lloegr, bydd Cynghrair GW4 - drwy raglen Creu Cymunedau - yn ein galluogi i greu mas critigol a rhoi mantais newydd a chystadleuol i ni," yn ôl yr Athro Nicholas Talbot, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Caerwysg a chadeirydd y cydbwyllgor llywio a ddatblygodd y rhaglen.

Ychwanegodd: "Mae nifer sylweddol ac ansawdd y cynigion a gafwyd gan y pedair prifysgol yn atgyfnerthu’r rhagoriaeth sydd gan bob prifysgol unigol yn ogystal â chynnig cyfle i ddod â’r arbenigedd yma ynghyd,".

Roedd 17 o brosiectau llwyddiannus, oedd yn werth cyfanswm o bron £200,000.

Mae’r prosiectau yn amrywio’n helaeth o ran pynciau. Mae pump ohonynt yn ymwneud â’r dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol, tra bod saith ohonynt yn rhai STEM neu’n ymwneud ag iechyd, ac mae dwy gymuned yn rhai rhyngddisgyblaethol.

Bydd y cymunedau ymchwil hyn yn ceisio mynd i’r afael â heriau enfawr mewn cymdeithas, gan gynnwys ym meysydd ynni glân ac effeithlon, deunyddiau uwch, cymdeithasau diogel ac iechyd, newid demograffaidd a lles.

Mae rhestr lawn o’r cymunedau a ariennir gan y rhaglen ar gael yma: gw4.ac.uk/building-communities

Yn dilyn llwyddiant y gwahoddiad cyntaf am geisiadau, mae ail wahoddiad ar gyfer Cronfa Gychwynnol GW4 wedi’i gyhoeddi a 31 Gorffennaf yw’r dyddiad cau.

Unwaith eto, bydd y Gronfa Gychwynnol yn cynnig hyd at £20,000 ar gyfer gweithgareddau creu cymunedau ar y cyd.

"Cymaint fu’r brwdfrydedd a’r diddordeb yn rhaglen gychwynnol Creu Cymunedau, rydym eisoes wedi agor ail gronfa gychwynnol, a hoffwn annog cydweithwyr ar draws Cynghrair GW4 i gael rhagor o wybodaeth a manteisio ar y cyfle hwn," meddai’r Athro Guy Orpen, Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil ym Mhrifysgol Bryste a Chadeirydd Bwrdd Cynghrair GW4.

Gwahoddir ceisiadau hefyd ar gyfer Cronfa Sbardun Creu Cymunedau G4W (31 Gorffennaf yw’r dyddiad cau). Diben yr arian hwn yw sefydlu gweithgareddau penodol i helpu busnesau i ddatblygu fydd yn arwain at roi cyfleoedd i’r gymuned ymchwil o dan sylw gael ar lawer o arian o ffynonellau allanol.

Gall ymchwilwyr ar draws Cynghrair GW4, o bob pwnc, gyflwyno cais am arian o’r ddwy gronfa.

Cewch ragor o fanylion am raglen Creu Cymunedau GW4 yn gw4.ac.uk/building-communities

Dolenni cysylltiedig:

GW4

 

Tags