Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwasanaethau Campws yn gweithio i gefnogi Prifysgol fwy cynaliadwy

06 Ionawr 2010

Grass Feet logo

Gyda mwy na 5,100 o fyfyrwyr yn byw yn Neuaddau Preswyl y Brifysgol, mae’r broses o reoli defnydd ynni a rheoli gwastraff myfyrwyr yn dasg enfawr.

Er hyn, dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf , mae Gwasanaethau Campws wedi gallu cyflwyno rhaglen rheoli gwastraff, ac yn unol â honno caiff tua 40% o holl sbwriel cyffredinol ar ei safle ei ailgylchu erbyn hyn.

Gosodwyd her newydd ers hynny, sef ailgylchu o leiaf 50% o’r holl wastraff ar y cyfleuster erbyn diwedd 2010.

Mae neuaddau preswyl Prifysgol Caerdydd yn debyg i bentref mawr i bob pwrpas, gyda chanolfan chwaraeon, bariau a siop. Gwaith yr Isadran Gwasanaethau Campws yw dod o hyd i ffyrdd o sicrhau bod ei rhaglenni rheoli amgylcheddol ar draws yr holl Neuaddau Preswyl mor llwyddiannus â phosibl.

Mae Gwasanaethau Campws eisoes yn ailgylchu pob lamp a thiwb ar draws y safleoedd ac yn cael gwared ar gymaint o ddeunyddiau gwastraff â phosibl drwy gwmnïau rheoli gwastraff arbenigol. Ceir gwared ar wastraff trydanol drwy gwmni sy’n ei werthu fel metel sgrap. Mae staff ar draws yr Isadran hefyd yn gwneud popeth o fewn eu gallu i annog myfyrwyr i arbed cymaint o ynni â phosibl ar ffurf sesiynau sefydlu, gwybodaeth a arddangosir ar draws safleoedd a chyfarfodydd fforymau myfyrwyr lle y caiff mentrau eu rhannu a’u rhoi ar waith.

Dywedodd Tracey Austin, Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Preswyl: "Mae Gwasanaethau Campws wedi bod yn datblygu mentrau ynni, gwastraff ac ailgylchu dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf er mwyn annog y myfyrwyr i weithio mewn partneriaeth â ni i helpu i leihau ôl-troed carbon y Brifysgol. Rydym wedi gwneud cynnydd da yn bendant ond rydym yn awyddus i wneud llawer mwy ac mae gan y myfyrwyr sy’n byw ar y safleoedd lawer i’w wneud o ran ein helpu i gyrraedd ein targedau."

Er bod ymdrechion rheoli gwastraff, lleihau ynni ac ailgylchu yn digwydd drwy gydol y flwyddyn, diwedd y tymor yw’r amser pwysicaf i annog myfyrwyr i fod yn fwy cynaliadwy.

Esbonia Tracey: "Mae ein myfyrwyr yn ailgylchu drwy gydol y flwyddyn, ond mae diwedd y sesiwn yn adeg wych i annog myfyrwyr i ailgylchu hyd yn oed yn fwy. Bob blwyddyn rydym yn ymuno ag elusennau lleol sy’n ymweld â phob safle er mwyn casglu unrhyw lyfrau, dodrefn, dillad, CDau a DVDau, offer trydanol a bwyd heb ei agor nad oes ar neb ei angen. Dyma fenter wych gan ei bod yn galluogi myfyrwyr i gyfrannu ac mae’n lleihau cyfanswm y gwastraff a anfonir i safleoedd tirlenwi’n fawr. Mae’r myfyrwyr yn barod iawn i gefnogi’r cynllun ac rydym yn bwriadu sicrhau y bydd cynllun eleni’n un o’r rhai gorau."

Tags