Skip to content
Skip to navigation menu

English

Allwn ni ‘ddinistrio’ MRSA mewn ysbytai?

04 Mehefin 2008

Mae’n bosibl y gallai cadw at dair egwyddor sylfaenol wrth ddefnyddio cadachau gwrthfeicrobaidd mewn ysbytai leihau achosion o MRSA yn ôl ymchwil newydd gan Ysgol Fferylliaeth Cymru.

Wedi’i harwain gan y microbiolegydd Dr Jean-Yves Maillard, mae’r astudiaeth i mewn i allu cadachau gwrthfeicrobaidd sy’n cael eu defnyddio i sychu arwynebau er mwyn dileu, lladd ac atal lledaeniad heintiau fel MRSA wedi datgelu bod protocolau cyfredol a ddefnyddir gan staff ysbyty â’r potensial i ledaenu pathogenau ar ôl defnyddio’r cadach unwaith yn unig, yn arbennig oherwydd diffyg effeithiolrwydd cadachau i ladd bacteria.

Bellach mae’r tîm yn galw am ymagwedd ‘un cadach – un tro – un arwyneb’ at reoli heintiau mewn amgylcheddau gofal iechyd.

Mae diheintyddion yn cael eu defnyddio fel arfer ar wynebau caled mewn ysbytai i ladd bacteria, gyda chadachau gwrthfeicrobaidd yn cael eu defnyddio’n fwyfwy at y diben hwn. Cyflwynwyd cadachau gwrthfeicrobaidd am y tro cyntaf yn 2005 mewn ysbytai yng Nghymru.

Roedd yr ymchwil, a gefnogwyd gan grant gan Swyddfa Ymchwil a Datblygiad er Gofal Iechyd a Chymdeithasol Cymru, yn cynnwys rhaglen wyliadwriaeth yn arsylwi ar staff ysbyty’n defnyddio cadachau sy’n cael eu defnyddio i sychu arwynebau i ddiheintio arwynebau ger cleifion, megis cledrau gwely ac arwynebau eraill mae staff a chleifion yn cyffwrdd â nhw’n rheolaidd, megis monitorau, bordydd ac allweddbadiau, a gopïwyd yn y labordy’n hwyrach.

Hefyd, datblygwyd system tri cham i roi prawf ar allu nifer o gadachau sydd ar gael yn fasnachol i ddiheintio arwynebau sydd wedi’u heintio gyda rhywogaethau o Staffylococws awrëws, gan gynnwys MRSA ac MSSA. Rhoddodd y system brawf ar ddileu’r pathogenau, eu trosglwyddo a phriodoleddau gwrthfeicrobaidd cadachau.

Cafwyd bod y cadachau’n cael eu defnyddio ar yr un arwyneb sawl tro a’u defnyddio ar arwynebau olynol cyn cael eu taflu. Hefyd, datgelodd fod y cadachau y rhoddwyd prawf arnynt yn methu lladd y bacteria a gafodd eu dileu, er y gall rhai cadachau ddileu mwy o facteria o arwynebau nag eraill. O ganlyniad, trosglwyddwyd llawer o facteria i arwynebau eraill pan gawsant eu hailddefnyddio.

Meddai Dr Gareth Williams, microbiolegydd yn Ysgol Fferylliaeth Cymru a gyflwynodd ei ganfyddiadau yng 108fed Cyfarfod Cyffredinol Cymdeithas Microbioleg America yn Boston, Massachusetts: "Mae ein hastudiaeth wyliadwriaeth yn ei rhinwedd ei hun wedi bod yn dra dadlennol am ei bod wedi amlygu’r risgiau sy’n gysylltiedig â’r ffordd mae cynhyrchion diheintio’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd yn ysbytai Cymru a’r angen am arsylwi rheolaidd yn ogystal â hyfforddiant go iawn ynghylch defnyddio’r cadachau hyn i leihau risgiau heintio cleifion.

Mae’r tîm hefyd yn credu bod honiadau o effeithiolrwydd, megis ‘yn lladd MRSA’, yn hollbresennol ar becynnau cadachau gwrthfeicrobaidd.

Parha Dr Gareth Williams: "Mae’n bosib bod y dulliau sydd ar gael ar hyn o bryd i roi prawf ar berfformiad y cynhyrchion hyn yn amhriodol gan nad ydyn nhw’n asesu gallu cadachau i ddiheintio arwynebau. Rydyn ni wedi datblygu dull syml, cyflym, cadarn ac atgynyrchadwy a fydd yn helpu i amlygu arfer gorau wrth ddefnyddio’r cadachau.

"Ar y cyfan, mae’r cadachau’n gallu bod yn effeithiol wrth ddileu, lladd ac atal trosglwyddo pathogenau megis MRSA, ond dim ond os cân nhw eu defnyddio yn y ffordd gywir. Cawson ni mai’r ffordd fwyaf effeithiol o atal y risg o ledaenu MRSA mewn wardiau ysbyty yw sicrhau bod y cadach yn cael ei ddefnyddio unwaith yn unig ar un arwyneb."

Disgwylir y bydd yr ymchwil yn hyrwyddo rhaglen wyliadwraeth reolaidd yn y DU a ledled y byd yn archwilio effeithiolrwydd diheintyddion a ddefnyddir mewn ysbytai, ac os caiff ei chymhwyso, bydd yn helpu i roi sicrwydd i’r cyhoedd bod camau rheoli’n cael eu harchwilio’n ofalus a fyddai’n ddiamau’n fanteisiol.

Tags