Skip to content
Skip to navigation menu

English

Caerdydd ymhlith y cyntaf i ymuno ag Un Blaned

28 Mai 2010

Tree in hands

Caerdydd yw’r brifysgol gyntaf yng Nghymru i ymuno â busnesau ac awdurdodau lleol i wneud ymrwymiad arbennig i ddyfodol bywydau a chymunedau ar hyd a lled Cymru.

Yn un o 22 o sefydliadau sydd wedi nodi eu bwriad i ddod o hyd i atebion busnes cynaliadwy hir dymor sy’n diogelu adnoddau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, mae Caerdydd ymhlith y rhai cyntaf i lofnodi Siarter Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Lansiwyd y Siarter Datblygu Cynaliadwy yng Ngŵyl y Gelli eleni gan y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai Jane Davidson. Yn ystod y digwyddiad lansio anogodd Ms Davidson gwmnïau a sefydliadau eraill i ddilyn esiampl 22 o gefnogwyr y siarter drwy lofnodi’r Siarter.

Dywedodd Ms Davidson: "Mae byw Un Blaned lle rydym yn byw a chynllunio ar gyfer dyfodol sy’n defnyddio cyfran deg o adnoddau’r ddaear, yn ymrwymiad allweddol Llywodraeth y Cynulliad. Mae ein Siarter yn rhoi cynaliadwyedd wrth wraidd datblygiad y sefydliad.

"Drwy lofnodi’r Siarter, mae’r 22 o sefydliadau cyntaf yn arwain y ffordd. Byddant yn sicrhau bod eu penderfyniadau’n hyrwyddo lles hir dymor a chynaliadwy pobl a chymunedau. Mae hyn yn golygu symud i ffwrdd o benderfyniadau sy’n hyrwyddo atebion byr dymor sy’n ein clymu i batrymau a ffyrdd o fyw anghynaliadwy. Anogaf eraill i ddilyn yn eu hôl-troed cynaliadwy."

Gofynnodd y Siarter i sefydliadau o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector i lofnodi her flynyddol yn nodi sut y byddant yn parhau i ymgorffori datblygiad cynaliadwy yn eu gweithrediadau, yn ogystal â chynnwys a chysylltu â phobl a chymunedau i weithio mewn partneriaeth ar gyfer datblygiad cynaliadwy.

Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai Jane Davidson

Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai Jane DavidsonGweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai Jane Davidson

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi gwneud ymrwymiad i ddod yn genedl un blaned - i ddefnyddio ein cyfran deg o adnoddau yn unig i gynnal ein ffyrdd o fyw.

Gan siarad yn y digwyddiad, dywedodd yr Athro Jonathon Osmond, Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr y Brifysgol: "Pan ddaw i’r agenda datblygu cynaliadwy, mae Prifysgol Caerdydd yn glir am ei rôl a’i chyfrifoldebau fel addysgwr, fel arweinydd ym maes ymchwil sy’n gysylltiedig â chynaliadwyedd, fel cyflogwr a dinesydd corfforaethol.

"Drwy lofnodi’r Siarter hon, mae’r Brifysgol wedi dod yn aelod o rwydwaith o sefydliadau datblygiad cynaliadwy blaenllaw eraill sydd o’r un anian. Edrychwn ymlaen at weithio gyda nhw a’r Cynulliad o ran helpu cyflawni gweledigaeth ar gyfer Cymru Un Blaned."

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi gwneud ymrwymiad i ddod yn genedl un blaned - i ddefnyddio ein cyfran deg o adnoddau yn unig i gynnal ein ffyrdd o fyw. Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi gosod targed i leihau ein hôl-troed ecolegol i 1.88 o hectarau am bob unigolyn o fewn cyfnod oes cenhedlaeth, a gwneud hyn mewn ffordd sy’n gwella bywydau cymunedau llai ffodus, lle mae materion megis tlodi tanwydd a darpariaeth annigonol o fwyd ffres yn brofiadau bod dydd.

Ymhlith y 21 o sefydliadau eraill sy’n cefnogi’r Siarter Datblygu Cynaliadwy mae cwmni gweithgynhyrchu Sharp, o Wrecsam; Penseiri Boyes Rees, o Gaerdydd; Calon Wen, cwmni cydweithredol llaeth organig, Caerfyrddin, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol; y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy: Asiantaeth yr Amgylchedd; Cyngor Sir Torfaen; a Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan.