Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dyfodol Caerdydd/Cardiff Futures

09 Ebrill 2013

Dyfodol Caerdydd

Mae’n bleser gennyf gyhoeddi ein bod ni eto’n rhedeg Dyfodol Caerdydd, rhaglen ddatblygu’r Is-Ganghellor i Academyddion ar Ddechrau eu Gyrfa ac rwyf nawr yn gwahodd ceisiadau ar gyfer carfan 2013/14.

Mae rhaglen Dyfodol Caerdydd yn gyfle i staff academaidd ddatblygu eu llwybrau gyrfaol a darganfod ac ymchwilio i sut gallen nhw wneud cyfraniad i lunio dyfodol ein Prifysgol.

Drwy gyfres o saith gweithdy (pob un yn ddiwrnod neu’n ddau ddiwrnod o hyd) dros gyfnod o naw mis, bydd cyfle i’r rhai sy’n cymryd rhan ddysgu rhagor am lywodraethu’r Brifysgol, edrych ar gyfleoedd i lywio cyfeiriad strategol y Brifysgol a meithrin ymdeimlad o gymuned â chydweithwyr o Ysgolion ac Adrannau eraill. Fi sy’n arwain y rhaglen yn bersonol a bydd pob aelod o’m huwch dîm yn ymwneud â’r rhaglen drwyddi draw, yn ogystal ag uwch arweinwyr o Sefydliadau Addysg Uwch eraill a thu hwnt.

Yn ogystal â’r sesiynau ar themâu’n ymwneud ag agweddau craidd ar y Brifysgol, bydd y cyfranogwyr yn gallu edrych ar y tueddiadau allweddol sy’n llunio tirwedd newidiol Addysg Uwch. Hefyd bydd y cyfranogwyr yn gallu archwilio sut gall cynlluniau strategol y Brifysgol ymateb i’r amrywiaeth o gyfyngiadau, gofynion a chyfleoedd y mae’r newidiadau hynny’n eu cyflwyno.

Rwy’n ceisio creu lle i feithrin ymagweddu cydweithredol ar draws y Brifysgol yn ogystal â chefnogi staff academaidd wrth ddatblygu eu gobeithion proffesiynol eu hunain. Un o’r ffyrdd y mae’r rhaglen yn cyflawni hyn yw drwy roi swm bychan o arian i’r cyfranogwyr gael gweithio ar brosiect grŵp rhyngddisgyblaethol ar y cyd â chyfranogwyr eraill. Oes gennych chi syniad am brosiect grŵp sy’n rhoi sylw i faterion perthnasol ac a all fod o fudd gwirioneddol i’r Brifysgol?

Cewch wybod rhagor am un o brosiectau eleni – Lleoedd Iach, Pobl Iach – yn nes ymlaen yn y rhifyn hwn o Blas.

Rwyf wedi datblygu’r rhaglen ar gyfer academyddion ar ddechrau eu gyrfa a’r rhai sy’n gymharol newydd i’r Brifysgol. Fodd bynnag, byddai cyfranogwyr sydd â mwy o brofiad yn elwa hefyd ac mae croeso iddynt ymgeisio. Yn ogystal, byddaf yn darparu hyd at bedwar lle i staff gwasanaethau proffesiynol ar gyfer eu datblygiad nhw.

24 o leoedd sydd. I wneud cais, llenwch y ffurflen gais. Bydd angen i’ch ceisiadau gael cefnogaeth eich Pennaeth Ysgol neu’r Prif Swyddog Gweithredu felly byddwn yn eich annog i drafod eich diddordeb yn y rhaglen â’ch Pennaeth Ysgol/ Cyfarwyddwr Adrannol yn y lle cyntaf.

Dydd Gwener 17 Mai 2013 yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau a byddaf yn rhoi gwybod i’r ymgeiswyr erbyn dydd Llun 17 Mehefin 2013 a ydyn nhw wedi llwyddo i gael lle ar raglen eleni.

Mae rhagor o wybodaeth am y rhaglen, gan gynnwys taflen y rhaglen, cwestiynau cyffredin a’r ffurflen gais, ar gael ar-lein ar:

http://www.cardiff.ac.uk/humrs/staffinfo/leadership/cardifffutures/index.html

Pe hoffech drafod y rhaglen yn fanylach cysylltwch naill ai â Sue Midha, Cyfarwyddwr Arweinyddiaeth a Datblygiad Staff (est: 75996, e-bost: Midha@cardiff.ac.uk) neu Chris Carey, Cydlynydd y Rhaglen (est: 79096 e-bost: CareyCM1@cardiff.ac.uk).

Tags