Skip to content
Skip to navigation menu

English

Graddedigion Caerdydd yn rhagori mewn marchnad waith anodd

01 Awst 2011

Cardiff graduates WEB

Yn ôl arolwg pwysig am swyddi i raddedigion, daeth 94% o raddedigion Prifysgol Caerdydd yn 2010 o hyd i swydd neu ddechrau astudiaeth bellach ymhen 6 mis ar ôl cwblhau eu hastudiaethau.

Daeth i’r amlwg yn yr arolwg, a gynhaliwyd gan Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (Hesa), fod 2,915 o’r 3,100 a raddiodd yn y Brifysgol yn 2010 wedi llwyddo i ganfod swydd neu barhau i astudio.

Mae’r ffigurau’n cadarnhau bod galw mawr am raddedigion Caerdydd ymysg cyflogwyr y DU ac mae’n cadarnhau bod Caerdydd yn un o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r DU o ran gallu’r graddedigion i ganfod swyddi – llwyddodd 93% o raddedigion Caergrawnt a 90% o raddedigion Rhydychen i ganfod swyddi yn yr un cyfnod yn ôl yr arolwg hwn.


Meddai Les Rees, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol: "Mae ein hymagwedd tuag at ganfod gwaith yn canolbwyntio ar feithrin y sgiliau y bydd eu hangen ar raddedigion pan maent yn dechrau gweithio. Gall hynny fod yn y sector cyhoeddus neu’r sector preifat, y byd academaidd, mewn cwmni rhyngwladol neu mewn menter fach neu ganolig yma yng Nghymru.

"Gwerthfawrogir ein myfyrwyr oherwydd eu gallu academaidd, eu cymhelliant a’u dyfeisgarwch. Fel un o brifysgolion addysgu ac ymchwil mwyaf blaenllaw’r DU, rydym yn paratoi ein myfyrwyr i arwain ac rydym bob amser ymysg yr ugain prifysgol uchaf yn rhestr The Times o’r 100 o Recriwtwyr Graddedigion uchaf.

"O ganlyniad, mae 94% o raddedigion 2010 wedi’u cyflogi, yn gwneud rhagor o waith astudio neu’n cael seibiant chwe mis ar ôl graddio. Mae myfyrwyr yn elwa ar amgylchedd astudio cyffrous, addysgu a arweinir gan ymchwil a rhyngweithio gydag academyddion sydd ar flaen y gad yn eu meysydd."

Mae’r Brifysgol wedi ymgorffori cyflogadwyedd yn rhan o brofiad y myfyriwr mewn sawl ffordd, gan gynnwys:

 • Gwasanaeth Gyrfaoedd penodol a phroffesiynol sy’n cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i bob myfyriwr.
 • Rhaglen Sgiliau Rheoli Gyrfaoedd a gynigir yn ein hysgolion academaidd i helpu myfyrwyr i ddisgrifio’r sgiliau maent wedi’u meithrin yn y Brifysgol i gyflogwyr – mae dros 5,000 o fyfyrwyr yn astudio’r rhaglen hon bob blwyddyn.
 • Partneriaeth ragweithiol rhwng y Brifysgol, y Gwasanaeth Gyrfaoedd, Undeb y Myfyrwyr, cyflogwyr, darparwyr lleoliadau a’r myfyrwyr eu hunain i ehangu cyflogadwyedd a sgiliau menter y myfyrwyr.
 • Cymorth gan Uned Entrepreneuraidd y Myfyrwyr i fyfyrwyr sy’n ystyried sefydlu eu busnes eu hunain neu feithrin eu sgiliau entrpreneuraidd.
 • Profiadau gwaith am dâl neu’n ddi-dâl yn rhan o raglen flaenllaw GO Wales, yn ogystal â’r cyfle i gwblhau Dyfarniad Datblygiad Proffesiynol City & Guilds fel cydnabyddiaeth ffurfiol o’r sgiliau maent wedi’u datblygu. Mae Tîm Go Wales Caerdydd yn trefnu i oddeutu 300 o fyfyrwyr a graddedigion ymuno â chyflogwyr i weithio ar brosiectau wedi’u teilwra bob blwyddyn. Mae eu cyflogwyr dros dro yn cynnig gwaith am gyfnod hirach i oddeutu hanner y graddedigion.
 • Cysylltiadau ardderchog gyda chyflogwyr o bwys yn y DU yn ogystal â chyflogwyr lleol sy’n mynd i ffeiriau graddedigion Caerdydd i dargedu ein graddedigion.
 • Rheolwr profiad gwaith penodedig, digwyddiadau teithiol, ffair profiad gwaith, gweithdai a sesiynau cynghori 1:1.
 • Cysylltiadau uniongyrchol rhwng ysgolion academaidd y Brifysgol ac arweinwyr diwydiannol. Mae sawl un ohonynt yn rhoi darlithoedd ac yn aelodau o baneli cynghori ar y cwricwlwm.
 • Cynlluniau gradd dethol sy’n cynnwys blwyddyn o hyfforddiant proffesiynol neu gyfleoedd gwahanol i feithrin sgiliau cyflogadwyedd craidd.
 • Y cyfle i gwrdd â chyflogwyr mewn cyflwyniadau a sesiynau sgiliau arbenigol lle gall myfyrwyr greu cysylltiad a allai arwain at gynnig swydd.
 • Gwasanaeth penodol ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol ac ymgynghorydd gyrfaoedd penodedig i fyfyrwyr rhyngwladol
 • Cymorth gan Undeb y Myfyrwyr drwy ei Uned Datblygu Myfyrwyr a Siop Swyddi Staff yr Undeb sy’n cynnig gwaith dros dro yn y Brifysgol a’r ardal gyfagos.

Nid yn ystod eu cyfnod yn y Brifysgol yn unig y mae cyngor a chymorth ar gael i fyfyrwyr. Mae cyngor ar gael ar ôl graddio, boed hynny wyneb yn wyneb neu o bellter, a chyn hired ag sydd ei angen.

Ychwanegodd Les Rees: "Nid yw cymorth gyrfaol ym Mhrifysgol Caerdydd yn dod i ben ar ôl graddio. Mae cymorth yn parhau i fod ar gael gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd, boed wyneb yn wyneb neu o bellter, a hynny am gyn hired ag sydd ei angen drwy ein Canolfan Cyngor am Swyddi i Raddedigion a gynorthwyodd bron 200 o fyfyrwyr graddedig i ganfod swyddi newydd yn y flwyddyn ddiwethaf."

Gall graddedigion y mae angen cyngor a chymorth arnynt gysylltu â’r Gwasanaeth Gyrfaoedd drwy ffonio (029) 2087 4828, drwy e-bost: graduateemployment@caerdydd.ac.uk neu drwy alw heibio Canolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol, 2il Lawr, 50 Plas y Parc, Caerdydd.

Cewch ragor o wybodaeth hefyd yn: www.caerdydd.ac.uk/carsv/

Dyma farn cyflogwyr am ein graddedigion:

"Mae Mott MacDonald wedi sefydlu perthynas gyda Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Caerdydd ac rydym wedi bod yn cryfhau’r berthynas dros y blynyddoedd diwethaf. Rydym yn recriwtio graddedigion, hyfforddeion diwydiannol a myfyrwyr yn ystod gwyliau ac mae’r Gwasanaeth Gyrfaoedd bob amser yn ein cynorthwyo i dargedu eu myfyrwyr. Rydym yn gobeithio bydd ein perthynas gyda’r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn mynd o nerth i nerth er mwyn ein galluogi i barhau i recriwtio o un o brifysgolion gorau’r wlad." Melissa Hopper - Rheolwr Recriwtio Graddedigion, Mott MacDonald

"Mae Macfarlanes wedi noddi Ffair Gyfreithiol Caerdydd ers sawl blwyddyn ac mae safon y digwyddiad a’r myfyrwyr sydd yno yn creu argraff arnom bob amser. Mae myfyrwyr Caerdydd yn dangos y gallu, yr ysgogiad a’r brwdfrydedd y mae cyflogwyr yn chwilio amdano. Mae’r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn cynnig llawer iawn o gymorth a thrwy hynny yn galluogi’r myfyrwyr a chyflogwyr posibl elwa ar y digwyddiad yn llawn." Paul Davies – Partner, Macfarlanes LLP

"Yn Teach First, mae Caerdydd yn parhau i greu argraff arnom. Mae’r Gwasanaeth Gyrfaoedd wedi bod o gymorth, yn effeithlon ac yn gyfeillgar dros ben bob amser. Mae’n ymddangos fel bod myfyrwyr o Gaerdydd yn fwy na pharod i ystyried amrywiaeth o yrfaoedd. Maent yn tueddu i fod yn ymgeiswyr cryf ac mae’n bleser gennym ddweud bod cyfradd uchel iawn o ymgeiswyr o Brifysgol Caerdydd yn cael cynnig swyddi." Gavin Butler - Swyddog Talent, Recriwtio Graddedigion, Teach First

Dolenni cysylltiedig

 

Tags