Skip to content
Skip to navigation menu

English

Caerdydd yn croesawu Llysgennad Tsieina

21 Mawrth 2011

CHINA 2 WEB(o’r chwith i’r dde) Dr Richard Evans, yr Athro Siyi Fu, Ei Ardderchogrwydd Mr Liu Xiaoming, Dr David Grant a gwraig y Llysgennad, Madam Hu Pinghua.

Ymwelodd Llysgennad Tsieina i’r DU, Ei Ardderchogrwydd Mr Liu Xiaoming, â’r Brifysgol fel rhan o ymweliad lefel-uchel â Chymru.

Trafododd y Llysgennad Liu gysylltiadau’r Brifysgol â Tsieina, cyfarfu â myfyrwyr Tsieineaidd, a rhoes sgwrs am gysylltiadau Tsieina â’r byd.

Fe’i croesawyd i’r Brifysgol gan yr Is-Ganghellor, Dr David Grant. Yna, trafododd Dr Grant a’r Llysgennad gysylltiadau strategol cynyddol Caerdydd â Tsieina ym meysydd addysg, ymchwil, hyfforddiant proffesiynol a llunio polisïau. Yn bresennol yn y sgyrsiau hefyd yr oedd y Dirprwy Is-Ganghellor, Ymgysylltu a Rhyngwladol, yr Athro Hywel Thomas, a dau Gyfarwyddwr Sefydliad Conffiwsiws Caerdydd y Brifysgol, Dr Richard Evans a’r Athro Siyi Fu.

Yna, traddododd y Llysgennad Liu ddarlith ar Tsieina – Symud Ymlaen Law yn Llaw â’r Byd. Fe anerchodd gynulleidfa o ryw 80 o bobl, gan gynnwys myfyrwyr Tsieineaidd o Brifysgol Caerdydd a chyfeillion Sefydliad Conffiwsiws Caerdydd, sefydliad sy’n bodoli i hyrwyddo dealltwriaeth o iaith a diwylliant Tsieina ledled De Cymru. Manteisiodd y Llysgennad ar y cyfle i siarad â’r myfyrwyr o’r Brifysgol cyn mynd ymlaen i gael gwybod am waith yr Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol a’i chysylltiadau cryf â meithrin arbenigedd cynllunio yn Tsieina a’i chymorth o ran datblygu polisïau cynllunio strategol. Cafodd y Llysgennad Liu hefyd wybod am waith sefydliad newydd, y Sefydliad Ymchwil i Leoedd Cynaladwy, a fydd yn helpu i greu dyfodol cynaladwy a phwrpasol i ranbarthau dinesig ledled y byd.

CHINA 1 WEBEi Ardderchogrwydd Liu Xiaoming yn cyfarfod â rhai o fyfyrwyr Caerdydd o Tsieina

Wrth sôn am ei ymweliad â Phrifysgol Caerdydd, dywedodd y Llysgennad Liu: "Mae’n bleser i mi gael ymweld â Phrifysgol Caerdydd, yr un fwyaf a’r orau yng Nghymru. Rwy’n falch o wybod bod y Brifysgol yn arwain y DU mewn sawl maes a’i bod hi’n cydweithio’n agos â’i chymrodyr yn Tsieina. Mae Sefydliad Conffiwsiws yn y Brifysgol hefyd wedi bod yn weithgar wrth feithrin cyd-ddealltwriaeth ein dwy wlad."

Soniodd y Llysgennad Liu wrth ei gynulleidfa am y 12fed Cynllun Pum-Mlynedd a gafodd ei fabwysiadu’n ddiweddar. Hwnnw fydd glasbrint datblygiad economaidd a chymdeithasol Tsieina ar gyfer 5 mlynedd nesaf. Dywedodd na fydd y datblygu yn Tsieina ond yn esgor ar ragor o gyfleoedd i Brydain a’r byd ddatblygu a ffynnu. Heriodd ef fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd i weld Tsieina drostynt eu hunain a magu profiad o Tsieina go-iawn yr oes fodern.

Yr oedd ymweliad y Llysgennad yn rhan o ymweliad deuddydd â Chymru. Cydlynwyd yr ymweliad gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Cyfarfu’r Llysgennad hefyd â Phrif Weinidog Cymru, y Gwir Anrh Carwyn Jones AC. Aeth hefyd ar daith o amgylch dau fusnes arloesol, a gwelodd yr arddangosiad o gerfiadau hynafol ar greigiau o Tsieina sy’n cael eu harddangos ar hyn o bryd yn Amgueddfa Cymru.