Skip to content
Skip to navigation menu

English

Caerdydd yn ymuno ag EADS a Llywodraeth Cymru i yrru arloesedd technolegol yn ei flaen

15 Mehefin 2011

Cardiff University Logo

Mae’r Brifysgol wedi ymuno â Llywodraeth Cymru ac EADS, cwmni blaenllaw ym meysydd awyrofod, amddiffyn a gwasanaethau perthynol, i sefydlu cwmni cyfyngedig ddim er elw i ymgymryd â phrosiectau ymchwil a thechnoleg.

Dyma’r prosiect cyntaf o’i fath yn y DU. Mae Sefydliad EADS Cymru’n bartneriaeth rhwng academia, llywodraeth a diwydiant sydd eisoes wedi creu nifer o swyddi ymchwil yn y sector preifat a chefnogi ymchwil a datblygu gyda phartneriaid yn y sector busnesau bach a chanolig (BBaCh) a phrifysgolion eraill ledled Cymru.

Bydd y Sefydliad y neilltuo cronfa sylweddol – £500,000 i ddechrau – bob blwyddyn i gefnogi syniadau ymchwil a datblygu newydd a ddaw o’r gymuned BBaCh a sector y prifysgolion. Bydd cwmnïau a sefydliadau addysg uwch yn gallu cynnig am gyllid ar gyfer eu hymchwil, neu ymgeisio am grantiau.

EADS a Llywodraeth Cymru yw’r partneriaid cyllido, gyda’r Brifysgol fel partner sefydlu sy’n cynrychioli academia yng Nghymru ar Fwrdd y Sefydliad. Mae’r Brifysgol wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ac EADS ers 1997 i lywio’r Sefydliad.

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi disgrifio’r Sefydliad fel partneriaeth arloesol iawn rhwng y sectorau preifat a chyhoeddus ac academia: "Mae’n hanfodol ein bod yn cynyddu’r graddfeydd o ymchwil a datblygu sy’n digwydd yng Nghymru i sicrhau y bydd busnesau’n parhau i fod yn arloesol a chystadleuol fel y gallan nhw yrru twf economaidd yn ei flaen.

"Nod y Sefydliad yw ysgogi buddsoddiad yn y maes hwn mewn sectorau sy’n strategol bwysig i’r economi. Bydd yn cefnogi amrywiaeth o fusnesau a sefydliadau ymchwil yn uniongyrchol gyda’r nod o wella sail dechnolegol Cymru a chynyddu cyflogaeth o ansawdd uchel."

Bydd Sefydliad EADS Cymru’n canolbwyntio ar ymchwil a datblygu mewn meysydd yn ymwneud â’r economi ddigidol, ynni carbon isel a pheirianneg uwch a gweithgynhyrchu. Yn arbennig, bydd yn canolbwyntio ar feysydd o flaenoriaeth uchel gan gynnwys cyfathrebu symudol a diwifr cadarn; diwydiannau creadigol; cyfleoedd yn ymwneud â thrydan adnewyddadwy ar raddfa fawr; deunyddiau uwch - gan gynnwys deunyddiau cyfansawdd; a systemau ymreolaethol.

Dywedodd yr Is-ganghellor, Dr David Grant: "Mae’r bartneriaeth hon eisoes wedi torri tir newydd mewn cyfnewid gwybodaeth a diffinio ffordd hollol newydd i brifysgolion, busnes a llywodraeth ranbarthol weithio gyda’i gilydd er lles ei gilydd. Mae’r Brifysgol yn falch i fod yn bartner sylfaenu Sefydliad EADS Cymru ac i weithio gyda Llywodraeth Cymru ac EADS i gyflawni rhaglenni sylweddol o ymchwil sylfaenol a chymhwysol a fydd yn cael effaith economaidd gadarnhaol, nid yn unig yng Nghymru ond hefyd ledled Ewrop a thu hwnt."

Mae’r ystod o raglenni ymchwil a datblygu a gaiff eu cefnogi gan y Sefydliad sydd ar waith yn barod yn labordai Prifysgol Caerdydd yn cynnwys ‘APOLLO’, sef rhaglen wedi’i seilio yn Ysgol Seicoleg Caerdydd sy’n ymwneud â’r genhedlaeth nesaf o dechnolegau synhwyro celwyddau. Gyda chefnogaeth EADS a Llywodraeth Cynulliad Cymru, mae’r Brifysgol yn adeiladu labordy newydd arloesol ar hyn o bryd a fydd yn efelychu a gwerthuso effeithiau trawiadau gan fellt ar y genhedlaeth nesaf o awyrennau cyfansawdd.

Mae Llywodraeth Cymru ac EADS ill dau wedi ymrwymo lleiafswm o £900,000 bob blwyddyn am y pum mlynedd nesaf i ariannu rhaglenni a gaiff eu rheoli a’u hamlygu o fewn y system llywodraethu gweithredol gytunedig.

Dywedodd Dr Mark Bentall, Prif Swyddog Technoleg gyda Cassidian Systems, sef un o gwmnïau EADS sydd â’i ganolfan y DU yng Nghasnewydd: "Bydd hwn [y Sefydliad] yn caniatáu i ni ddangos bod Cymru, fel ‘Gwlad Fach, Glyfar’, yn barod i arloesi ac i wneud pethau’n wahanol, ac ar yr un pryd bydd yn cyfleu negeseuon a fydd yn cyseinio’n gryf ymhlith buddsoddwyr strategol sy’n ystyried Cymru fel rhywle ar gyfer gwneud busnes.

"Yr hyn sy’n dod i’r golwg yw un fenter ymroddedig, gyda threfn reoli a chyllid cytunedig, sy’n barod i i fynd i’r afael â map ffordd technoleg cytunedig. Mae’r Sefydliad yn gweithredu fel asiantaeth comisiynu ymchwil er lles Cymru yn ogystal ag EADS fel partner diwydiannol. Nid arbrawf yw hwn erbyn hyn ond gyrrwr hirdymor, strategol ar gyfer ymchwil a datblygu yng Nghymru."

Dathlwyd sylfaenu Sefydliad EADS Cymru â chinio gala yn Amgueddfa Cymru. Y siaradwr gwadd oedd yr Athro Robert Winston.

Dolenni perthnasol