Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwyddonwyr Caerdydd yn rhannu £8.5m i geisio mynd i’r afael â heriau meddygol o bwys

07 Chwefror 2014

 Cardiff scientists share_web

Bydd dau wyddonydd o Brifysgol Caerdydd yn chwarae rhan flaenllaw mewn datblygu system gyfrifiadurol sydd ar flaen y gad o ran mynd i’r afael â’r holl ddata a ddaw yn sgîl defnyddio dulliau genomeg blaenllaw er mwyn archwilio pathogenau microbaidd.

Bydd Dr Thomas Connor a’r Athro Tim Walsh o Ysgolion Meddygaeth a Biowyddorau Prifysgol Caerdydd yn gweithio gyda chydweithwyr o Ysgol Feddygol Warwig, Prifysgol Abertawe, Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phrifysgol Birmingham ar fenter gwerth £8.5m Consortiwm Biowybodeg Ficrobaidd Feddygol y Cyngor Ymchwil Feddygol.

Mae’r Consortiwm yn rhan o fuddsoddiad gwerth £32M a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Prifysgolion a Gwyddoniaeth, y Gwir Anrh. David Willetts, yn y Gynhadledd Cyfrifiaduron Perfformiad Uwch a Data Mawr yr wythnos hon.

Mae’r Cyngor Ymchwil Feddygol yn buddsoddi £32m ar draws pum dyfarniad o bwys er mwyn gwella gallu, adnoddau ac isadeiledd cyfalaf mewn biowybodeg feddygol.

"Mae genomeg yn chwyldroi gofal iechyd ac mae’n un o’r prif dechnolegau sy’n gwneud meddygaeth yn bersonol," yn ôl Dr Thomas Connor, Ysgol y Biowyddorau.

"Fodd bynnag, ni fydd modd gwireddu potensial genomeg hyd nes y bydd y technolegau a’r methodolegau priodol yn eu lle i gyfuno, dadansoddi a rhannu’r data a gynhyrchir ganddi.

Ychwanegodd, "Ein her fwyaf yw gwneud yn siŵr bod ffrwyth y chwyldro Data Mawr ar gael ar gyfer holl ymchwilwyr microbioleg y Deyrnas Unedig. I’r perwyl hwn, bydd y Consortiwm yn darparu’r teclynnau a’r isadeiledd hanfodol i gefnogi’r gymuned ehangach wrth iddynt hwy - a ninnau - ddod i ddeall afiechydon microbaidd yn well."

Mae’r Consortiwm yn cyfuno rhwydwaith o ymchwilwyr o’r radd flaenaf ag un o adnoddau cyfrifiadurol mwyaf y byd sy’n ymroddedig i ymchwil ym maes pathogenau microbaidd.

Bydd yn cefnogi ymchwil a fydd yn cynnwys olrhain achosion, genomeg poblogaethau a metagenomeg yn ogystal â datblygu brechlynnau, diagnosteg a chyffuriau.

Meddai’r Gweinidog Prifysgolion a Gwyddoniaeth, y Gwir Anrh. David Willets, "Mae manteisio’n llawn ar ddata mawr a chymhleth yn flaenoriaeth o bwys i’r llywodraeth oherwydd fe allai sbarduno ymchwil a datblygu, cynyddu cynhyrchedd ac arloesedd a thrawsnewid bywydau yn y pen draw.

"Bydd yr arian hwn yn helpu i gynyddu adnoddau ymchwil feddygol y Deyrnas Unedig yn ogystal â gwella cydweithio ar draws sefydliadau, y byd academaidd, y GIG a diwydiant."

Meddai Prif Weithredwr y Cyngor Ymchwil Feddygol, yr Athro John Savill: "Bydd datblygiadau mewn ymchwil data yn gosod y sylfaen ar gyfer ateb rhai o’r cwestiynau mwyaf sylfaenol ym maes meddygaeth.

"Mae’r buddsoddiad hwn mewn biowybodeg feddygol yn rhan bwysig o strategaeth ehangach gan y Cyngor Ymchwil Feddygol i gyfuno gwybodaeth ar raddfa fawr am ein cyfansoddiad genetig, ein nodweddion biolegol cymhleth a chofnodion iechyd electronig er mwyn deall iechyd ac afiechydon yn well.

"Bydd yr arian hwn yn helpu i wella cysylltiadau a dadansoddiadau yn ogystal â gwneud yn siŵr bod sgiliau ymchwilwyr yn datblygu ochr yn ochr â thechnolegau sy’n dod i’r amlwg. Cynyddu adnoddau’r Deyrnas Unedig yw’r nod er mwyn dadansoddi data biofeddygol mewn amgylcheddau diogel fel bod modd rhoi sicrwydd i gleifion a’r rhai sy’n cymryd rhan bod eu data personol yn ddiogel a bod modd ei ddefnyddio er lles holl boblogaeth y Deyrnas Unedig."

Dolenni cysylltiedig:

Ysgol y Biowyddorau

Yr Ysgol Feddygaeth

Y Cyngor Ymchwil Feddygol

 

Tags