Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwyddonwyr Prifysgol Caerdydd yn cychwyn treialon clinigol yn sgil darganfod cyffur

21 Ionawr 2009

Mae gwyddonwyr yr Ysgol Feddygaeth ar flaen y gad o ran ymchwil byd-eang wrth iddynt wneud darganfyddiad arloesol am gyffur a all arwain at driniaeth dargedig, newydd ar gyfer cleifion lewcemia sydd ar hyn o bryd yn ymateb yn ddrwg i gyffuriau confensiynol.

Fel y’i cyhoeddwyd yn y Journal of Clinical Oncology a Clinical Cancer Research, mae Dr Chris Pepper a’i dîm amlddisgyblaethol yn yr Adran Haematoleg wedi darganfod bod gan rai cleifion sydd â lewcemia lymffosytig cronig (CLL) lefelau uchel o brotein (o’r enw Rel A). Mae’r cleifion hyn yn datblygu ffurf fwy ymosodol ar y clefyd. Mae hyn yn golygu bod angen therapi mwy dwys arnynt i drin CLL - y lewcemia mwyaf cyffredin yn y DU.

Mae’r gwyddonwyr hefyd wedi darganfod bod faint o’r protein hwn sydd yng nghelloedd lewcemia’r claf yn rhagweld yn gywir sut y bydd ef neu hi yn ymateb i’r driniaeth.

Esboniodd Dr Pepper, gwyddonydd ymchwil: "Mae’r protein hwn yn cynnig gwybodaeth newydd am gleifion CLL a fydd, yn ein tyb ni, yn caniatáu i ni adnabod y bobl hynny sydd â ffurfiau mwy ymosodol o lewcemia. Mae hyn yn bwysig oherwydd gall amseru’r driniaeth a’r math o driniaeth gael eu paru i ofynion y cleifion."

Yn ogystal, mae tîm Dr Pepper wedi dangos bod cyffur newydd o’r enw LC-1 yn gallu rhwystro’r protein Rel A hwn, ac o ganlyniad, lladd y celloedd lewcemia mewn modd targedig. Yn galonogol, mae profion yn y labordy’n dangos bod y cyffur newydd yr un mor effeithiol wrth drin celloedd cleifion sy’n ymateb yn wael i’r driniaeth bresennol, Fludarabine.

Esboniodd Dr Pepper: "Defnyddiom ein darganfyddiadau am y protein Rel A mewn CLL i ragweld y byddai’r cyffur LC-1 yn cael effaith ar gelloedd a oedd yn ymwrthod cyffuriau. Fel y digwyddodd, dyma fu’r achos, a bu’r cyfuniad o LC-1 â Fludarabine yn hynod effeithiol. Rydym bellach wedi cychwyn ar dreial clinigol yma yng Nghaerdydd i brofi’r cyffur hwn ymysg cleifion a byddwn yn gwybod yn ddiweddarach eleni pa mor effeithiol y mae mewn gwirionedd."

Meddai Dr David Grant, Pennaeth Gwybodaeth Ymchwil yn Leukaemia Research: "Mae’r gwaith hwn yn gyffrous iawn gan ei fod yn dangos sut gall ymchwil helpu meddygon i lunio triniaethau unigol ar gyfer cleifion. Mae’r canlyniadau hyd yma’n awgrymu y gallai’r cyffur newydd LC-1 fod yn arbennig o ddefnyddiol ymysg cleifion sydd wedi ymateb yn wael i gemotherapi confensiynol cyn hyn."

Darganfyddiad y tîm yw’r diweddaraf yn archwiliad parhaus yr Ysgol Feddygol i driniaethau gwell ar gyfer lewcemia lymffosytig cronig. Y llynedd, roedd Dr Pepper a’i dîm wedi nodi protein allweddol arall yn y gwaed sy’n atal cemotherapi rhag lladd celloedd lewcemia.

Ariannwyd yr ymchwil gan yr elusen flaenllaw ar gyfer canser y gwaed, Leukaemia Research, ac mae ganddi dros £1.1 miliwn wedi’i fuddsoddi yn y Brifysgol mewn ymchwil i ganserau’r gwaed.

Tags