Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ysgolion haf yng Nghaerdydd yn helpu Cymru i bontio’r bwlch sgiliau

28 Gorffennaf 2010

Students studying together

Cafodd disgyblion o gefndiroedd amrywiol ledled Cymru eu hysbrydoli gan ysgolion haf y Brifysgol sy’n eu hannog i anelu at yrfaoedd proffesiynol.

Dim ond un dull yn unig gan y Brifysgol o arwain yr ymgyrch am sgiliau a chymwysterau proffesiynol gwell yng Nghymru yw’r ysgolion preswyl hyn. Eleni, agorwyd llygaid tua 100 o blant i bosibiliadau newydd yn y gyfraith, pensaernïaeth, cyfrifeg a’r proffesiynau iechyd.

Cafodd y digwyddiadau, a drefnwyd gan dîm Ehangu Mynediad y Brifysgol, eu targedu at ddisgyblion sy’n mynychu ysgolion heb draddodiad cryf o arwain at addysg brifysgol.

Bu darpar gyfreithwyr, bob un ohonynt ym Mlwyddyn 12 ar hyn o bryd, yn mynychu Ysgol Haf y Gyfraith, a oedd yn seiliedig ar bwnc ‘Cyfraith a Rhyfel’. Yn ystod ymweliad cyffrous i Farics y Maendy, dysgodd y myfyrwyr fwy am gyfraith filwrol a chafwyd prif anerchiad gan yr Uwch-frigadydd DM Howell OBE, Cyfarwyddwr Cyffredinol Gwasanaethau Cyfreithiol y Fyddin, a chyflwyniad gan Gapten Mitchell, Dirprwy, Corfflu Hyfforddi Swyddogion Prifysgolion Cymru.

Croesawyd y disgyblion gan Ysgol y Gyfraith Caerdydd, ac mae’r ysgol haf yn rhan o Fenter y Gyfraith y Cymoedd sy’n cael ei rhedeg mewn Partneriaeth ag Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Abertawe a’r Tîm Ymestyn yn Ehangach. Gan chwarae rhan ymgynghorwyr cyfreithiol yn ystafell llys ffug Ysgol y Gyfraith Caerdydd, cymerodd y disgyblion ran mewn dadleuon bywiog ar faterion megis plant sy’n filwyr, arteithio ac arfau gwaharddedig.

Mynychodd 65 o blant Blwyddyn 12 eraill Ysgol Haf y Brifysgol ar Fynediad i’r Proffesiynau. Yn y gorffennol, mae’r ysgol haf wedi canolbwyntio ar y proffesiynau gofal iechyd, ond eleni cafodd ei ymestyn i gynnwys dewis ehangach o yrfaoedd proffesiynol. Roedd y gweithgareddau’n cynnwys ymchwil, gwaith prosiect, a sgiliau clinigol ac astudio gan ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf sydd ar gael yn y Brifysgol. Hefyd cyflawnodd y disgyblion weithdai ymarferol ar ymgeisio ar gyfer cyrsiau proffesiynol mewn prifysgolion.

Mae gwella mynediad i sgiliau lefel uwch yn nod allweddol yn Strategaeth Addysg Uwch Llywodraeth Cynulliad Cymru, Er Mwyn Ein Dyfodol.

Roedd dwy Ysgol Haf arall, a ariannwyd gan Ymestyn yn Ehangach Campws Cyntaf, yn cynnig darpariaeth bwrpasol i ddisgyblion o fewn Sbectrwm Syndrom Asperger a phlant sydd mewn gofal. Mae’r gyntaf, sef Ysgol Haf Darganfod, sy’n cael ei rhedeg mewn partneriaeth ag Awtistiaeth Cymru a Chymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru, yn unigryw yn y DU ac mae’n rhoi profiad uniongyrchol o’r dyddiau cyntaf yn y brifysgol.

Mae Ysgol Haf Dyfodol Hyderus yn ei hail flwyddyn nawr a chaiff ei chefnogi gan dimau Plant sy’n Derbyn Gofal o Gaerffili, Pen-y-bont ar Ogwr, a Rhondda Cynon Taf. Mae hon hefyd yn ysgol arloesol yn y DU, gan roi cipolwg i bobl ifanc ynghylch symud o fod mewn gofal i fywyd prifysgol. Mae wedi derbyn llawer o gymeradwyaeth gan broffesiynolion gwaith cymdeithasol ledled de Cymru.

Dywedodd Sarah Harding o Dîm Plant sy’n Derbyn Gofal Pen-y-bont ar Ogwr: "Roedd yr holl bobl ifanc wedi mwynhau’r tridiau’n fawr ac mae tri o fy mhlant wedi penderfynu eu bod yn sicr yn dymuno mynd ymlaen i addysg uwch."

Dywedodd Annie Mitchell, Rheolwr tîm Ehangu Mynediad y Brifysgol: "Mae gan ein hysgolion haf lwyddiant blaenorol o ran ysbrydoli pobl ifanc i anelu at fywyd prifysgol. Trwy aros am ychydig ddyddiau mewn neuaddau preswyl y Brifysgol, maen nhw’n cael cipolwg ar yr ochr gymdeithasol o fod yn fyfyriwr, yn ogystal â’r cyfleoedd academaidd. Roedd yr adborth gan y pedair ysgol yn galonogol dros ben, a gobeithiwn weld llawer o fyfyrwyr ysgolion haf eleni’n ymgeisio am gyrsiau proffesiynol yn y Brifysgol yn y dyfodol."