Skip to content
Skip to navigation menu

English

Caerdydd yn cefnogi Wythnos y Prifysgolion 2012

30 Ebrill 2012

Universities week 2012 -thumb

Eleni mae trydedd ymgyrch flynyddol Wythnos y Prifysgolion, sy’n anelu at gynyddu ymwybyddiaeth gyhoeddus o’r rhan eang ac amrywiol mae prifysgolion y DU yn ei chwarae, yn cymryd golwg fanwl ar y cyfraniad mae ein prifysgolion yn ei wneud - ac sydd wedi ei wneud erioed - i’r Gemau Olympaidd a Pharaolympaidd, y diwydiant chwaraeon a chymdeithas at ei gilydd.

Wrth i Wythnos y Prifysgolion ddechrau, mae Caerdydd wedi ymddangos mewn adroddiad newydd sy’n arddangos cyfraniad addysg uwch yng Ngemau Olympaidd a Pharaolympaidd y DU.

Mae’r adroddiad, sef Olympic and Paralympic Games: The impact of universities, yn arddangos y cyfraniad amrywiol mae prifysgolion yn ei wneud i Gemau 2012, yr effaith ar ddiwydiant chwaraeon y DU yn gyffredinol a’r gwaith mae sefydliadau ac academyddion yn ei wneud o amgylch yr Olympiad Diwylliannol a rhaglen etifeddiaeth 2012. Mae’r adroddiad yn arddangos gwersyll hyfforddi’r Brifysgol cyn y Gemau ar gyfer athletwyr o Dde Affrica sy’n paratoi ar gyfer Gemau Olympaidd a Pharaolympaidd Llundain 2012, sef dim ond un o’r gwersylloedd hyfforddi sy’n cael eu cynnal gan y Brifysgol yn y cyfnod cyn y Gemau.

Hefyd, mae’r adroddiad yn datgelu bod dros 90 y cant* o’r sector addysg uwch yn y DU wedi ymgysylltu â Gemau Olympaidd a Pharaolympaidd Llundain 2012, gyda 65 y cant yn disgwyl elwa’n etifeddol o’u hymgysylltiad.

Mae’r Pennaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff, Stuart Vanstone, yn gobeithio y gall presenoldeb tîm De Affrica fod o fantais fawr i staff a myfyrwyr. Dywedodd, "Rydym yn gobeithio cael rhai buddion etifeddol go iawn o’r gwersyll hyfforddi cyn y Gemau. Rydym yn gobeithio y bydd rhywfaint o gyswllt rhwng yr athletwyr a’r myfyrwyr tra byddant ar y campws. Gall hyn fod ar ffurf sesiynau cwestiynau ac ateb a darparu rhai sesiynau ‘rhowch gynnig arno."

Ymhlith y gweithgareddau eraill cyn-Olympaidd sy’n cynnwys staff a myfyrwyr mae triawd o fflamgludyddion a gafodd eu dewis i gynrychioli’r Brifysgol fel rhan o raglen enwebu Samsung ar gyfer Cyfnewid Ffagl Olympaidd Llundain 2012.

Yn ddiweddar, mae’r Brifysgol hefyd wedi croesawu paffwyr addawol o wledydd tanddatblygedig i Gymru er mwyn eu helpu i gael y cyfle gorau posibl i gymhwyso ar gyfer Gemau Olympaidd Llundain. Mae’r paffwyr, sy’n cynnwys merched am y tro cyntaf yn hanes y Gemau Olympaidd, yn mynychu gwersyll hyfforddi beichus y Ffordd i Lundain, sy’n cael ei gynnal gan y Gymdeithas Paffio Amatur Ryngwladol a Chymdeithas Paffio Amatur Cymru.

Yn ystod y gwersyll, darparwyd cymorth ffisiotherapi gan dîm o dan arweiniad y Dr Nicki Phillips o’r Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd.

Mae Dr Phillips – a fu’n brif ffisiotherapydd i Dîm Prydain Fawr mewn Gemau Olympaidd yn y gorffennol yn arwain rhaglen ‘Ffisiotherapyddion yn cefnogi athletwyr o bob gallu’ sy’n cyfuno cefnogaeth i chwaraeon i’r abl a’r anabl drwy hyfforddi ffisiotherapyddion cymwysedig a rhai sy’n fyfyrwyr ar gyfer Llundain 2012.

Yn ystod Wythnos y Prifysgolion bydd cystadleuaeth flynyddol Timau Prifysgolion Cymru rhwng Caerdydd a’r gwrthwynebwyr o Brifysgol Abertawe yn cael ei chynnal hefyd. Bydd dros 200 o fyfyrwyr o’r ddwy brifysgol yn cystadlu mewn digwyddiadau sy’n cynnwys golff, hoci a rhwyfo – cyfanswm o 20 o chwaraeon gwahanol. Digwyddiad olaf y dydd fydd y frwydr am Gwpan Rygbi Timau’r Prifysgolion. Bydd y gêm, sydd i’w chwarae ar dir niwtral Stadiwm y Mileniwm, yn cychwyn am 7.30pm.

Mae Wythnos Prifysgolion 2012 yn dilyn ymgyrch lwyddiannus yn 2011, pan gymerodd 110 prifysgol a 52 llysgennad o fri ran mewn arddangos gwaith y sector addysg uwch.

Gall cefnogwyr ddysgu mwy am yr ymgyrch drwy ddilyn @UniversitiesUK ac #uniweek ar Twitter.

Dolenni cysylltiol:

Wythnos y Prifysgolion

Prifysgol Caerdydd a’r Gemau Olympaidd