Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobrau Arwain Blynyddol Prifysgol Caerdydd

27 Medi 2012

Mae arwain a rheoli effeithiol yn greiddiol i lwyddiant y Brifysgol nawr ac yn y dyfodol ac yn helpu i sicrhau bod amgylchedd gwaith ysgogol, teg a chadarnhaol i bob aelod o staff.

Mynychodd naw deg un aelod o staff academaidd a chefnogi y Seremoni Gwobrau Arwain Blynyddol i dderbyn tystysgrif am un o’r tair rhaglen: Rhaglen Datblygu Arwain a Rheoli i Arweinwyr Timau Ymchwil; Rhaglen i Dimau Arwain a Rheoli; neu’r Rhaglen Arweinyddiaeth Ymarferol i Reolwyr y Brifysgol.

Croesawodd Jayne Dowden, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd, bob un a dderbyniodd wobr a’r 30 gwestai o’u hadrannau a gefnogodd eu hyfforddiant. Y siaradwraig wadd oedd yr Athro Elizabeth Treasure, Dirprwy Is-Ganghellor y Brifysgol. Pwysleisiodd pa mor bwysig fydd arwain a rheoli da i’r Brifysgol yn y dyfodol a sut gall y rhai sy’n ennill y gwobrau helpu’r broses honno. Cafodd y tystysgrifau eu cyflwyno gan yr Athro Terry Threadgold, Dirprwy Is-Ganghellor dros Staff ac Amrywiaeth.

Sylwadau’r staff am y rhaglenni

Successful staff recognised Chris

Chris Jones, Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus a gwblhaodd y Rhaglen i Dimau Arwain a Rheoli:

"Wrth gwblhau’r cwrs i Dimau Arwain a Rheoli, cefais y sgiliau ymarferol a’r wybodaeth roedd eu hangen arnaf i ddod yn aelod mwy effeithiol o’m tîm. Yn ddiweddar cefais secondiad i rôl newydd a chredaf mai’r cwrs hwn oedd un o’r rhesymau pam llwyddais i gael y swydd hon. Byddwn yn annog unrhyw un sydd eisiau cael sgiliau newydd i ddod yn rheolwr gwell i ystyried y cwrs hwn."

Dr Samantha Hibbitts, Yr Ysgol Feddygaeth, a gwblhaodd y Rhaglen Arwain a Rheoli i Arweinwyr Timau Ymchwil: Successful staff recognised 2175

"Yn 2012, cymerais ran yn y Rhaglen Arwain a Rheoli i Arweinwyr Timau Ymchwil. Roedd y rhaglen yn cynnwys cwrs dau ddiwrnod i ddatblygu eich sgiliau arwain tîm ymchwil, deall rôl arweinydd tîm a sut i ysgogi timau ac unigolion i gyrraedd nodau ymchwil. Rhoddodd y rhaglen gyfle imi ystyried fy sgiliau arwain personol ac ystyried fy effaith mewn rhai sefyllfaoedd ac ar rai pobl.


"Ar ôl y cwrs, defnyddiais y sgiliau a ddysgais, ynghyd â Dr Ned Powell, i gael diwrnod agored i Dîm Ymchwil HPV, Prifysgol Caerdydd. Yn sesiwn y bore, datblygodd y tîm y datganiad cenhadaeth grŵp: "Cenhadaeth Tîm Ymchwil HPV yw gwneud ymchwil arloesol ardderchog, gwella iechyd dynol drwy ddeall bioleg canser sy’n gysylltiedig â HPV ac i gynnig amgylchedd dysgu cefnogol i bob aelod o’r tîm." Yn sesiwn y prynhawn, cymerodd y grŵp ran mewn helfa drysor o gwmpas canol dinas Caerdydd. Yn seiliedig ar yr adborth o’r diwrnod hwn, newidion ni strwythur cyfarfodydd tîm i weddu’n well i anghenion y grŵp a chyflwyno rota gacennau wythnosol a gafodd gefnogaeth gref gan bob aelod o’r tîm.

"Byddwn i’n argymell y rhaglen hyfforddi hon yn frwd i Arweinwyr Timau Ymchwil i’w helpu i wella sgiliau arwain a rheoli ledled Prifysgol Caerdydd."

Successful staff recognised 3175

Cwblhaodd Alisha Tucker, Ysgol y Gyfraith Caerdydd y rhaglen Arweinyddiaeth Ymarferol i Reolwyr y Brifysgol:

Roedd y rhaglen Arweinyddiaeth Ymarferol i Reolwyr y Brifysgol yn fuddiol iawn i mi. Cwrddais â chydweithwyr o ysgolion eraill a’r ganolfan a llwyddais i ehangu fy rhwydwaith i gynnwys pobl na fyddwn fel arfer wedi cael cysylltiad â nhw o ddydd i ddydd. Roedd hi’n ddefnyddiol iawn gallu trafod materion â chydweithwyr, ystyried sut rydyn ni’n ymdrin â sefyllfaoedd a sut gallen ni wneud pethau’n wahanol a chymryd amser i wneud datblygiad personol. Yn fy marn i, elfennau gorau’r cwrs oedd y grŵp dysgu; buon ni’n cydweithio ar sefyllfaoedd sy’n seiliedig ar y gwaith ac, er ein bod ni’n cymryd y pethau hyn o ddifri, cawson ni lawer o hwyl wrth wneud!

Mae rhagor o wybodaeth am yr amrywiaeth o raglenni arwain ar gael o’r wefan:http://www.cardiff.ac.uk/humrs/staffinfo/leadership/index.html neu drwy gysylltu â Martin Udwin yn Trefniadaeth a Datblygiad Staff, Adnoddau Dynol ar est: 79232 neu e-bost: UdwinM@cardiff.ac.uk