Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cysylltiadau Caerdydd gyda Tsieina yn derbyn clod yn San Steffan

12 Chwefror 2009

Mae cysylltiadau Prifysgol Caerdydd gyda Phrifysgol Xiamen yn Tsieina wedi derbyn clod gan bwyllgor seneddol dylanwadol fel enghraifft lwyddiannus o gydweithrediad yn y farchnad fyd-eang.

Adroddodd Pwyllgor Materion Cymreig y Tŷ Cyffredin ar Globaleiddio a’i effaith ar Gymru. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae’r Pwyllgor wedi archwilio effeithiau masnach byd-eang ar amrywiaeth o sectorau economaidd yng Nghymru, gan gynnwys cyflogaeth a sgiliau, darlledu, cyflenwad bwyd a chynhyrchiant.

Tanlinellodd yr adroddiad rôl prifysgolion fel hybwyr yr economi wybodaeth, sy’n allweddol i lwyddiant yn y farchnad fyd-eang.

Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor, Hywel Francis AS: "Gwelodd y Pwyllgor sut y gall prifysgolion ddatblygu partneriaethau byd-eang pan ymwelom ni â Phrifysgol Xiamen yn ne Tsieina, sydd wedi gefeillio â Phrifysgol Caerdydd. Trwy gydweithio, mae’r ddau sefydliad yn gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd mae globaleiddio’n ei gynnig a darparu model llwyddiannus i eraill allu ei ddilyn."

Mae’r cysylltiadau gyda Phrifysgol Xiamen wedi cael eu datblygu dros nifer o flynyddoedd a thrwy ymweliadau lefel uchel gan Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, Dr David Grant. Mae Ysgol Gynllunio Trefol a Rhanbarthol Prifysgol Caerdydd yn rhedeg rhaglen Feistri ar y cyd â Xiamen ac mae wedi cynghori’r sefydliad Tsieineaidd ar sefydliad Ysgol debyg – sy’n hanfodol i economi Tsieina sy’n parhau i ehangu. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Prifysgol Caerdydd a Chyngor y Ddinas wedi cynnig dwy ysgoloriaeth gwerth £2,000 i fyfyrwyr ôl-raddedig o Xiamen i ddod i astudio yng Nghymru.

Ar y cyd, mae’r dwy Brifysgol wedi lansio Athrofa Confucius Caerdydd yng Nghanolfan Dysgu Gydiol Oes Caerdydd. Mae’r Athrofa newydd gwblhau blwyddyn gyntaf lwyddiannus, gan gynnig cyrsiau’n astudio iaith a diwylliant Tsieina i gymued busnes Cymru, sefydliadau’r sector cyhoeddus a’r cyhoedd. Yn ogystal, mae gan Gaerdydd gytundebau gyda nifer o Brifysgolion Tsieineaidd eraill ar gyfer ymchwil ym maes canser, datblygiad cynaliadwy a rheoli llygredd dŵr.

Denodd y Pwyllgor Materion Cymreig sylw at rôl addysg uwch mewn gwella sgiliau er mwyn galluogi Cymru i gystadlu yn yr economi fyd-eang. Dywedodd yr aelodau seneddol ei bod hi’n hollbwysig bod Llywodraethau’r DU a Chynulliad Cymru’n integreiddio potensial masnachol addysg uwch i mewn i’w polisïau.

Mae cydweithio rhyngwladol Prifysgol Caerdydd yn ymestyn ar draws y byd ac yn cynnwys nifer o bartneriaid ymchwil a dysgu hir dymor. Yn yr Unol Daleithiau mae gan Gaerdydd nifer o gydbrosiectau gyda’r Sefydliadau Iechyd Cenedlaethol, un o brif ganolfannau ymchwil meddygol y byd, ac mae’r Brifysgol wedi arwyddo cytundeb yn ddiweddar gyda Phrifysgol Pennsylvania ym maes hyfforddi newyddiadurwyr. Mae partneriaethau rhyngwladol eraill yn cynnwys cwrs peirianyddol ym Mhrifysgol Kuala Lumpur a chwrs i benseiri ym Mhrifysgol Prydeinig Dubai. Mae yna dros 2,700 o fyfyrwyr rhyngwladol yn astudio yng Nghaerdydd ar hyn o bryd, rhyw 608 o Tsieina, gyda dros 1,000 yn astudio yn Ysgol Fusnes Caerdydd.

"Mae gan Brifysgol Caerdydd nifer o bartneriaethau mewn nifer o wledydd ac mae’r partneriaethau hyn yn cynnig nifer o fanteision i Gymru. Mae hyn yn ymestyn tu hwnt i brosiectau ymchwil ar y cyd ac yn cynnwys cydweithrediadau dysgu a chymunedol," dywedodd Is-Ganghellor y Brifysgol, Dr David Grant. "Mae’n bleser gweld ein gwaith yn derbyn clod fel hyn gan y Pwyllgor Materion Cymreig."

Tags