Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y nod CE yn agor y drws i Ewrop ar gyfer un o gwmnïau deillio’r Brifysgol

27 Ionawr 2014

Dr Neil Warren webMae un o gwmnïau deillio’r Brifysgol, sef Asalus Medical Instruments, wedi ennill y nod CE am ei gynnyrch arloesol UltravisionTM

Ultravision yw’r cynnyrch cyntaf i’w lansio gan y cwmni a sefydlwyd i fasnacheiddio dyfeisiau Athrofa Therapïau Lleiaf Ymyrrol Cymru (WIMAT). Technoleg newydd arloesol ydyw sy’n clirio’r mwg llawfeddygol a gynhyrchir yn ystod llawdriniaeth laparosgopig.

Mae’r system yn clirio mwg llawfeddygol yn gyflym o’r maes gwelediad llawdriniaethol ac yn ei atal rhag cael ei ryddhau i’r theatr lawdriniaeth. Mae hyn yn mynd i’r afael â phroblem fawr i lawfeddygon a nyrsys yn ystod llawdriniaeth laparosgopig.

Mae Ultravision wedi’i seilio ar dechnoleg ddiwydiannol brofedig sy’n ddull effeithiol iawn o waredu gronynnau hedegog o’r atmosffer. Fe’i dyfeisiwyd gyntaf gan Dr Neil Warren, arbenigwr sy’n arwain y ffordd mewn hyfforddiant llawdriniaeth leiaf ymyrrol. Fe’i datblygwyd gyda chymorth cronfa Prawf o Gysyniad y Brifysgol, sef Cronfa Partneriaeth Caerdydd.   

Dywedodd Dr Warren, cyfarwyddwr sefydlu WIMAT a Phrif Swyddog Gwyddonol Asalus: "Mae mwg llawfeddygol yn broblem fawr yn ystod llawdriniaeth laparosgopig. Mae mwg yn cronni’n gyflym yn y ceudod abdomenol, gan amharu’n ddifrifol ar ansawdd y maes gwelediad ac arafu’r driniaeth. Mae’r mwg llawfeddygol a ryddheir wedi hynny i’r theatr lawdriniaeth hefyd yn annymunol i’r tîm llawfeddygol ac fe allai amlygiad cronig iddo arwain at oblygiadau iechyd tymor hir.

"Rydym wedi datblygu Ultravision gan ein bod yn gwybod bod y datrysiadau presennol a ddefnyddir mewn llawdriniaeth yn aneffeithiol i raddau helaeth o ran bodloni anghenion y tîm llawfeddygol. Mae Ultravision yn clirio mwg llawfeddygol o’r maes gwelediad yn dawel ac yn ddiymdrech ac yn ei atal rhag cael ei ryddhau i’r theatr lawdriniaeth er mwyn caniatáu arfer gorau mewn llawdriniaeth laparosgopig."

Mae sicrhau’r nod CE yn garreg filltir arwyddocaol i Asalus, sy’n caniatáu iddo benodi dosbarthwyr a lansio Ultravision yn yr Undeb Ewropeaidd yn ystod y misoedd i ddod.

Mae oddeutu chwe miliwn o driniaethau laparosgopig yn cael eu cyflawni’n fyd-eang bob blwyddyn, ac mae dyfarnu’r nod CE yn caniatáu i ysbytai ddefnyddio’r system ar gleifion sy’n cael llawdriniaeth laparosgopig yn aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd.

Ar yr un pryd ag ennill y nod CE ar gyfer Ultravision, mae’r Cwmni hefyd wedi cael ardystiad rheoli ansawdd ISO13485 ac ISO9001. Mae hyn yn caniatáu iddo ddatblygu Ultravision ymhellach ar gyfer cymwysiadau llawdriniaeth leiaf ymyrrol eraill a sefydlu cyfres o gynhyrchion.

Dywedodd Dominic Griffiths, Rheolwr Gyfarwyddwr Asalus: "Mae hwn yn gyflawniad arwyddocaol mewn datblygiad Ultravision ac yn hollbwysig i’n cynlluniau lansio. Mae’r gymuned lawfeddygol a dosbarthwyr byd-eang eisoes wedi dangos diddordeb mawr mewn Ultravision, ac rydym yn gyffrous ynglŷn â’i gyflwyno i’r farchnad.

"Hon yw’r gyntaf o sawl dyfais arloesol y gobeithiwn eu lansio i wella diogelwch ac effeithlonrwydd llawdriniaeth laparosgopig. Ein gweledigaeth yw arwain y ffordd yn fyd-eang o ran datblygu dyfeisiau newydd ar gyfer llawdriniaeth leiaf ymyrrol ddatblygedig, gan weithio gyda phrif lawfeddygon i nodi a datrys problemau a wynebir yn gyffredin wrth gyflawni triniaethau llawfeddygol cymhleth. Bydd mynd i’r afael â’r problemau hyn yn gwneud triniaethau’n haws ac yn gyflymach i’r tîm llawfeddygol, yn fwy diogel i’r claf ac yn fwy cost-effeithiol i’r darparwr gofal iechyd."

Dolenni cysylltiedig

Gwasanaethau Ymchwil, Arloesedd a Menter

Asalus Medical Instruments

Athrofa Therapïau Lleiaf Ymyrrol Cymru

 

Tags