Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

26 Chwefror 2010

Vice-Chancellor Dr David Grant

Wrth i’r genedl ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, mae’r Is-ganghellor Dr David Grant yn ystyried effaith cydweithrediad unigryw gan y Brifysgol sydd â’r nod o gefnogi adferiad economaidd Cymru a hybu'r economi wybodaeth.

Mae Dydd Gŵyl Dewi yn ganolbwynt i Gymry balch ym mhob cwr o’r byd i ddod at ei gilydd i helpu i nodi a dathlu traddodiadau diwylliannol ac ieithyddol unigryw ein cenedl.

Fodd bynnag, i’r Brifysgol, mae arwyddocâd pwysicach byth i Ddydd Gŵyl Dewi – wrth i ni ddathlu pen blwydd llofnodi cydweithrediad pwysig.

Datganiad Dydd Gŵyl Dewi Fe’i llofnodwyd yn 2009 gan y Brifysgol ynghyd â phedair Prifysgol Ymchwil ac arloesi mwyaf blaenllaw Cymru - Aberystwyth, Bangor, Morgannwg ac Abertawe – ac roedd yn bennod newydd o ran hybu economi wybodaeth Cymru.

Wrth gydweithio fel pum Prifysgol, rydym yn cynrychioli dros 70% o’r holl fyfyrwyr yng Nghymru a mwy na 95% o ymchwil y genedl.

Wrth adeiladu ar ein cryfderau cyfunol, mae’r datganiad yn dod â’r pum Is-ganghellor ynghyd i ddefnyddio doniau ein staff a myfyrwyr i hybu’r economi wybodaeth yng Nghymru.

Er gwaethaf y trafferthion economaidd diweddar, mae Prifysgolion Grŵp Dydd Gŵyl Dewi eisoes wedi cael rhai llwyddiannau nodedig.

Mae Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD) wedi ei sefydlu.

Mae’r Sefydliad yn cyfuno ac yn adeiladu ar yr arbenigedd mewn dulliau a methodoleg ymchwil meintiol ac ansoddol sy’n bodoli eisoes yn y pum Prifysgol Gymreig. Trwy WISERD, gall Cymru frolio canolfan ragoriaeth mewn ymchwil i’r gwyddorau cymdeithasol i gynorthwyo’r Llywodraeth i ddeall a mynd i’r afael â materion economaidd a chymdeithasol yng Nghymru trwy’r fethodoleg ymchwil ddiweddaraf ac ymchwilwyr sy’n cael eu cydnabod yn rhyngwladol.

Llwyddiant pwysig arall yw Sefydliad Gwyddorau Mathemategol a Chyfrifiannol Cymru (WIMCS). Mae’r Sefydliad yn dod ag unigolion a grwpiau yn y gwyddorau mathemategol a chyfrifiannol ar draws Grŵp Dydd Gŵyl Dewi at ei gilydd i greu’r màs critigol o ymchwilwyr o safon uchel a fydd yn cael cydnabyddiaeth ryngwladol am arbenigedd mewn ymchwil mathemategol. Mae’r Sefydliad yn helpu i gynyddu’r parch at fathemateg a chyfrifiant yng Nghymru, i feithrin cysylltiadau â diwydiant, masnach a busnes, i ddenu arian ymchwil sylweddol, ac i ddarparu fforwm ar gyfer addysg ac ymwybyddiaeth gyhoeddus o’r gwyddorau mathemategol.

Mae’r Sefydliad Ymchwil Carbon Isel (LCRI) yn llwyddiant nodedig arall, a allai roi Cymru yng nghanol y gwaith o ddarganfod datrysiadau carbon isel. Sefydlwyd yr LCRI i uno a hyrwyddo’r amrywiaeth o ymchwil ynni ar draws y pum prifysgol ac i archwilio datrysiadau ymarferol i rai o’r heriau amgylcheddol pwysicaf sy’n ein hwynebu.

Ac nid prosiectau ymchwil yn unig - mae’r Grŵp hefyd wedi canolbwyntio ar sut gallwn helpu i gynorthwyo ein myfyrwyr a graddedigion yn ystod y cyfnod economaidd anodd hwn.

Mae prosiect gwerth £1.2M rhwng pum partner Grŵp Dydd Gŵyl Dewi a Phrifysgol Glyndŵr wedi ymestyn y ddarpariaeth o gyngor gyrfaoedd i raddedigion newydd i’w helpu i gael mynediad i’r farchnad swyddi anodd. Bydd y prosiect yn rhedeg tan ddiwedd 2010 ac yn ymestyn y ddarpariaeth o gyngor gyrfaoedd i ryw 3,000 o raddedigion.

Y gobaith yw y bydd y prosiect yn cynorthwyo hyd at 1,000 o raddedigion di-waith i gael mynediad hollbwysig i hyfforddiant hanfodol gan y prifysgolion sy’n bartneriaid dan gynllun Taleb Dysgu Unigol. Mae’r cynllun yn agored i’r holl raddedigion sy’n byw yng Nghymru, waeth lle y gwnaethon nhw astudio ar gyfer eu gradd. Mae’r prosiect hwn gan y Prifysgolion yn rhan o becyn gwerth £2.15m o bedwar prosiect a gyhoeddwyd o dan un o fentrau Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, sef y Fenter Cefnogaeth Economaidd.

Mae angen i ddatblygiad Cymru gael ei yrru gan arloesi gwirioneddol. Daw arloesi o’r fath o’r lled a dyfnder gwybodaeth sydd gan ein Prifysgolion rhyngddynt.

Yn sgil datganiad Dydd Gŵyl Dewi rydym eisoes wedi cydweithio mewn nifer o feysydd allweddol gan gynnwys datblygu cynaliadwy, gwasanaethau gofal iechyd sylfaenol a pholisïau adfer cymdeithasol. Gwyddom y gall ein staff a’n myfyrwyr, ar y cyd, gynnig cymorth gwirioneddol i fusnes, i’r sector cyhoeddus ac i unigolion.

Ein blaenoriaeth o hyd yw cynorthwyo Cymru i gryfhau ar ôl y dirwasgiad ac, yn yr hirdymor, greu cymdeithas ac economi bywiog wedi eu harwain gan wybodaeth sy’n rhoi Cymru ar flaen y gad.

Wrth i Gymru ddod allan yn araf o’r dirwasgiad, mae’r deuddeng mis nesaf yn cynnig cyfleoedd cyffrous.

Mae Prifysgolion Grŵp Dydd Gŵyl Dewi eisoes yn gweithio gyda busnes, y sector gwirfoddol a llywodraeth i bennu’r gwir flaenoriaethau ar gyfer Cymru. Bwriadwn barhau â’n rhaglenni uchelgeisiol ar gyfer buddsoddi cyfalaf, gan sicrhau swyddi adeiladu a chynorthwyo busnesau Cymru trwy ddefnyddio cyflenwyr lleol lle bynnag y bo modd. Bydd prosiectau cydweithredu eraill sydd â’r nod o weithio gyda phartneriaid busnes ac addysg rhyngwladol yn helpu i wireddu ein gweledigaeth ar gyfer Cymru. Mae gan Gymru lawer i ymfalchïo ynddo ac rydym yn dal yn benderfynol o weithredu ar y cyd, a chyfuno ein cryfderau a’n doniau er mwyn hybu’r economi wybodaeth yng Nghymru.

Tags