Skip to content
Skip to navigation menu

English

Prif Wyddonydd Cymru

02 Awst 2013

CDF_020813_Chief_Scientific_Advisor_08_web

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi penodi’r Athro Julie Williams CBE yn Brif Ymgynghorydd Gwyddonol.

Mae Prif Ymgynghorydd Gwyddonol Cymru yn gyfrifol am ddarparu cyngor annibynnol o’r radd flaenaf i’r Prif Weinidog a’i weinyddiaeth ar draws sbectrwm eang o bynciau er mwyn cefnogi gwneud penderfyniadau a llunio polisïau.

Dywedodd yr Athro Julie Williams sy’n Athro Geneteg Niwroseicolegol a Deon Ymchwil yn Ysgol Feddygaeth y Brifysgol: "Mae’n anrhydedd i mi ac rwyf wrth fy modd yn cael cynnig y cyfle gwych hwn i helpu ffurfio, datblygu a hyrwyddo’r rôl y mae gwyddoniaeth yn ei chwarae yn ein cymdeithas yma yng Nghymru ac yn enwedig i ddilyn camau’r Athro John Harries a wnaeth gymaint o waith i gefnogi gwyddoniaeth ac ymchwil gwyddonol yng Nghymru.

"Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi profi ei bod yn ystyried gwyddoniaeth o ddifrif a’i bod yn barod i adeiladu strategaethau sy’n mynd â ni i gyfeiriadau newydd ac rwyf eisiau chwarae fy rhan o ran helpu hynny i barhau.

Mae gan Gymru rai gwyddonwyr rhagorol sy’n gweithio ar flaen y gad o ran ymchwil. Rhan o’m rôl fel Prif Ymgynghorydd Gwyddonol fydd adeiladu ar y cryfder hwn ac ehangu rhagoriaeth wyddonol yng Nghymru. Mae menter Sêr Cymru yn cynnig cyfle gwirioneddol i gyflawni hyn drwy gefnogi a denu gwyddonwyr o’r radd flaenaf a thrwy sefydlu Rhwydweithiau Ymchwil Cenedlaethol newydd, ym meysydd blaenoriaeth gwyddoniaeth a pheirianneg.

"Un agwedd ar fy rôl newydd sydd arbennig o agos at fy nghalon yw’r angen i sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru yn gwybod am y cyfleoedd gwych sy’n bodoli iddynt o fewn maes gwyddoniaeth ac y gall gwyddoniaeth fod yn llawer o hwyl.

"Rwyf hefyd yn ddiolchgar iawn i Brifysgol Caerdydd am ganiatáu i mi barhau â’r ymchwil i  achosion genetigol Clefyd Alzheimer gyda’r tîm rhagorol sydd gyda ni yno.

"Rwyf yn gwybod bod llawer o waith caled o’n blaenau ond mae Cymru a Llywodraeth Cymru eisoes wedi profi eu bod yn barod i arwain y ffordd."

Mae’r Athro Williams yn cymryd yr awenau gan yr Athro John Harries a ymddeolodd yn gynharach eleni ac a oedd yn gyfrifol am ddatblygu strategaeth Gwyddoniaeth i Gymru a chyflwyno nifer o fentrau i gynyddu galluoedd gwyddoniaeth Cymru. 

Bydd Yr Athro Williams yn adeiladu ar hyn, gan roi pwyslais arbennig ar wella darpariaeth cyngor gwyddonol wrth i Lywodraeth Cymru wneud penderfyniadau ar draws ei holl feysydd busnes.

Wrth gyhoeddi ei phenodiad, dywedodd Carwyn Jones, y Prif Weinidog: "Mae’r Athro Julie Williams yn wyddonydd ymchwil rhagorol a chydnabyddir ei chyfraniad at ymchwil i glefyd Alzheimer yn fyd-eang. Mae hi hefyd yn gyfathrebwr medrus ac mae hi’n ddewis rhagorol ar gyfer Prif Ymgynghorydd Gwyddonol Cymru.

"Rwyf wrth fy modd bod un o’n Hathrawon mwyaf blaenllaw o Brifysgol yng Nghymru yn ddeiliad y swydd hon mewn cyfnod pan mae rôl gwyddoniaeth yn y gymuned a’r economi yn mynd yn fwyfwy pwysig. Rwyf yn hyderus y bydd yn mynd â ni i’r lefel nesaf o ran ein huchelgais i greu sylfaen gwyddoniaeth gref a bywiog yng Nghymru."

Yr Athro Williams yw un o ffigyrau mwyaf blaenllaw'r DU o ran ymchwil i glefyd Alzheimer ac mae’n chwarae rôl allweddol yng Nghanolfan Cyngor Ymchwil Meddygol y Brifysgol am Eneteg a Genomeg Niwroseiciatrig  fel Pennaeth yr adran Niwroddirywio.

Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar adnabod a deall genynnau sy’n cynyddu’r risg o ddatblygu anhwylderau seicolegol a niwroddirywiol cymhleth.

Dywedodd yr Is-ganghellor, Yr Athro Colin Riordan: "Bu gyrfa’r Athro Julie Williams fel gwyddonydd ym Mhrifysgol Caerdydd yn nodedig, wrth iddi ddatblygu o fod yn Gymrawd Ymchwil i Athro blaenllaw mewn ychydig bach yn fwy na 15 o flynyddoedd yn unig.

"Mae darganfod genynnau sy’n rhagdueddu pobl i ddatblygu clefyd Alzheimer yn gam rhyngwladol arwyddocaol ymlaen o ran ein dealltwriaeth o’r clefyd difrodus hwn, ac rwyf yn siŵr y bydd ei phenodi’n Brif Ymgynghorydd Gwyddonol yn ysbrydoliaeth i lawer.

"Gall Llywodraeth Cymru fod yn siŵr y bydd yn derbyn y cyngor o’r ansawdd uchaf gan wyddonydd sy’n arwain y byd, sydd nid yn unig yn dod o Gymru, ond sydd wedi dilyn ei gyrfa yma. Rwyf wrth fy modd ar ran Julie, ac ar ran pawb ym Mhrifysgol Caerdydd, rwyf yn dymuno pob llwyddiant iddi yn y rôl newydd hon."

Bydd yr Athro Williams yn ymgymryd â’i swydd ym mis Medi, ar secondiad tair blynedd, yn gweithio am dri diwrnod a hanner yr wythnos.

Dywedodd yr Athro Dylan Jones, Dirprwy Is-ganghellor Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd: "Bydd Julie yn dod ag ymdeimlad o weledigaeth strategol ar draws ystod eang iawn o ddisgyblaethau gyda hi i rôl y Prif Ymgynghorydd Gwyddonol, ac ymwybyddiaeth o’r posibiliadau o gydweithio rhwng disgyblaethau.

"A hithau’n ymchwilydd gweithgar a dylanwadol, bydd hi hefyd yn dod â dealltwriaeth o’r materion y mae ymchwilwyr sy’n ceisio datblygu a chynnal eu hymchwil yn dod ar eu traws o ddydd i ddydd. Mae ei phenodiad yn rhagorol ar gyfer gwyddoniaeth yng Nghymru ac ar gyfer ei safle ar y llwyfan rhyngwladol."

 

Ychwanegodd Yr Athro Paul Morgan, sef Deon yr Ysgol Feddygaeth: "Rwyf wrth fy modd o glywed mai Julie Williams fydd Prif Ymgynghorydd Gwyddonol i Lywodraeth Cymru, sy’n newyddion gwych i Gymru. 

"Mae Julie’n wyddonydd ardderchog sydd wedi gwneud cyfraniadau pwysig i ddealltwriaeth o dementia. Rwyf yn sicr y bydd ei meddwl, mewnwelediad a’i dealltwriaeth lem yn ddylanwad hynod gadarnhaol wrth arwain polisi’r llywodraeth, nid yn unig ym maes iechyd ond ym mhob agwedd ar ymdrechion gwyddonol." 

 

 

 

 

Dolenni perthynol

Swyddfa Prif Ymgynghorydd Gwyddonol Cymru

Llywodraeth Cymru

Ysgol Feddygaeth

Canolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol am Eneteg a Genomeg Niwroseiciatryddol

Niwrowyddorau a’r Sefydliad Ymchwil i Iechyd Meddwl

Ymchwil i Glefyd Alzheimer y DU