Skip to content
Skip to navigation menu

English

Newid Hinsawdd a Chynaliadwyedd

05 Gorffennaf 2011

whitmarsh WEBDr Lorraine Whitmarsh

Mae un o seicolegwyr cymdeithasol mwyaf blaenllaw’r Brifysgol wedi ymuno â’r prif gorff sy’n cynghori am bolisïau ar y newid yn yr hinsawdd yng Nghymru.

Mae Dr Lorraine Whitmarsh, sy’n ddarlithydd yn yr Ysgol Seicoleg ac yn aelod o Ganolfan Cysylltiadau Busnes, Atebolrwydd a Chymdeithas (BRASS) y Brifysgol yn ogystal â’r Sefydliad Ymchwilio i Leoedd Cynaliadwy, wedi derbyn y gwahoddiad i ymuno â Chomisiwn Llywodraeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd.

Sefydlwyd y Comisiwn yn 2007 i ddod â’r prif bleidiau gwleidyddol, buddiannau sectorau, cyrff cyflwyno, academyddion ac arbenigwyr am y newid yr hinsawdd ynghyd i gynorthwyo’r agenda yn y newid yn yr hinsawdd yng Nghymru.

Diben y Comisiwn yw cytuno ar ba gamau sydd eu hangen ynghylch y newid yn yr hinsawdd, rhoi arweiniad wrth fynd i’r afael ag achosion a goblygiadau newid yn yr hinsawdd yng Nghymru, yn ogystal â chyflwyno argymhellion i Lywodraeth Cymru. Bu’n ganolog wrth lunio Strategaeth Newid yn yr Hinsawdd y Llywodraeth ar gyfer Cymru.

Cynnig arbenigedd am ganfyddiadau sy’n ymwneud â’r newid yn yr hinsawdd, trafnidiaeth carbon isel a newid ymddygiad fydd rôl Dr Whitmarsh yn y Comisiwn. Meddai, "Rydw i wrth fy modd fy mod yn ymuno â’r Comisiwn sy’n cynorthwyo rôl arweiniol Llywodraeth Cymru wrth fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd. Gyda lwc, byddaf yn gallu cynnig rhagor o arbenigedd am elfennau ymddygiad mewn cysylltiad â’r maes hwn er mwyn parhau i ddatblygu a monitro polisïau.

Ychwanegodd, "Mae deall y natur ddynol a phenderfyniadau yn hanfodol er mwyn mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd. Wedi’r cwbl, mae popeth rydym yn ei wneud yn gadael ôl-troed carbon a bydd effeithiau’r newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar bob un ohonom yn ôl pob tebyg. Fel unigolion, mae’r dulliau teithio rydym yn eu dewis ymysg yr elfennau mwyaf arwyddocaol o ran sut mae ein hymddygiad yn effeithio ar allyriadau carbon".

Mae Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd ac Addysg Uwch Cymru yn cynnal digwyddiad am newid yn yr hinsawdd yr wythnos hon i ddathlu rôl prifysgolion Cymru o ran mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd. Bydd presenoldeb Prifysgol Caerdydd yn amlwg yn y digwyddiad gan y byddent yn gyfrifol am dros hanner y stondinau arddangos.

Bydd y Dirprwy Is-ganghellor dros Ymgysylltu a Materion Rhyngwladol, yr Athro Hywel Thomas, yn cyflwyno astudiaeth achos yn y digwyddiad am brosiect SEREN y mae Canolfan Ymchwil Geoamgylcheddol (GRC) yr Ysgol Beirianneg yn ei chynnal.

Bydd y prosiect ynni gwyrdd hwn sy’n werth £8.3m yn helpu busnesau yng ngorllewin Cymru a’r Cymoedd i ddatblygu technolegau a chynnyrch newydd gan geisio creu hyd at 150 o swyddi yn yr economi carbon isel.

Cynhelir ‘Newid yn yr Hinsawdd a Chynaliadwyedd: Dod â thechnoleg prifysgol a busnesau ynghyd’ ddydd Iau, 7 Gorffennaf yn Stadiwm Swalec, rhwng 11.00am a 2.00pm.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth neu i gadw eich lle yn y digwyddiad.

Dolenni cysylltiedig