Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cydnabod arbenigedd newid yn yr hinsawdd yn rhyngwladol

23 Rhagfyr 2010

Hands holding soil and plantMae Canolfan Tyndall fyd-enwog ar gyfer Ymchwil i Newid yn yr Hinsawdd wedi gwahodd Prifysgol Caerdydd i ddod yn bartner craidd.

Mae Canolfan Tyndall, a sefydlwyd yn 2000, yn tynnu ynghyd gwyddonwyr, economegwyr, peirianwyr a gwyddonwyr cymdeithasol sy’n gweithio i ddatblygu ymatebion cynaliadwy i newid yn yr hinsawdd.

Mae’r gwahoddiad i Gaerdydd yn adlewyrchu’r arbenigedd newid yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd yng ngrŵp ymchwil Deall Risg yr Ysgol Seicoleg, y Ganolfan Cysylltiadau Busnes, Atebolrwydd, Cynaliadwyedd a Chymdeithas ac mewn mannau eraill yn y Brifysgol. Yn fwyaf diweddar, gwnaeth y Brifysgol sefydlu Sefydliad Ymchwil y Brifysgol ar gyfer Lleoedd Cynaliadwy.

Mae’r cynghreirio strategol yn adeiladu ar y cydweithio presennol rhwng ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd a Chanolfan Tyndall ac yn eu ffurfioli.

Dywedodd Dr Lorraine Whitmarsh o’r Ysgol Seicoleg, un o gydlynwyr partneriaid Tyndall Caerdydd: "Bydd rôl ganolog y Brifysgol yng Nghanolfan Tyndall yn cryfhau, yn ymestyn ac yn gwella enw rhyngwladol ei gwaith ar ymatebion cynaliadwy i newid yn yr hinsawdd.

Yn benodol, bydd Tyndall Caerdydd yn canolbwyntio ar ddimensiynau seicolegol a chymdeithasol lliniaru ac ymaddasu at risg newid yn yr hinsawdd. Bydd hyn yn cynnwys deall ymatebion gan fusnesau, llunwyr polisïau, defnyddwyr a dinasyddion."

Mae rôl Tyndall hefyd yn amlygu’r arbenigedd unigryw a blaenllaw ar newid yn yr hinsawdd sy’n bodoli yng Nghymru ac a ddaethpwyd ynghyd ar ddiwedd 2009 o dan faner Consortiwm Newid yn yr Hinsawdd Cymru. Ariennir y fenter £4m hon gan Lywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC), Cyngor Cefn Gwlad Cymru a buddsoddi sylweddol gan y pedair prifysgol sy’n rhan ohoni (Aberystwyth, Bangor, Caerdydd ac Abertawe).

  • Mae Dr Lorraine Whitmarsh wedi golygu llyfr newydd ar sut y gall y cyhoedd gyfrannu at yr agenda newid yn yr hinsawdd.

Er gwaethaf ymwybyddiaeth gynyddol y cyhoedd o newid yn yr hinsawdd, nid yw ymddygiad unigolion o ran lefelau defnydd ynni wedi newid i raddau helaeth. Yn y llyfr newydd, mae Dr Whitmarsh o Brifysgol Caerdydd a’i chydweithwyr yn mynd i’r afael â chwestiynau pwysig am rôl unigolion a chymunedau.

Ymhlith y prif gwestiynau mae:

  • Beth yw’r rolau gwahanol y gall y cyhoedd eu chwarae o ran mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd?
  • Sut y gallwn annog ffyrdd o fyw a chymunedau cynaliadwy?
  • Beth sy’n cyfyngu ar ymgysylltu cyhoeddus â newid yn yr hinsawdd?
  • Sut y gallwn wella’r ffordd o gyfathrebu â’r cyhoedd am newid yn yr hinsawdd?

Teitl y llyfr yw Engaging the Public with Climate Change: Behaviour Change and Communication a chaiff ei gyhoeddi gan Earthscan. Mae’n darparu syniadau ymarferol a damcaniaethol am ymgysylltu â’r cyhoedd o ran newid yn yr hinsawdd, datblygu strategaethau cyfathrebu a newid ymddygiad mwy effeithiol.

Dywedodd Dr Whitmarsh, o Ysgol Seicoleg Prifysgol Caerdydd: "Mae angen dybryd am ddulliau ymgysylltu effeithiol i dorri hen arferion ac annog ffyrdd o fyw cynaliadwy, gweithredu cymunedol a newid cymdeithasol. Mae penodau’r llyfr yn edrych ar yr hyn sy’n gweithio a’r hyn nad yw’n gweithio, ac yn darparu llwybrau ymarferol at fwy o ymgysylltu cyhoeddus â’r agenda newid yn yr hinsawdd."

Canolfan Tyndall

Consortiwm Newid yn yr Hinsawdd Cymru

Cysylltu’r Cyhoedd â Newid yn yr Hinsawdd: Newid Ymddygiad a Chyfathrebu