Skip to content
Skip to navigation menu

English

Anrhydedd MBE i Athro Newid yn yr Hinsawdd

16 Mehefin 2014

Professor Nick Pidgeon_web

Mae’r Athro Nick Pidgeon o’r Ysgol Seicoleg wedi derbyn anrhydedd MBE yn anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines am ei wasanaethau i ymwybyddiaeth o’r newid yn yr hinsawdd a pholisi diogelu ynni.

Fel Cyfarwyddwr y Grŵp Ymchwil Deall Risg, mae’r Athro Pidgeon, ar y cyd â’i gydweithwyr, yn ymchwilio i agweddau’r cyhoedd at faterion risg amgylcheddol a thechnolegol a’u hymgysylltiad â nhw, gan gynnwys materion y newid yn yr hinsawdd, peirianneg hinsawdd, nano-dechnolegau a systemau ynni. Yn siarad am yr anrhydedd, dywedodd:

"Dw i wrth fy modd yn derbyn yr anrhydedd hon ond hoffwn ddiolch hefyd i’m cydweithwyr niferus yn y Grŵp Ymchwil Deall Risg yn Ysgol Seicoleg Caerdydd. Mae’r anrhydedd yn adlewyrchu eu hymchwil sy’n cael ei chydnabod yn rhyngwladol ac ymdrechion ar y cyd y Grŵp Deall Risg i gysylltu’r ymchwil honno â materion polisi amgylcheddol cenedlaethol.

"Y newid yn yr hinsawdd ac ynni yw dwy o’r heriau polisi mwyaf pwysig sy’n wynebu cymdeithas Prydain heddiw ac mae ennyn diddordeb y cyhoedd yn rhan hanfodol o ysgogi’r drafodaeth ar y materion hyn."

Fe wnaeth yr Is-ganghellor, yr Athro Colin Riordan, longyfarch yr Athro Pidgeon ar ei anrhydedd:

"Dw i’n hynod falch dros  Nick, sydd wedi gweithio’n ddiflino i sicrhau bod peryglon y newid yn yr hinsawdd wedi’u gwreiddio’n gadarn yn ymwybyddiaeth y cyhoedd a’u bod yn ganolog i drafodaethau gwleidyddol. Yn sicr, y newid yn yr hinsawdd yw un o nerthoedd ansefydlogi mwyaf y ganrif hon ac mae’n galonogol gwybod bod yna academyddion sydd ymhlith y gorau yn y byd yma yng Nghaerdydd sy’n ymroi i fynd i’r afael â’r materion hyn."

Ers dod i Gaerdydd yn 2006, mae’r Athro Pidgeon wedi cadeirio’r Ymchwiliad Seneddol traws-bleidiol i’r posibilrwydd o gonsensws gwleidyddol mewn perthynas â’r newid yn yr hinsawdd. Argymhellodd yr Ymchwiliad sefydlu Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU. Mae’r Athro Pidgeon yn cynghori llywodraethau’r DU a Chymru yn rheolaidd hefyd.

Yn ogystal â bod yn rhan o’r tîm ymchwil yn y Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy, ef yw Arweinydd Thema Dimensiynau Dynol ar gyfer C3W, Consortiwm Newid Hinsawdd Cymru.

Dolenni defnyddiol

Yr Ysgol Seicoleg

Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy