Skip to content
Skip to navigation menu

English

Newid yn yr hinsawdd yn dal yn uchel ar agenda’r cyhoedd

11 Mehefin 2010

Icebergs

Mae astudiaeth newydd gan academyddion yn Ysgolion Seicoleg a Phensaernïaeth Cymru wedi datgelu agweddau diweddaraf y cyhoedd tuag at newid yn yr hinsawdd.

Dan arweiniad yr Athro Nick Pidgeon, Athro Seicoleg Amgylchedd, darganfu’r arolwg fod y rhan fwyaf o’r cyhoedd ym Mhrydain, er gwaethaf llai o bryder ynglŷn â newid yn yr hinsawdd, yn dal i gredu fod yr hinsawdd yn newid ac yn barod i weithredu.

Darganfu’r arolwg, sef yr arolwg annibynnol cyntaf ar gyfer y DG gyfan ar y pynciau hyn ers y dadleuon ynghylch gwyddoniaeth hinsawdd yn y gaeaf, fod 78% yn dal i gredu mewn newid yn yr hinsawdd, er bod y ganran, a oedd yn 91% yn 2005, yn gostwng.

Dangosodd yr ymchwil hefyd fod pobl erbyn hyn ychydig yn fwy cefnogol i ynni niwclear nag yn 2005, er bod yna bryderon a negyddoldeb sylweddol o hyd. Mae’n amlwg ei bod yn well gan y boblogaeth ym Mhrydain ynni adnewyddadwy a bod yna lawer o bryderon ynglŷn â diogelwch ynni.

Athro Nick PidgeonAthro Nick Pidgeon

Dywedodd yr Athro Nick Pidgeon: "Mae’r wlad yn wynebu amryw o benderfyniadau hollbwysig ynglŷn â newid yn yr hinsawdd a chynhyrchu a defnyddio ynni, a bydd y rhain yn effeithio ar bawb ohonom. Os taw ynni niwclear newydd, ffermydd gwynt enfawr neu annog pobl i arbed ynni fydd yr ateb, rhaid i ni ddeall sut y bydd agweddau’r cyhoedd yn dylanwadu ar benderfyniadau. Mae’r ymchwil newydd hwn yn ein helpu i ddeall sut mae’r farn gyhoeddus ynglŷn â’r materion hyn yn newid."

Cafodd y tîm ymchwil ei ariannu gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol ac Ymddiriedolaeth Leverhulme, a bu’n cynnal arolwg ymhlith sampl o 1,822 o bobl ar draws Cymru, Lloegr a’r Alban.

Y canfyddiadau allweddol eraill oedd:

Barn ynglŷn â Newid yn yr Hinsawdd

· Mae’r mwyafrif o’r atebwyr (78%) o’r farn fod hinsawdd y byd yn newid. Mae hyn yn llai o dipyn na’r ganran uchel iawn (91%) a oedd yn credu hyn yn 2005.

· Mae’r rhan fwyaf o bobl (71%) yn dal i fod yn weddol bryderus neu’n bryderus iawn ynglŷn â newid yn yr hinsawdd (mewn cymhariaeth ag 82% yn 2005).

· Yn arwyddocaol, ac ystyried y dadleuon diweddar yn y cyfryngau ynglŷn â gwyddoniaeth newid yn yr hinsawdd, mae 40% yn credu bod difrifoldeb newid yn yr hinsawdd yn cael ei chwyddo, ond mae’r mwyafrif (57%) yn dal i gredu fod y rhan fwyaf o wyddonwyr o’r farn taw pobl sy’n achosi newid yn yr hinsawdd.

· Dywed mwyafrif (65%) eu bod yn barod i ddefnyddio llai o ynni er mwyn mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd a dywed y rhan fwyaf (68%) y byddent yn fwy na thebyg neu’n bendant o blaid gwario arian y trethdalwyr ar brosiectau Prydeinig i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Barn ynglŷn â Diogelwch Ynni

· Mae’r cyhoedd yn bryderus iawn y bydd y DG yn dibynnu gormod yn y dyfodol ar fewnforio ynni o wledydd eraill (81% yn pryderu) ac mae dros dri-chwarter (78%) yn gofidio na fydd modd fforddio trydan.

Barn ynglŷn ag Ynni Niwclear

· Mae’r ganran o’r sampl sy’n cytuno fod manteision ynni niwclear yn gorbwyso’r peryglon wedi codi i 38% yn 2010, mewn cymhariaeth â 32% yn 2005.

· Roedd 46% o blaid amnewid gorsafoedd niwclear Prydain ac roedd canran debyg yn erbyn (47%).

· Mae’r gefnogaeth i ynni niwclear yn cynyddu yng nghyd-destun newid yn yr hinsawdd neu ddiogelwch ynni gyda 56% o’r atebwyr (mewn cymhariaeth â 55% yn 2005) yn barod i dderbyn adeiladu gorsafoedd pŵer niwclear newydd pe bai hynny’n helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Barn ynglŷn ag Ynni Adnewyddadwy

· Mae ffynonellau adnewyddadwy (gwynt a phŵer yr haul) yn dal i fod yn ffefrynnau mawr o ran cynhyrchu trydan.

· Fodd bynnag, dim ond 39% o’r sampl oedd o blaid codi Morglawdd Hafren (gyda 24% yn gwrthwynebu’r argymhelliad naill ai i ychydig raddau neu’n gryf).

Ychwanegodd yr Athro Pidgeon: "Er bod y canlyniadau’n dangos cynnydd yn nifer y rhai sydd ag amheuon ynglŷn â realiti newid yn yr hinsawdd, mae’n bosib nad yw hyn mor arwyddocaol ag a gredwyd i ddechrau. Roedden ni’n synnu gweld y lefelau uchel o bryder ynglŷn â diogelwch ynni, ac rydym yn dod i’r casgliad fod yna gefnogaeth i bolisi ynni sy’n seiliedig ar ddiogelu cyflenwadau yn y dyfodol yn ogystal â chymryd camau synhwyrol i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

"O ran datblygu economi carbon-isel i Brydain, mae’n amlwg taw defnyddiau adnewyddadwy sy’n cael eu ffafrio a bod ynni niwclear yn dal i fod yn amhoblogaidd er y gall fod yn dderbyniol ochr yn ochr â datblygu amryw o ffynonellau ynni eraill."

Mae copi llawn o’r arolwg ar gael yn www.understanding-risk.org