Skip to content
Skip to navigation menu

English

Codi pryderon

08 Ionawr 2013

Raising concerns

Mae partneriaeth newydd yn cael ei lansio ar draws gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, a fydd yn ysgogi newid mewn diwylliant yn y gweithle o ran gofalu am bobl hŷn, yn dilyn canfyddiadau astudiaeth Prifysgol.

Mae astudiaeth eang a gynhaliwyd gan Athro Nyrsio y Coleg Nyrsio Brenhinol, Daniel Kelly a’r Uwch Ddarlithydd, Dr Aled Jones o’r Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth, yn ategu’r adroddiad Codi Pryderon yn y Gweithle: Amddiffyn pobl hŷn yng Nghymru, a gomisiynwyd ac a gyhoeddwyd gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Yn sgil yr astudiaeth, mae staff rheng flaen mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol wedi cael cyfle i fynegi barn am ddiwylliant yn y gweithle a’r modd y mae wedi eu cefnogi neu’u hatal rhag codi pryderon. Aeth ati i archwilio’r cyfyng gyngor a’r rhwystrau a allai wynebu’r rheiny sy’n gweithio gyda phobl hŷn o ran gofal neu arfer gwael hefyd.

Wrth siarad am eu canfyddiadau, dywedodd yr Athro Kelly: "Mae’r adroddiad hwn yn awgrymu nad oes gennym weithlu sy’n hyderus i farnu pryd i godi pryderon yng Nghymru eto. Caiff y penderfyniad ynghylch p’un a ddylid codi pryderon ai peidio ei ddylanwadu’n gryf gan ddiwylliant y gweithle, gan farn yr unigolyn ei hun am ‘drothwyon’ derbyniol, yn ogystal â’i foesau a’i foeseg bersonol.

"Rhaid i ddiwylliant gweithle newid er mwyn cefnogi gweithwyr, a sicrhau bod ‘normau’ o ran y diwylliant yn cyd-fynd â disgwyliadau a safonau sydd wedi’u nodi ym mholisïau a chodau ymarfer proffesiynol y sefydliad. Os nad yw hyn yn digwydd, bydd rhai o’r bobl hŷn fwyaf bregus yn ein cymdeithas, sy’n dibynnu ar bobl eraill ar gyfer eu hanghenion gofal ac iechyd sylfaenol, yn parhau i fod mewn perygl o gael gofal gwael neu niwed hyd yn oed."

Mae Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, wedi gwneud cyfres o argymhellion ar sail canfyddiadau astudiaeth yr Athro Kelly a Dr Jones, gan gynnwys sefydlu Bwrdd Datblygu Cenedlaethol sy’n cynnwys partneriaid iechyd a gofal cymdeithasol a fydd yn nodi ac yn datblygu camau i newid diwylliant yn y gweithle yng Nghymru. Disgwylir y bydd ymchwilwyr Caerdydd yn cymryd rhan yn y cam hwn hefyd.

Mae argymhellion eraill sydd wedi’u seilio ar astudiaeth Caerdydd yn cynnwys defnyddio’r ymadrodd ‘codi pryderon’ yn lle ‘chwythu’r chwiban’; cynnal ymgyrch ‘dweud eich dweud’ yng Nghymru yn 2014; a rhannu a datblygu enghreifftiau o arfer llwyddiannus a da mewn gofal ar gyfer pobl hŷn ar y cyd rhwng gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Dywedodd Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru: "Fel y Comisiynydd Pobl Hŷn, mae gen i rôl arbennig i sicrhau bod pobl hŷn yn cael eu diogelu a’u hamddiffyn, a dyna pam y gwnes i gomisiynu gwaith ymchwil helaeth ar ddiwylliant yn y gweithle a chodi pryderon.

"Mae’r adroddiad yn rhoi cyfle i’r rheiny sy’n gweithio gyda phobl hŷn o ddydd i ddydd gael dweud eu dweud, gan nad yw llawer ohonynt yn cael eu cydnabod am y gwaith gwerthfawr a wnânt, sy’n amlygu’r angen am fwy o gymorth i godi pryderon yn gynnar.

 "Rwy’n falch fod partneriaid sy’n gweithio ar draws y sector iechyd a gofal cymdeithasol wedi ymrwymo i fod yn rhan o’r Bwrdd Datblygu Cenedlaethol. Bydd y cydweithio hwn yn nodi a datblygu camau a fydd yn sicrhau newid mewn diwylliant yn y gweithle yng Nghymru, gyda lles a diogelwch pobl hŷn yn ganolbwynt iddo. 

"Rwy’n hyderus y gallwn weithio gyda’n gilydd yng Nghymru i gyflawni’r newid angenrheidiol i wneud Cymru yn lle diogel i fynd yn hŷn, nid yn unig i rai ond i bawb."

Mae’r adroddiad llawn ar gael The Older People’s Commissioner for Wales establishes strategic partnership to achieve change in workplace culture in Wales " href="http://www.olderpeoplewales.com/en/news/news/12-12-20/The_Older_People_s_Commissioner_for_Wales_establishes_strategic_partnership_to_achieve_change_in_workplace_culture_in_Wales.aspx">yma

Dolenni cysylltiedig

Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

 

Tags

Newyddion Diweddaraf