Skip to content
Skip to navigation menu

English

Coleg Cymraeg: Pum swydd ddarlithio

14 Chwefror 2013

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Ddydd Iau, 14 Chwefror 2013, cyhoeddodd Prifysgol Caerdydd ei bod yn creu pum swydd ddarlithio cyfrwng Cymraeg newydd sydd wedi eu cyllido gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cafodd y cyhoeddiad ei wneud gan yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, mewn cyfarfod i lansio cangen y Brifysgol o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Sefydlwyd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn cynllunio, cynnal a datblygu addysg ac ysgolheictod cyfrwng Cymraeg ym mhrifysgolion Cymru drwy weithgaredd y canghennau.

Mae’r swyddi newydd ym meysydd Meddygaeth, Nyrsio a Bydwreigiaeth, Y Gyfraith, Newyddiaduriaeth, a Gwyddorau Iechyd.

Mae’r bum ddarlithyddiaeth yn cael eu cyllido am gyfnod o bum mlynedd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac mae’r Brifysgol yn ymrwymo i’r swyddi hyn fel rhan o’i darpariaeth graidd.

Ers 2011 penodwyd pedwar darlithydd gan Brifysgol Caerdydd fel rhan o Gynllun Staffio Academaidd y Coleg. Y pedwar yw Dr Mathew Pugh (Mathemateg), Alex Jones (Y Gyfraith), Angharad Naylor (Cymraeg Ail Iaith), a Dr Huw Williams (Athroniaeth, darlithydd Cenedlaethol).

Dywedodd yr Athro Patricia Price, y Dirprwy Is-Ganghellor dros Brofiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd; "Fel y SAU fwyaf yng Nghymru gyda’r nifer mwyaf o fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith, yr ydym yn croesawu’r swyddi newydd, ac yn ddiolchgar iawn o’r cymorth a dderbyniwn gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae’r cymorth yn galluogi’r brifysgol gyrraedd ei photensial i chwarae rhan flaenllaw yn natblygiad addysg uwch cyfrwng Cymraeg yng Nghymru. Bwriad Prifysgol Caerdydd yw cynyddu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ac o wneud hynny, sicrhau fod ein myfyrwyr yn medru cyfrannu er lles cymdeithasol ac economaidd Cymru. Mae’r ddarpariaeth yn cynnwys datblygu sgiliau proffesiynol a chyfathrebu galwedigaethol cyfrwng Cymraeg: drwy ffocysu ar ofal iechyd, y gyfraith a meysydd proffesiynol / galwedigaethol eraill hyderwn y byddwn yn gweithio er budd pobl Cymru".

Ychwanegodd Dr Dafydd Trystan, Cofrestrydd y Coleg Cymraeg; "Mae cynllun staffio’r Coleg yn darparu arian sylweddol i'r sefydliadau addysg uwch yng Nghymru i gyflogi staff academaidd ac i feithrin darlithwyr o’r radd flaenaf sy’n adnabyddus am flaengarwch a rhagoriaeth ym maes addysgu ac ymchwil. Hyderwn y bydd y buddsoddiad hwn yn cynnig cyfle euraidd i ehangu a datblygu cyrsiau cyfrwng Cymraeg o’r safon uchaf i fyfyrwyr.

Yn ystod y lansiad, yn y Gofod Dysgu newydd a ddatblygwyd gyda chyllid gan y Coleg Cymraeg, datganodd yr Athro Riordan gefnogaeth y Brifysgol i waith y gangen, gan bwysleisio pwysigrwydd y ddarpariaeth Gymraeg yn Strategaeth Academaidd ehangach y Brifysgol.

Ym Mhrifysgol Caerdydd, lleolir y gangen yn Adran Gwasanaethau Academaidd a Chofrestru’r Brifysgol, ac mae staff y Ganolfan yn cydweithio ag adrannau academaidd i ddatblygu’r ddarpariaeth Gymraeg fel rhan o Strategaeth addysg y Brifysgol.

Dolenni cysylltiedig

Ysgol y Gymraeg

Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 

 

Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf On Campus