Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyfathrebu ynghylch gwyddoniaeth

07 Medi 2012

Nick Pidgeon

Mae ysgolhaig o Gaerdydd wedi cael ei gydnabod am ei gyfraniad rhagorol at hyrwyddo agoredrwydd am wyddoniaeth mewn cymdeithas a chynyddu ein dealltwriaeth o ymgysylltiad y cyhoedd â gwyddoniaeth.

Mae’r Athro Nick Pidgeon o Ysgol Seicoleg y Brifysgol yn un o nifer bach o unigolion blaenllaw sy’n cael eu cymeradwyo’n Gymrodorion Anrhydeddus Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain bob blwyddyn.

Caiff Cymrodoriaethau Anrhydeddus eu cynnig i’r rhai sydd wedi gwneud cyfraniad arwyddocaol at nodau Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain. Mae’r mudiad yn hyrwyddo agoredrwydd am wyddoniaeth mewn cymdeithas, rhwng y cyhoedd, llunwyr polisi a phobl eraill sy’n gwneud penderfyniadau, a’r gymuned fusnes a gwyddonol; ac mae’n anelu at ennyn diddordeb ac ysbrydoli oedolion a phobl ifanc yn uniongyrchol ynglŷn â gwyddoniaeth a thechnoleg, a’u goblygiadau.

Mae’r Athro Pidgeon yn arwain y grŵp Deall Risg rhyngddisgyblaethol yn yr Ysgol Seicoleg. Mae llawer o’i waith yn canolbwyntio ar ddiddordeb y cyhoedd mewn materion risgiau amgylcheddol a thechnolegol fel newid yn yr hinsawdd a phŵer niwclear, ac agweddau’r cyhoedd tuag atynt.

Yn ystod ei yrfa, mae’r Athro Pidgeon wedi cyfrannu at waith sydd wedi’i gydnabod yn genedlaethol ar ymgysylltiad y cyhoedd â gwyddoniaeth, trwy ei ddefnydd arloesol o ddulliau cydgynghorol, trwy arolygon cynrychioliadol ar raddfa fawr yn genedlaethol o farn y cyhoedd a thrwy astudiaethau ardal o amgyffrediad am risg a bywyd bob dydd. Hefyd, mae wedi cyfrannu at waith academaidd a pholisi ar gyfathrebu am risg ar lefel llywodraeth y DU ac ar lefel llywodraeth ddatganoledig.

Wrth sôn am gael ei ethol yn Gymrawd Anrhydeddus, dywedodd yr Athro Pidgeon: "Roedd hi’n syndod ac yn fraint ar yr un pryd cael y Gymrodoriaeth Anrhydeddus hon gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain. Mae’r dyfarniad hwn wrth gwrs yn adlewyrchu hefyd gyfres o gydweithrediadau ymchwil gyda llawer iawn o gydweithwyr da dros y 15 mlynedd diwethaf. Mewn byd sydd yn awr yn wynebu her newid yn yr hinsawdd a’r ddarpariaeth ynni at y dyfodol fel ei gilydd, mae’n bwysicach nag erioed bod y gwyddorau cymdeithasol yn ymhél yn llawn ag astudio, cyfathrebu a meithrin trafodaeth effeithiol gan gymdeithas ynghylch y dewisiadau anodd y mae’r materion hyn yn eu codi bellach i bob un ohonom."

Mae’r Athro Pidgeon yn ymuno ag unigolion blaenllaw eraill sydd wedi cael eu hethol yn Gymrodorion Anrhydeddus Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain, gan gynnwys Syr David Attenborough, yr Athro Syr David King a’r Athro y Fonesig Jocelyn Bell Burnell.

Mae Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain, a sefydlwyd ym 1831, yn trefnu mentrau pwysig ar draws y DU, gan gynnwys Gŵyl Wyddoniaeth Prydain yn flynyddol, Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg, rhaglenni o ddigwyddiadau rhanbarthol a lleol, a rhaglen helaeth i bobl ifanc mewn ysgolion a cholegau.

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Seicoleg

Deall Risg

Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain