Skip to content
Skip to navigation menu

English

Mae ‘Tadau sy’n cyfathrebu’ yn helpu i leihau ysmygu ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau

15 Ebrill 2010

Dr James White

Mae astudiaeth gan y Brifysgol wedi darganfod bod plant sy’n siarad â’u tadau am y pethau sy’n bwysig iddynt yn llai tebygol o ddechrau ysmygu yn ystod glasoed cynnar.

Cynhaliodd Dr James White o’r Ysgol Feddygaeth astudiaeth dair blynedd, gan gynnwys rhyw 3,500 o blant rhwng 11 a 15 oed, fel rhan o Arolwg Panel Ieuenctid Prydain - arolwg hunan-adrodd ar blant yn arolwg Panel Aelwydydd Prydain.

Dangosodd y canlyniadau mai un o’r ffactorau amddiffynnol cryfaf o ran lleihau’r risg o arbrofi gydag ysmygu yn ystod glasoed cynnar oedd pa mor aml roedd tadau’n siarad â’u plant, yn fechgyn ac yn ferched, am y ‘pethau pwysig’.

Cigarette in woman's hand

Ni chafodd amlder dadleuon teuluol a phrydau bwyd teuluol effaith arwyddocaol.

Dywedodd Dr White, sy’n cyflwyno ei ddarganfyddiadau yng Nghynhadledd Flynyddol Cymdeithas Seicolegol Prydain yr wythnos hon: "Mae’r astudiaeth hon yn awgrymu bod angen mwy o ymwybyddiaeth am effaith bosibl rhieni ac yn arbennig tadau ar ddewisiadau eu plant sydd yn eu harddegau ynglŷn â dechrau ysmygu ai peidio. Dylid annog a chefnogi tadau i wella ansawdd ac amlder cyfathrebu â’u plant yn ystod glasoed.

"Mae effaith rhianta plant yn eu harddegau heb gael llawer o ymchwil iddi ac mae angen rhagor o ymchwil yn daer."

Dim ond plant nad oeddent erioed wedi ysmygu ar adeg dechrau’r astudiaeth a gymerodd ran. Yn ogystal â’u barn am ysmygu gofynnwyd i’r plant pa mor aml fyddent yn cyfathrebu gyda’u rhieni, dadleuon gydag aelodau eu teuluoedd ac amlder prydau bwyd teuluol.

Ar ôl tair blynedd, cafodd ymatebion plant nad oeddent wedi dechrau ysmygu eu cymharu â’r rhai a ddywedodd eu bod wedi arbrofi gydag ysgmygu ar ryw adeg.

Cymerwyd ffactorau risg cydnabyddedig ynglŷn ag ysmygu, megis oedran, cymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol, incwm yr aelwyd, monitro gan rieni a rhieni’n ysmygu, i gyd i ystyriaeth yn ystod dadansoddiadau o ddarganfyddiadau’r astudiaeth.

Tags