Skip to content
Skip to navigation menu

English

DU Lygredig?

12 Mawrth 2012

Corrupt UK - Prof Michael Levi Web

Mae llygredd yn broblem llawer mwy yn y DU na’r hyn sydd wedi’i chydnabod yn y gorffennol ac mae angen ymateb iddi drwy gamau gorfodi, tryloywder ac atebolrwydd, yn ôl un o arbenigwyr y Brifysgol.

Mewn anerchiad o flaen cynulleidfa yn Adeilad Morgannwg y Brifysgol, dywedodd yr Athro Mike Levi o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd fod achosion diweddar fel sgandal ariannol honedig Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan (Awema) a hynt a helynt hacio ffonau’r News of the World wedi tynnu sylw at lygredd yn y wlad hon yn ogystal ag yn y gwledydd datblygol.

Yn ystod y digwyddiad A ydy llygredd yn broblem yn y DU? a gynhaliwyd gan Transparency International DU, dywedodd yr Athro Levi: "Mae cyfres o achosion amlwg fel treuliau’r ASau ac Awema yng Nghymru wedi dangos bod angen mynd ati ar unwaith i fynd i’r afael â honiadau o lygredd i allu cynnal cyfreithlondeb awdurdod.

"Mae gan uniondeb bwysigrwydd cymdeithasol a gwleidyddol cynyddol ac fe’i ystyrir yn symbolau o iechyd moesegol cenedl, yma a thramor. Mae llygredd yn tanseilio llywodraethu da, cyfraith gwlad a hawliau dynol a gall hefyd arwain at gamddefnyddio adnoddau yn ogystal â cham-ystumio’r marchnadoedd ariannol.

"Yn amlwg, nid yw’r DU na Chymru yn benodol yn boddi o dan geisiadau gan bobl yn y sector cyhoeddus am lwgrwobrwyon i allu gwneud eu gwaith, ond gall pwysau economaidd a’r gred bod pobl yn gofalu am eu hunain yn bennaf effeithio ar ymdeimlad o wasanaeth."

Mae’r Athro Levi wedi bod yn cynnal ymchwil cenedlaethol a rhyngwladol am droseddau gweithwyr coler gwyn a chyfundrefnol, gwyngalchu arian a chadw gafael ar elw troseddau er 1972. Ef yw’r unig ysgolhaig ym Mhrydain a benodwyd i fod yn aelod o Grŵp Arbenigwyr Llygredd newydd y Comisiwn Ewropeaidd ac ar Gyngor Troseddau Cyfundrefnol Fforwm Economaidd y Byd. Yn 2011, roedd yn rhan o’r bwrdd adolygu ar gyfer Adroddiad Uniondeb y DU a amlinellodd sut mae sefydliadau o bwys fel y cyfryngau, yr heddlu a’r llysoedd yn mynd i’r afael â materion yn ymwneud â thryloywder, llygredd a hygrededd.

Yr Athro Michael Macaulay o Brifysgol Teesside, sef awdur yr adroddiad Corruption in the UK a roddodd y prif gyflwyniad yn y digwyddiad. Amlinellodd prif gasgliadau’r adroddiad am lygredd a chamau atal-llygredd mewn gweinyddiaeth gyhoeddus, gorfodi’r gyfraith a’r cyfryngau. Chandhu Krishnan, Cyfarwyddwr Gweithredol Transparency International DU a gyflwynodd y seminar.

Transparency International yw prif sefydliad gwrthlygredd y wlad ac mae’n rhan o fudiad byd-eang Transparency International (TI). Gyda rhwydwaith o bobl mewn dros 90 o wledydd, mae gan y sefydliad ddealltwriaeth ac arbenigedd byd-eang heb ei ail.

Dolenni cysylltiedig

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Transparency International