Skip to content
Skip to navigation menu

English

Creu swyddi gwyrdd

30 Mawrth 2010

Child in front of wind turbineMae un o ganolfannau’r Brifysgol sy’n arwain ymchwil i dechnoleg carbon isel wedi cael hwb ariannol gwerth £8.3 miliwn.

Dyfarnwyd prosiect SEREN i’r Ganolfan Ymchwil Daearamgylcheddol (GRC), yn Ysgol Beirianneg y Brifysgol.

Mae prosiect SEREN yn brosiect gwerth £8.3 miliwn wedi’i ariannu â £4.6 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r gweddill drwy Arolwg Daearegol Prydain, y Sector Preifat a chronfeydd y Brifysgol. Ei nod yw darparu technolegau peirianneg newydd ac arloesol a datblygu cynhyrchion, gwasanaethau a thechnolegau newydd ar gyfer yr economi carbon isel.

Wrth gyhoeddi’r ariannu, dywedodd y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth yn Llywodraeth Cynulliad Cymru, Ieuan Wyn Jones AC: "Mae’n hanfodol i helpu busnes i fasnacheiddio ymchwil er mwyn datblygu’r genhedlaeth nesaf o dechnolegau carbon isel yn seiliedig ar beirianneg daear os yw Cymru i arwain y byd yn y maes hwn.

"Wrth wraidd rhaglen SEREN mae ymrwymiad i feithrin hinsawdd o arloesi a fydd yn arwain at swyddi sy’n galw am well sgiliau, creu mentrau a buddsoddiad mewnol er budd y rhanbarth cyfan."

Fel rhan o’r rhaglen, bydd y GRC yn arwain prosiect i dyllu ym maes glo’r De er mwyn treialu a phrofi’r dechnoleg o gladdu a storio carbon yn y dyddodion helaeth o lo sydd mewn gwythiennau na ellir eu cloddio.

Hefyd, bydd ymchwil yn cael ei wneud i echdynnu gwres o’r ddaear, er mwyn darparu ynni gwres mewn adeiladau, a fydd yn golygu llai o allyriadau carbon.

Y gobaith yw y bydd effaith yr ymchwil hwn yn arwain at greu dau ddiwydiant newydd yng Nghymru a fydd yn cynnal swyddi a busnesau newydd, ac a allai wneud cyfraniad pwysig wrth i Gymru geisio dod yn hunangynhaliol mewn ynni.

Yr Athro Hywel ThomasYr Athro Hywel Thomas

Dywedodd yr Athro Hywel Thomas, Cyfarwyddwr yr Ysgol Beirianneg a’r Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Arloesi ac Ymgysylltu, sy’n arwain y Ganolfan: "Bydd y technolegau a ddatblygir yn sgil prosiect SEREN nid yn unig yn helpu i greu diwydiannau newydd yng Nghymru, ond byddant hefyd yn tynnu sylw at gwmnïau o Gymru ledled y byd.

"Rydym wrth ein bodd o gael ein dewis i redeg y prosiect. Mae hwn yn gyfnod cyffrous dros ben i'r Brifysgol a bydd yn helpu i osod y Brifysgol a Chymru yng nghanol technolegau carbon newydd a chreu swyddi gwyrdd."

Mae’r prosiect yn cynnwys rhaglen o ddarlithoedd, seminarau a gweithdai a fydd hefyd yn digwydd fel rhan o’r fenter i hyfforddi a gwella sgiliau busnesau i gefnogi datblygiadau newydd yn yr economi carbon isel.

Bydd porth yn cael ei greu ar y we i ddarparu offer carbon isel, gan ddefnyddio technegau cyfrifiaduraeth ‘meddal’, yn seiliedig ar syniadau Deallusrwydd Artiffisial, i gynhyrchu Meddalwedd Ategu Penderfyniadau soffistigedig, megis asesu technoleg atafaelu Carbon.

Mae modd i gwmnïau lawrlwytho a defnyddio’r rhain, gan roi technolegau arloesol ar flaenau eu bysedd. Mae yna botensial hefyd i ddenu cwmnïau sy’n gweithio ar dechnolegau carbon isel arloesol i Gymru.

Tags