Skip to content
Skip to navigation menu

English

Creu swyddi gwyrdd

04 Mawrth 2011

(Chwith i’r Dde) Yr Is-ganghellor Dr David Grant, Dr Matthew Quinn, Cyfarwyddwr, Adran yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd, yr Athro Karen Holford, Pennaeth yr Ysgol Beirianneg, yr Athro Hywel Thomas, y Dirprwy Is-ganghellor dros Ymgysylltu a Materion Rhyngwladol, a Chyfarwyddwr SEREN Dr Robert Francis.(Chwith i’r Dde) Yr Is-ganghellor Dr David Grant, Dr Matthew Quinn, Cyfarwyddwr, Adran yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd, yr Athro Karen Holford, Pennaeth yr Ysgol Beirianneg, yr Athro Hywel Thomas, y Dirprwy Is-ganghellor dros Ymgysylltu a Materion Rhyngwladol, a Chyfarwyddwr SEREN Dr Robert Francis.

Mae’r Brifysgol wedi lansio SEREN yn swyddogol. Dyma brosiect ynni gwyrdd newydd gwerth £8.3m sy’n ceisio cynorthwyo busnesau yng ngorllewin Cymru a’r cymoedd i arwain y gwaith o ddatblygu technolegau a chynnyrch newydd a chreu hyd at 150 o swyddi yn yr economi carbon isel.

Mae’r prosiect, a gynhelir gan y Ganolfan Ymchwil Geoamgylcheddol (GRC) yn yr Ysgol Beirianneg, wedi derbyn £4.6m o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cynulliad Cymru. Daw gweddill yr arian o Arolwg Daearegol Prydain, y sector preifat a chronfeydd y Brifysgol.

Yn ôl Dirprwy Brif Weinidog Cymru, Ieuan Wyn Jones AC, ac sydd hefyd yn Weinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth: "Wrth wraidd rhaglen SEREN ceir ymrwymiad i feithrin arloesedd yn gyffredinol i allu creu swyddi mwy medrus, creu mentrau yn ogystal â denu buddsoddiad a fydd er lles pob rhan o’r ardal gydgyfeirio yng ngorllewin Cymru a’r cymoedd."

"Mae ein rhaglen Adnewyddu’r Economi yn amlygu ein hymrwymiad tuag at helpu busnesau i fasnacheiddio ymchwil er mwyn datblygu’r genhedlaeth nesaf o dechnolegau carbon isel. Mae hyn yn hanfodol er mwyn i Gymru fod ar flaen y gad yn y maes hwn yn ogystal â bodloni ein targedau ynni."

Meddai cyfarwyddwr SEREN, Dr Robert Francis: "Rydym yn fodlon dros ben fod prosiect SEREN yn rhoi’r cyfle i ni weithio gyda chwmnïau o Gymru i ddatblygu technolegau geo-ynni newydd ac arloesol. Bydd y technolegau hyn yn rhoi manteision economaidd i ardaloedd cydgyfeirio Cymru yn ogystal â chyfrannu at y llu o atebion a fydd yn helpu i wneud Cymru’n hunangynhaliol hyd y gellir ei ragweld."

Yr Is-ganghellor Dr David Grant yn siarad yn y lansiad swyddogolYr Is-ganghellor Dr David Grant yn siarad yn y lansiad swyddogol

Lansiwyd y prosiect yn swyddogol yr wythnos hon yn y Ganolfan Ymchwil Geoamgylcheddol. Bydd y prosiect yn arloesi ymchwil mewn meysydd fel llosgi glo o dan y ddaear i gynhyrchu ynni a chadw carbon er mwyn ceisio cwtogi ar allyriadau tŷ gwydr a chostau tanwydd.

Bydd dau ddiwydiant newydd yn cael eu creu yng Nghymru yn sgil yr ymchwil hwn, sef nwyeiddio glo a chadw carbon, a bydd yn cynorthwyo swyddi a busnesau newydd. Bydd hefyd yn cyfrannu at ymgais Cymru i fod yn hunangynhaliol o ran ynni ac yn denu cwmnïau sy’n gweithio ar dechnolegau carbon isel arloesol.

Bydd SEREN hefyd yn cynnig rhaglen o ddarlithoedd, seminarau a gweithdai i hyfforddi a gwella sgiliau’r gweithlu yn ogystal â chynorthwyo datblygiadau newydd yn yr economi carbon isel.

Bydd porthol yn cael ei sefydlu hefyd ar y we i gynnig amrywiaeth o gyfarpar carbon isel ar-lein fel asesiadau perfformiad technoleg atafael carbon. Gall cwmnïau lawrlwytho a defnyddio’r rhain gan olygu bod y technolegau diweddaraf ar flaen eu bysedd.

I gael rhagor o wybodaeth am SEREN, ffoniwch 029 2087 4004 neu anfonwch e-bost at Seren@caerdydd.ac.uk

Dolenni cysylltiedig

Newyddion Cysylltiedig

Tags

More Tags