Skip to content
Skip to navigation menu

English

Creu swyddi

06 Mawrth 2013

Yr Athro Julie Williams

Yn ôl archwiliad, mae ymchwil feddygol flaenllaw’r Brifysgol wedi helpu i greu 500 o swyddi amser llawn newydd yn ogystal â denu £220m o arian allanol i economi Cymru.

Wrth astudio’r incwm cyflogaeth ac ymchwil y mae’r Ysgol Feddygaeth wedi’u cynhyrchu, daeth i’r amlwg yn yr archwiliad fod 240 o swyddi ymchwil a 260 o swyddi hyfforddiant ymchwil wedi’u creu o ganlyniad yn uniongyrchol i ddenu arian ymchwil cystadleuol.


"Nid yw llawer o bobl yn sylweddoli’r manteision y mae ymchwil academaidd yn eu rhoi i’r economi leol drwy ddenu a chynnal gweithlu hynod fedrus," yn ôl yr Athro Julie Williams, Dirprwy Ddeon Ymchwil yr Ysgol Feddygaeth.


"Er mwyn ceisio cael darlun cywir, cynhaliwyd archwiliad gennym ac rydym wedi dangos ei bod yn cyfrannu’n sylweddol o ran yr arian sy’n dod i Gymru a’r swyddi sy’n cael eu creu. Yr hyn sydd fwyaf calonogol yw’r ffaith ein bod mewn sefyllfa cynyddol gystadleuol a bod llai nag 1 o bob 5 grant sy’n cael arian yn y pen draw.

"Rhaid i ymchwilwyr Caerdydd gynyddu eu hymdrechion yn barhaus i brofi bod eu prosiectau’n gallu cystadlu â rhai eraill o sefydliadau academaidd tebyg ledled y DU a’r byd," ychwanegodd.
 
Mae’r Ysgol Feddygaeth wedi denu dros £220m mewn grantiau ymchwil dros y pum mlynedd ddiwethaf gan greu swyddi sy’n cynnig cyfleoedd gyrfaol cyffrous i raddedigion uchelgeisiol.

Mae llawer o’r rhain yn mynd ati i wneud gwaith academaidd amser llawn fel darlithwyr ac athrawon ym meysydd ymchwil prifysgolion.
 
Mae’r Ysgol yn ennill yr arian gan gyrff ariannu ymchwil fel Cyngor Ymchwil Feddygol y DU ac elusennau fel Ymddiriedolaeth Wellcome, yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru. Enillir y grantiau ariannu gan y 220 o wyddonwyr arweiniol yr Ysgol Feddygaeth sy’n creu’r syniadau ar gyfer yr arbrofion ymchwil.
 
Ychwanegodd yr Athro Michael Owen, Deon Ymchwil yn yr Ysgol Feddygaeth:
"Mae graddfa a safon y corff o dystiolaeth yn cynnig cyfle enfawr i recriwtio ar gyfer swyddi academaidd lefel uchel yn yr hirdymor.

 
"Mae dynion a menywod ifanc o Gymru sy’n dewis pa drywydd i’w dilyn yn eu gyrfaoedd yn gallu gweld bod ymchwil wyddonol ar y lefel uchaf yn ddewis y dylent ei ystyried."

Mae rhywfaint o’r ymchwil a gynhelir yng Nghaerdydd ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar ddeall achosion afiechydon sy’n effeithio ar y system imiwnedd, anhwylderau seiciatryddol, dementia a chanser. Maent hefyd yn rhoi cynnig ar therapïau newydd ar gyfer amrywiaeth eang o afiechydon cyffredin a phrin.

Meddai Deon yr Ysgol Feddygaeth, yr Athro Paul Morgan: "Bydd pobl yn cael eu synnu gan y nifer sylweddol o swyddi ymchwil amser llawn sy’n gysylltiedig â’r ymchwil a gynhelir yng Nghaerdydd.
 
"Swyddi ymchwil o’r radd flaenaf yw’r rhain sy’n cynnig cyfleoedd gwych i raddedigion uchelgeisiol o Gymru a thu hwnt sydd am ddilyn gyrfaoedd academaidd.
 
"Mae’r Ysgol Feddygaeth yn adnabyddus am ragoriaeth mewn ymchwil. Mae nifer y swyddi o dan sylw yn cael effaith sylweddol ar economi ehangach de-ddwyrain Cymru."
 
Meddai Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd, yr Athro Colin Riordan: "Yn ddigon teg, rydym yn falch iawn o’r holl ymchwil wyddonol o’r radd flaenaf a gynhelir ar draws Prifysgol Caerdydd, ac mae’r Ysgol Feddygaeth wedi bod yn llwyddiannus dro ar ôl tro.

"Mae gwaith yr Athro Williams yn helpu i newid meddygaeth er mwyn i bobl ar draws y byd allu elwa. Heb ots nac oni bai, gall Cymru ennill hyd yn oed mwy o gydnabyddiaeth dros y blynyddoedd i ddod fel cenedl sy’n cyflawni rhagoriaeth academaidd mewn meysydd sy’n hollbwysig i gymdeithas fodern, yn ogystal â chreu swyddi a chefnogi economi Cymru."
   
 

Dolenni cysylltiedig:

Ysgol Feddygaeth