Skip to content
Skip to navigation menu

English

Creu busnesau newydd

23 Mawrth 2011

Carol VordermanCarol Vorderman

Mae’r bersonoliaeth teledu, Carol Vorderman, wedi cefnogi ymgyrch ariannu newydd i droi rhagor o ymchwil flaenllaw’r Brifysgol yn fusnesau llwyddiannus.

Ymunodd cyn-gyflwynydd Countdown, sydd bellach yn awdur ac yn wraig fusnes lwyddiannus, â chynfyfyrwyr o’r Brifysgol, pobl fusnes o’r DU, mentrwyr amlwg a chefnogwyr Prifysgol Caerdydd yn Ninas Llundain i roi cychwyn trawiadol i fenter newydd i godi arian.

Carol Vorderman, un o Gymrodyr er Anrhydedd Prifysgol Caerdydd, a lywiodd y digwyddiad yn y Guildhall yn Llundain. Meddai: "Mae ymchwil flaengar byd addysg uwch y DU yn hollbwysig wrth greu prosesau trosglwyddo gwybodaeth yn economi’r wlad.

"Mewn oes o drafferthion economaidd, mae’n bwysicach nag erioed cael cymorth ariannol sy’n fodd i greu’r wybodaeth honno. Yr ymchwil mewn prifysgolion blaenllaw fel Caerdydd fydd yn helpu i newid bywydau pob un ohonon ni er gwell yn y dyfodol ac yn sail i fusnesau proffidiol ac arloesol newydd yn y DU am flynyddoedd i ddod.

"Wrth i economi’r DU grebachu, all cymorth i gwmnïau deilliannol prifysgolion sy’n troi ymchwil arloesol yn fusnesau llwyddiannus ond helpu’n heconomi ni i dyfu."

Gyda chymorth y mentrwr llwyddiannus o Gymru ym myd biotechnoleg, Syr Christopher Evans, anogir busnesau i ystyried cyfrannu i gronfa ‘Prawf o Gysyniad’ Prifysgol Caerdydd – Cronfa Partneriaeth Caerdydd.

Dros y 10 mlynedd diwethaf, mae’r Gronfa honno wedi helpu i droi peth o ymchwil arloesol y Brifysgol yn fentrau masnachol. Mae’r dwsin a rhagor o’r cwmnïau deilliannol hynny wedi codi dros £50 miliwn mewn cyd-fuddsoddiadau ac wedi creu dros 40 o swyddi "technoleg uchel" yn ardal Caerdydd.

Diben y gronfa ‘Prawf o Gysyniad’ yw helpu academyddion i roi prawf ar ddichonoldeb ffrwyth eu hymchwil fel mentrau busnes. Gwneir hynny drwy ddarparu symiau bach o arian dichonoldeb i brosiectau a allai esgor ar fentrau masnachol. Y nod yw dwyn y prosiectau hynny’n nes at eu cyflwyno i’r farchnad.

Gobaith Prifysgol Caerdydd yw bod galw am gymorth ariannol ac ymgynghorol gan gynfyfyrwyr sydd wedi magu cryn brofiad drwy redeg eu busnesau eu hunain yn fodd i greu cwmnïau deilliannol a wnaiff helpu economi Cymru a’r DU.

"Am fod arian sbarduno’n gymharol brin, rhaid mai penderfyniadau ceidwadol wnawn ni ynghylch pa ymchwil yn y Brifysgol y gallwn ni ei datblygu yn fusnes maes o law," meddai Dr Nick Bourne, Dirprwy Gyfarwyddwr Datblygu Masnachol Prifysgol Caerdydd.

"Os yw busnesau a chynfyfyrwyr yn fodlon rhoi symiau sylweddol o arian i ategu’n Cronfa ‘Prawf o Gysyniad’, fe allen ni sicrhau llawer mwy o ddatblygiadau arloesol ym myd ymchwil academaidd a’u troi’n gyfleoedd i sefydlu busnesau hyfyw."

Meddai ymhellach: "Ein gobaith yw y bydd cynfyfyrwyr o Gaerdydd sydd wedi llwyddo ym myd busnes yn cydnabod pa mor bwysig yw’r angen i gael cymorth yn ystod camau cynnar unrhyw gwmni, a’u bod nhw, wrth benderfynu pa elusennau i gyfrannu iddyn nhw eleni, yn ystyried cronfa hollbwysig y Brifysgol."

Ceir rhagor o wybodaeth am Gronfa ‘Prawf o Gysyniad’ Prifysgol Caerdydd yn www.caerdydd.ac.uk/racdv/techtransfer/lifecycle/step4/company/cpf/index.html neu drwy gysylltu â Chyfarwyddwr Masnachol Prifysgol Caerdydd, Nick Bourne, drwy e-bost: Bourne@caerdydd.ac.uk neu ffonio 029-2087-5042.

Cysylltau